Één derde statenleden geconfronteerd met agressie en geweld

Uit de monitor Agressie en Geweld die door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd blijkt dat één derde van de statenleden het afgelopen jaar geconfronteerd is met agressie en geweld als gevolg van de werkzaamheden als statenlid. Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) reageert geschokt 'Het is onacceptabel dat statenleden hier mee te maken hebben. Als samenleving moeten we het juist enorm waarderen dat mensen zich met hart en ziel inzetten voor de publieke zaak. Je kan van mening verschillen, dat mag en dat is ook goed, maar agressie en geweld kan én mag nooit getolereerd worden'. 

Verbale agressie komt onder statenleden het vaakst voor (31%), gevolgd door bedreiging/ intimidatie (13%) en fysieke agressie 2%)
Uitingen van agressie en geweld tegenover statenleden vooral via social media, face-to -face en per e-mail.

Impact incident

De helft van de slachtoffers ervaart een effect van het incident. Statenleden geven aan vooral een effect op werkplezier te ervaren, effecten op eigen gedrag (bijvoorbeeld: voorzichtiger geworden, anders omgaan met burgers) en geestelijke gezondheid.

Bespreken en aangifte incident

De meerderheid van de statenleden heeft het meest recente incident niet besproken, dan wel er een melding van gemaakt. De groep die het wel heeft besproken is tevreden over de wijze waarop het incident is besproken. De meerderheid van de statenleden geeft aan dat er geen aangifte bij de politie gedaan is. Tot slot, de meerderheid van de statenleden geeft aan dat het incident niet door de organisatie geregistreerd is.

Handelen bij gevoelens van onveiligheid

Slechts weinig statenleden (3%) hebben zich in de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig gevoeld door hun werk als statenlid. Dat geldt ook voor mensen uit hun privé omgeving (5%). Een kwart van de statenleden geeft aan precies te weten wat ze moeten doen als zich thuis een bedreigende of onveilige situatie voordoet (als gevolg van hun werk). Net iets meer dan de helft (57%) denkt ongeveer te weten hoe ze moeten handelen.
Een kwart van de statenleden heeft wel eens met het thuisfront besproken wat ze moeten doen als ze zich bedreigd of onveilig voelen. Een veel grotere groep (64%) geeft aan dit nog nooit te hebben gedaan.

Factsheet Statenleden

Alle informatie uit de monitor Agressie en Geweld over statenleden is voor Statenlidnu in een speciale factsheet opgenomen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Lees meer »

Experttips voor moeiteloos werken

Statenlidnu heeft speciaal voor Statenleden een selectie van Experttips voor moeiteloos werken van Madelon Gloude en Lisette Beijnes - de Boer laten samenstellen.

De selectie van 'Experttips voor moeiteloos werken' speciaal voor Statenleden zijn vrijdag 6 juli door Statenlidnu gepresenteerd bij het aanbieden van het Nationale Statenledenonderzoek door Daadkracht. De eerste exemplaren van deze experttips zijn door Statenlidnu aangeboden aan Bob Roelofs (griffier in Gelderland) en Kees van Baak (vice-voorzitter van provinciale staten van Gelderland). De samenvatting van 'Experttips voor moeiteloos werken' kunt u hieronder downloaden.

Lees meer »

Tweederde van de statenleden vindt vergoeding te laag

Ruim driekwart van de Statenleden (76,6%) geeft in 2017 aan de vergoeding voor het Statenwerk te laag te vinden. De ontevredenheid over de vergoeding is daarmee gestegen sinds 2013. Toen gaf 63% van de Statenleden aan de vergoeding ontoereikend te vinden. Dit blijkt uit het derde Nationaal Statenledenonderzoek van onderzoeksbureau Daadkracht. 

Harold van de Velde (voorzitter Statenlidnu) in een eerste reactie “ De groeiende ontevredenheid over de vergoeding (die er al bij twee-derde van alle Statenleden was) baart ook de beroeps- en belangenvereniging Statenlidnu grote zorgen. Om een gezonde balans te hebben in Provinciale Staten tussen jong en oud, werkend en niet werkend, man en vrouw, kan het niet zo zijn dat om financiële redenen onze democratie ongezond wordt. In 2004 deed de Commissie Dijkstal een belangrijk advies aan het Kabinet over het verhogen van de vergoedingen van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor één doelgroep is dat advies nooit uitgevoerd, naar eigen zeggen in verband met de economische crisis: leden van Provinciale Staten. De tijd is rijp om dat alsnog snel te doen, vóór de Statenverkiezingen van 2019. Het principe ‘boter bij de vis’ is nu op z’n plaats."

Toename in werkdruk

In 2017 besteden Statenleden gemiddeld 22,8 uur per week aan het Statenwerk, 6% meer dan de gemiddelde tijdsbesteding van Statenleden in 2013. Ruim 70% van de Statenleden (71,8%) combineert het Statenlidmaatschap met betaald werk en/of een opleiding. De tijdsbesteding aan werk en/of opleiding is sinds 2013 toegenomen. De totale werkdruk van Statenleden die het Statenwerk combineren met een baan en/of opleiding bedraagt in totaal 54,2 uur per week.

Vergoeding voor Statenleden blijft achter

In het rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden is de vergoeding voor werkzaamheden voor Statenleden vastgelegd. Artikel 2 van dit besluit schrijft de maximale vergoeding voor Statenleden voor. De vergoeding die Statenleden op grond van het rechtspositiebesluit ontvangen is sinds 2013 verhoogd. De stijging van de vergoeding blijft echter achter bij de toegenomen tijdsinvestering van Statenleden. Statenleden ‘verdienen’ in 2017 gemiddeld € 11,80 per uur; € 0,19 minder dan in 2013. Ter vergelijking, het wettelijk minimumloon bedraagt € 8,96.

Vergelijkbare werkdruk, lagere vergoeding

Statenleden besteden gemiddeld evenveel tijd aan het Statenwerk als gemeenteraadsleden uit grote gemeenten met meer dan 150.000 inwoners aan het raadswerk. Dit blijkt uit vergelijking met de resultaten van het Nationaal Raadsledenonderzoek dat Daadkracht eveneens in 2017 uitvoerde. Omgerekend per uur is de vergoeding die raadsleden in grote gemeenten ontvangen echter zo’n 60% hoger dan de vergoeding die Statenleden ontvangen.

Lees meer »

Nationale Statenledenonderzoek 2017

In het provinciehuis van Gelderland is het 3e Nationale Statenledenonderzoek door Daadkracht aangeboden aan Statenlidnu, Bob Roelofs (namens de griffiers), Kees van Baak, vice-voorzitter van Provinciale Staten in Gelderland en Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

De resultaten van het nieuwe Statenledenonderzoek zijn luid en duidelijk. Ongeveer 20-23 uur in de week zijn onze volksvertegenwoordigers in touw voor de Provincie, naast hun gewone baan van ruim 32 uur in de week. De groeiende ontevredenheid over de vergoeding baart ook de  Statenlidnu grote zorgen. Om een gezonde balans te hebben in Provinciale Staten tussen jong en oud, werkend en niet werkend, man en vrouw, kan het niet zo zijn dat om financiële redenen onze democratie ongezond wordt.

In 2004 deed de Commissie Dijkstal een belangrijk advies aan het Kabinet over het verhogen van de vergoedingen van alle volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor één doelgroep is dat advies nooit uitgevoerd, naar eigen zeggen in verband met de economische crisis: leden van Provinciale Staten. De tijd is rijp om dat alsnog snel te doen, vóór de Statenverkiezingen van 2019. Het principe ‘boter bij de vis’ is nu op z’n plaats.

Download hier het rapport

Lees meer »

Reactie Statenlidnu op consultatie Amvb

In haar reactie vraagt statenlidnu aandacht voor de reiskosten van (duo-) commissieleden, de mogelijkheid voor een vergoeding voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de vergoeding.Statenlidnu constateert dat met dit traject een pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gerealiseerd, dat voor de verschillende volksvertegenwoordigers zo veel mogelijk gelijk is en dat transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

 

De enige uitzondering hierop vormen de reiskosten buiten de provinciegrens voor commissieleden die niet tevens statenlid zijn. In tegenstelling tot bij gemeenten waar commissieleden reiskosten buiten de gemeenten wel vergoed krijgen, is hier voor commissieleden bij provincies niets geregeld. Statenlidnu vraagt u daarom een wijziging van de Provinciewet in gang te zetten.

 

Provincies werken steeds meer provinciegrens overstijgend samen. Dit betekent dat ook staten- en commissieleden steeds vaker provinciegrens overstijgende reiskosten hebben. Hierbij een paar voorbeelden uit Noord-Holland die dit illustreren: project ‘Duinpolderweg' (bijeenkomsten afwisselend in Den Haag, Haarlem en werkbezoeken in de bollenstreek), Waddenfonds (bijeenkomsten meestal in Friesland), Groene Hart (bijeenkomsten meestal in de provincie Utrecht), uitnodigingen Deltacommissaris (afwisselend ergens in Nederland).

Statenlidnu verwelkomt de mogelijkheid voor Provinciale Staten om bij verordening de invoering van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden mogelijk te maken. Hiermee gaat een wens Statenlidnu in vervulling.

Statenlidnu vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de hoogte van de vergoeding voor statenleden. Deze heeft zich de afgelopen jaren dusdanig ontwikkeld dat deze op dit moment niet langer in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de taakzwaarte van de statenleden. Het statenlidmaatschap wordt hierdoor voor een groeiende groep potentiële volksvertegenwoordigers omdat zij zich het niet kunnen veroorloven om voor het statenlidmaatschap een dag minder te gaan werken. De volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau dreigt hierdoor eenzijdig samengesteld te worden. Statenlidnu constateert dat u voor de ontwikkeling van de vergoeding voor statenleden een ander systeem hanteert dan voor de bezoldiging van de gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Hierdoor zullen deze vergoedingen zich in verschillend tempo ontwikkelen. Statenlidnu vindt dit een ongewenste ontwikkeling en verzoekt u daarom om de vergoeding voor statenleden ook te koppelen aan de wijzigingen van het personeel in de sector Rijk.

Lees meer »

Presentatie Zakboek Statenleden - Toespraak Harold van de Velde

Vandaag is het een bijzonder moment voor de auteurs van het Zakboek Statenleden. Maandenlang is er met man en macht gewerkt aan een gereedschapskist voor het betere statenwerk. Het resultaat mag er zijn! Nu is het aan een Statenlid zelf om de inhoud tot zich te nemen en te zorgen voor het betere statenwerk. Mevrouw Broekers-Knol heeft al een beeld geschetst dat Statenleden niet alleen provinciale ankers heeft, maar ook de samenstelling van de Eerste Kamer is afhankelijk van wat er in de Provincies gebeurt. Deze getrapte verkiezingen zullen volgend jaar ook veel aandacht krijgen nu er weer een nieuwe Regering in de zetels zit. Echter zijn die camera's en journalisten na 20 maart 2019 weer verdwenen. Dan is het aan al die 570 Statenleden om vier jaar lang hun Statenwerk goed te doen en hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol uit te oefenen. En dat in een omgeving van een middenbestuur die in 2018 steeds belangrijker aan het worden is. Kijk naar het IBP, het Interbestuurlijk programma, dat recent is ondertekend door het Kabinet samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Het is goed dat een aantal jaren terug de Provincies haar taken heeft scherpgesteld.
Statenleden voeren hun drie rollen uit op de 7 kerntaken:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Aangevuld met wat per provincie nog meer nodig is om samen met gemeenten maatschappelijke opgaven te beantwoorden. In Groningen gaat het bijvoorbeeld in Provinciale Staten ongetwijfeld over gaswinning, in Gelderland over de vliegroutes naar Lelystad en in Zeeland over Thermphos. Soms vragen mensen zich wel eens af: is het nodig dat de Staten zich hiermee bemoeien? Het antwoord is vaak eenvoudig als je bovenstaande onderwerpen hoort: soms is het ene zetje net nodig om iets in beweging te krijgen of om eendracht te maken.

Hoe krijg je iets in beweging? Die vraag komt bij Statenleden veel op. Het zakboek kan daarin behulpzaam zijn. De uitdaging voor een Statenlid is om zo effectief mogelijk te zijn, maar hoe doe je dat. Die vraag is voor de beroepsvereniging van Statenleden, Statenlidnu, ook relevant. Hoe maak je het slimst gebruik van je instrumenten? Wat kun je doen om goed te communiceren? Mensen en middelen kunnen helpen om hierdoor beter je statenwerk te kunnen doen. Dat is ook 1 van de missies van Statenlidnu. Elk Statenlid de kans geven om zijn of haar deskundigheid te bevorderen. Want betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie. Het is mooi om te ervaren dat ook het Ministerie van BZK die waarde daarvan inziet en bezig is met een actieprogramma om democratie en bestuur te versterken. Juist gericht op de ondersteuning van volksvertegenwoordigers.

Immers, ruim twee derde van de Statenleden combineert het Statenlidmaatschap met een betaalde baan. Gemiddeld genomen werken deze Statenleden 33 uur per week. Het Statenlidmaatschap vergt een investering van gemiddeld ruim 20 uur per week. Om deze uren zo effectief mogelijk te besteden, helpt het als er handvatten zijn om het Statenwerk goed in te richten. Daar wordt met het zakboek een stevige basis voor gelegd. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de Raad voor Openbaar Bestuur suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering. Een vergoeding voor werkzaamheden van € 1.163,75 staat daarmee niet in verhouding tot de tijdsbesteding en het inkomensverlies door minder werken. Bovendien leidt inkomensverlies tijdens het statenlidmaatschap ook tot een lagere pensioen op latere leeftijd. Statenleden hebben daarmee nog geen medelijden met Eerste Kamerleden waar mevrouw Broekers-Knol iets over vertelde: zij krijgen meer dan het dubbele vergoed voor ongeveer dezelfde tijdsbesteding. Om de band nog meer te versterken tussen provincies en de Eerste Kamer zou het een voortreffelijk idee zijn om de
vergoeding gelijk te trekken. Dit zeg ik natuurlijk met een knipoog. 
 
Statenlidnu is blij met de aandacht in de Tweede Kamer en zal zich de komende maanden sterk maken voor een hogere vergoeding waar Statenleden recht op hebben.

Tot slot: het vandaag gepresenteerde zakboek is te mooi om niet naar te kijken, te goed om te laten liggen. Daarom is het voornemen van Statenlidnu om na de Statenverkiezingen volgend jaar alle nieuwe Statenleden een exemplaar te overhandigen, samen met andere relevantie informatie in de vorm van een zogenaamd inwerkpakket. Ik wil alle mensen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het zakboek hartelijk danken voor hun enorme inzet. En laat ik het lef maar hebben om die dank uit te spreken namens heel veel Statenleden in Nederland. En u zult misschien denken: zegt hij nu niets meer over de meerwaarde van de Provincies? Dat klopt! Onze geschiedenis leert dat de Provincies ervoor hebben gezorgd dat het Rijk (onze Staat) is opgericht. Niet andersom. Dat zegt voor mij al genoeg.
Lees meer »

Minisymposium Staten Schaakmat?

Honderden nieuwe Statenleden starten in 2019 aan een grote uitdaging. Maar, hoe pakken ze dit aan? Staan de Staten schaakmat? Speciaal voor Statenleden is met medewerking van Statenlidnu is het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Tijdens een mini-symposium ontvangt Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, het eerste exemplaar. 

Grote bedragen, een breed takenpakket en zware verantwoordelijkheden: op leden van Provinciale Staten komt veel af. De parttime provinciale bestuurders staan daarbij voor een grote uitdaging: het kaders stellen aan, en controleren van een stevig en deskundig College van Gedeputeerde Staten met een omvangrijk provinciaal ambtenarenkorps. Staan Statenleden niet bij voorbaat schaakmat?

 

Zakboek

Leden van Provinciale Staten hebben gelukkig een uitgebreide gereedschapskist tot hun beschikking. Het is echter wel belangrijk al die instrumenten goed te hanteren. Speciaal voor Statenleden is daarom het Zakboek Statenleden ontwikkeld. Een redactie van ervaren adviseurs, bestuurders en politici schreef bijdragen over alle aspecten van het werk van Statenleden.

Mini-symposium

Op het Provinciehuis van Utrecht is op vrijdagochtend 18 mei 2018 de presentatie van het Zakboek Statenleden. Tijdens het mini-symposium ‘Staten schaakmat?!’ zullen er bijdragen zijn van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek en Harold van de Velde, voorzitter van de vereniging Statenlidnu.

Lees meer »

Goede volksvertegenwoordiging vergt een investering

De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft vandaag haar advies 'Voor een publieke zaak' gepubliceerd. Statenlidnu is het eens met de Raad voor het Openbaar Bestuur dat iedereen lid moet kunnen worden van provinciale staten en andere volksvertegenwoordigingen. Statenlidnu onderschrijft de constatering dat door de combinatie van werk, zorgtaken of de privé situatie de tijdsinvestering voor veel mensen niet op te brengen is. Dit moet anders. De keuze die de ROB maakt is echter niet realistisch.

Het standpunt van de ROB dat het Statenlidmaatschap voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er meer geïnvesteerd moet worden in een goede toerusting van Statenleden (griffie, rekenkamer, fractieondersteuning en scholing) wordt onderschreven door Statenlidnu. Statenlidnu vindt het echter een illusie om te denken dat het mogelijk is de tijdsinvestering van een statenlid te beperken tot 8 – 12 uur per week zoals de ROB suggereert. Alleen al het invullen van het volksvertegenwoordigerschap vergt een hogere tijdsinvestering.

De kaderstellende en controlerende rol van de staten kunnen niet overgenomen worden door de griffie en de rekenkamer, wel kunnen de staten hierin meer en beter ondersteund worden. Ook opleiding van de statenleden speelt hierin een belangrijke rol. De ROB gaat echter geheel voorbij aan de politieke component van de kaderstellende en controlerende rol van de staten.

Statenlidnu is ook voor maatwerk om statenlidmaatschap en werk te combineren. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat de wet een betere minimale basis voor burgerschapsverlof gaat bieden. Statenleden kunnen nu alleen verlof krijgen voor de staten- en commissievergaderingen en dus niet voor hun volksvertegenwoordigende werk. Bovendien moet dit wettelijk recht soms  afgedwongen worden via de rechter. De vergaderingen zijn slechts een klein deel van tijdsbesteding van een statenlid. Statenlidnu is het daarom dus niet eens met de constatering van de ROB dat de bestaande regelingen op dit punt voldoende zijn.

Lees meer »

Tweede Kamer vraagt aandacht voor vergoeding statenleden

In het Algemeen Overleg over Democratische Vernieuwing heeft Rob Jetten (D66) minister Ollengren gevraagd om ook naar de vergoeding van statenleden te kijken. In antwoord op deze oproep heeft de minister toegezegd ook naar de vergoedingen van statenleden te kijken.

Jetten (D66) deed deze oproep nadat minister Ollengren in een brief aan de Tweede Kamer en in het debat had aangegeven in gesprek te zijn met de VNG over de vergoeding van raadsleden uit kleine gemeenten. Statenlidnu is blij dat de rechtspositie van Statenleden op de agenda staat van de Minister en Tweede Kamer en zal zich volop blijven inzetten om de vergoeding voor Statenleden te verhogen. Alleen op deze wijze houden we een goede balans tussen jong en oud en houden we onze democratie aantrekkelijk en gezond.

 

De Tweede Kamer had eerder een ronde tafelgesprok over de ondersteuning van raadsleden. Statenlidnu heeft in voorbereiding daarop een positionpaper gestuurd over de rechtspositie van Provinciale Statenleden. Op woensdag 14 maart 2018 sprak de Tweede Kamer met de Minister over de rechtspositie en ondersteuning van volksvertegenwoordigers.

 

Nederland kent sinds de Statenverkiezingen in maart 2015 570 Statenleden. Statenleden werken gemiddeld 33 uur per week en zijn daarnaast statenlid. Het Statenlidmaatschap vergt een investering van gemiddeld ruim 20 uur per week. Deze werkzaamheden als statenlid zijn bovendien veelal tijdens kantooruren, waardoor de meeste statenleden gedwongen zijn om minder te gaan werken of onbetaald verlof op te nemen. Voor beide zijn ze afhankelijk van de medewerking van hun werkgever.

Deze stapeling in combinatie met een privéleven zorgt ervoor dat met name jonge Statenleden met een (jong) gezin het Statenwerk moeilijk of niet kunnen combineren en zich daardoor genoodzaakt voelen om af te treden.

 

Een vergoeding voor werkzaamheden van € 1.163,75 staat daarmee niet in verhouding tot de tijdsbesteding en het inkomensverlies door minder werken. Bovendien leidt inkomensverlies tijdens het statenlidmaatschap ook tot een lagere pensioen op latere leeftijd. Deze vergoeding staat in schril contrast met de vergoeding die raadsleden ontvangen. Raadsleden in gemeenten met meer dan 40.000 inwoners ontvangen al een hogere vergoeding dan statenleden, de vergoeding voor raadsleden in 100.000+ gemeente is 1,5x zo hoog. Dit betekent dat inmiddels in bijna een derde van de gemeenten de raadsleden een hogere vergoeding ontvangen dan een Statenlid, terwijl de tijdsinvestering voor een statenlid minstens gelijk zo niet hoger is en vaker dan gemiddeld leidt tot inkomensverlies door de tijdstippen waarop de statenleden actief zijn. Statenlidnu maakt zich sterk voor een vergoeding die recht doet aan de tijdsinvestering van volksvertegenwoordigers.

 

Lees meer »

Statenlidnu vraagt aandacht Tweede Kamer voor vergoeding Statenleden

Op 8 maart houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Statenlidnu heeft bij de Tweede Kamer leden ook aandacht gevraagd voor de positie van Statenleden.

Een sterke provinciale democratie vraagt om goed ondersteunde Statenleden. Deze ondersteuning betreft zowel de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat iemand Statenlid kan zijn als de ondersteuning en de scholing die nodig is om Statenleden in staat te stellen hun taken goed uit te voeren.

Statenlidnu heeft daarom een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer »

Nieuw bestuur!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 december 2017 is het nieuwe bestuur van Statenlidnu gekozen. Harold van de Velde (Zeeland) is de nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden zijn: Lucia van Milaan (Gelderland, secretaris), Jan Smits (Drenthe, penningmeester), Aimée van der Ham (Drenthe) en Teus Dorrepaal (Fryslan).

Het bestuur dankt de ALV voor het in hen gestelde vertrouwen en is vol energie en enthousiasme gestart. De eerste bestuursvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lees meer »

Harold van de Velde voorgedragen als voorzitter Statenlidnu

De selectiecommissie die in opdracht van het bestuur van Statenlidnu de voordracht voor het nieuwe bestuur heeft opgesteld, draagt Harold van de Velde, statenlid in Zeeland voor als nieuwe voorzitter van Statenlidnu. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 december is de verkiezing van het nieuwe bestuur.

Met Harold van de Velde krijgt Statenlidnu in de ogen van de selectiecommissie een samenbindende, ervaren, energieke voorzitter, die tevens een vertegenwoordiger van de statenleden is uit een van de kleinere provincies. Met zijn communicatieve vaardigheden en zijn energie is Harold uitstekend in staat Statenlidnu de komende jaren verder op de kaart te zetten. Harold is sinds 2015 statenlid in Zeeland en heeft ondanks zijn jonge leeftijd inmiddels een ruime ervaring in een politiek-bestuurlijk context in verschillende rollen en heeft een duidelijke visie over de toekomst van Statenlidnu en hoe daaraan gebouwd moet worden.

Lees meer »