Alles weten over stikstof? Meld u aan voor de webinar!

Meld u aan voor de webinar over stikstof!

Ook in de nieuwe Statenperiode gaan de debatten over stikstof door. Er ligt een afspraak dat alle provincies uiterlijk 1 juli een gebiedsaanpak presenteren hoe zij denken om te gaan met de doelen van stikstof, klimaat, natuur, water en bodem. Is dat haalbaar? En hoe begeeft u zich als Statenlid in dit dossier? Of bent u benieuwd hoe het allemaal zit zonder dat het in uw portefeuille zit?

Statenlidnu organiseert op dinsdagavond 13 juni van 19.30-20.30 uur een webinar over dit thema en uw rol als Statenlid in dit dossier. Het is bedoeld voor zowel nieuwe Statenleden als ervaren statenleden. Hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen University neemt ons mee in het dossier en geeft tips waar Statenleden op kunnen letten.

De Vries is mede-auteur van een essay die onder andere beschrijft hoe er op een andere manier omgegaan kan worden met de ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) in de wet. Programmadirecteur Stijn van Wely van het IPO zal een uitleg geven over de inzet van de provincies en hoe de tijdlijn in elkaar zit. Kortom, een webinar die u zeker niet mag missen! 

Meer informatie?

Op donderdag 13 april is een essay gepubliceerd, geschreven door de hoogleraren Jan Willem Erisman, Chris Backes en Wim de Vies, naar aanleiding van de vraag: ‘Is er een alternatief voor de KDW in de wet?’. Het essay, geschreven in opdracht van minister van der Wal, bevat meer dan het antwoord op de vraag of de KDW niet uit de wet kan. Het gaat ook over het stikstofbeleid waarbij is geprobeerd om tot een werkbare aanpak te komen waarmee aan de doelen, voortvloeiend uit (inter)nationale verplichtingen, kan worden voldaan. Het voorstel is o.a. om voor de landbouw doelen per gebied en bedrijf af te leiden voor ammoniak emissies en dit ook te doen voor stikstofoverschotten in verband met waterkwaliteit en voor broeikasgasemissies in relatie tot klimaat.

In het essay wordt verwezen naar een visiestuk van vier Wageningen onderzoekers, te weten Gerard Ros, Roel Jongeneel en Martin van Ittersum en Wim de Vries. Aan dit visiestuk waren ze al bezig voordat de opdracht van minister Van der Wal voor het essay kwam. Dit visiestuk is uitsluitend op de landbouw gericht en is mooi aanvullend op het essay. Het stuk geeft meer specifiek:

 1. Een concrete uitwerking van doelen (met voorbeeldberekeningen) voor de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor het stikstofoverschot op bedrijfsniveau en wat dat betekent voor provincies.
 2. Inzicht hoe je ambities kunt bereiken middels management, systeeminnovaties en ingrijpen op de landbouwstructuur, zoals veestapelreductie.
 3. Een voorstel hoe je die ambities kunt realiseren middels invoering van emissierechten conform het fosfaatrechtenstelsel en de voortgang ervan kunt monitoren.
 4. Inzicht in mogelijkheden om een lange termijn verdienmodel te realiseren.

Behalve aan ammoniak, broeikasgassen en stikstofoverschot, besteedt het rapport ook aandacht aan andere milieu-uitdagingen voor de sector. De auteurs denken hiermee een gedachtelijn te hebben ontwikkeld waarmee ze de implementatie van provinciaal maatwerk binnen het NPLG van dienst kunnen zijn.

Lees meer »

Bestuurslid gezocht!

Het bestuur van Statenlidnu is op zoek naar een nieuw bestuurslid. De beroepsvereniging voor Statenleden is een jonge, enthousiaste vereniging en biedt volop kansen om u in te zetten voor alle Statenleden in de provincies. Met een duidelijk profiel draagt de vereniging bij aan het versterken van het ambt als Statenlid. Het bestuur vergadert één keer per twee maanden. De uitvoering van werkzaamheden is belegd bij het bureau van de vereniging. Conform de statuten streven we naar spreiding van bestuursleden over het hele land. 

Een indicatie van de tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. Is dit iets voor u? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Harold van de Velde (voorzitter) via info@statenlidnu.nl

Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 2 juni. De voordracht staat gepland tijdens de ledenvergadering op 22 juni.

Profiel bestuurslid Statenlidnu

 • Is in staat om vanuit de behoefte van Statenleden te bezien welke zaken voor de vereniging relevant zijn;
 • Een bestuurslid van Statenlidnu bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, eventueel ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • Onderschrijft de doelstelling en de aard van de vereniging;
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen;
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat ze de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen.

Algemene taken bestuursleden Statenlidnu

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag;
 • Betrokkenheid bij wervingsprocedures.
Lees meer »

Q&A-sessie over de rechtspositie van Statenleden en commissieleden

Statenlidnu kondigt met enthousiasme aan dat op donderdagavond 1 juni van 19.30 tot 20.30 uur een interactieve vraag- en antwoordsessie (Q&A) zal plaatsvinden samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze sessie is specifiek gericht op de rechtspositie van Statenleden en commissieleden. 

De online bijeenkomst biedt Statenleden en commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen over de rechtspositie. Het is raadzaam om bij aanmelding uw vraag vooraf te sturen, zodat de beantwoording kan worden voorbereid en we ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk vragen aan bod komen tijdens de sessie. Om deel te nemen aan de Q&A-sessie op donderdag 1 juni dient u zich vooraf aan te melden. Na aanmelding ontvangt u verdere instructies en een link naar de online sessie. Klik hier om u aan te melden voor de Q&A rechtspositie op 1 juni a.s.

 

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen tijdens deze informatieve bijeenkomst!

Meer informatie?

Op dinsdagavond 23 mei van 19.30 - 20.30 uur vond de online informatiebijeenkomst over de rechtspositie van Statenleden en commissieleden plaats. Statenlidnu heeft deze in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd en de presentatie kunt u downloaden op de dossierpagina rechtspositie.

Lees meer »

De herontdekking van de provincie?

Op donderdag 11 mei gaf hoogleraar Hansko Broeksteeg van de Radboud Universiteit in samenwerking met Statenlidnu een online college over de herontdekking van de provincie?

 

Statenleden bevinden zich in het middenbestuur. Dat betekent dat het Rijk, gemeenten, waterschappen en regio’s ook een plaats hebben. Hoe gaat u daar mee om als Statenlid. Wie doet wat? En welke ontwikkelingen zijn er waar u als Statenlid rekening mee moet houden?

 

Ook ging Hansko in op de verschillende bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

 

Kortom, een zinvol college om terug te kijken! Het online college is hier terug te kijken of via leerplatformstatenleden.nl en in het menu kiezen voor 'webinars'.

Lees meer »

Werkbezoek aan Provinciale Staten Utrecht!

De Utrechtse Statenmarkt was een onderdeel van het driedaagse inwerkprogramma van de Provinciale Staten Utrecht. Statenlidnu was hierbij aanwezig en deelde nuttige informatie uit over onder andere het leerplatform, sterke staten en omgaan met intimidatie en agressie.

Presentatie

Voorzitter Harold van de Velde en directeur Yvon van Loon gaven een presentatie in de Statenzaal aan de kersverse Statenleden, commissieleden en ondersteuning. Bestuurslid Franco Achtien en Easther Houmes bemande de stand om voorbijgangers van een rijk gevulde goodiebag te voorzien.

Lees meer »

Terugkijken webinar Sterke Staten

Sterke Staten

Op dinsdagavond 18 april 2023 organiseerde Statenlidnu de webinar Sterke Staten. In dit webinar werd gesproken over de instrumenten die u kunt inzetten bij uw Statenwerk en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. Kirsten ten Cate, griffier van de Provincie Noord-Brabant vertelde over de inzet en expertise van de griffie en gaf een aantal slimme tips uit de praktijk op welke manier de griffie u kan ondersteunen. Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu sprak met Daniël van den Berg , Statenlid Noord-Holland en Lies van Aelst, Statenlid Zuid-Holland, over waarom hulptroepen zo belangrijk zijn. Michael Mekel, adviseur bij de Raad van het Openbaar Bestuur, lichtte een onderzoek toe over het belang om te investeren in goede ondersteuning ten behoeve van een sterke democratie. De presentaties kunt u hieronder downloaden. 

 

Ook is er een praktische handreiking Sterke Staten met daarin een overzicht van instrumenten en wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen. Goede ondersteuning van hulptroepen is bij uw Statenwerk gewenst en nodig.

 

Meer informatie?

Bekijk hier de webinar Sterke Staten terug of via het leerplatformstatenleden.nl Kies in het menu voor 'webinars'. Ook vindt u meer informatie op de dossierpagina Sterke Staten.

Lees meer »

Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten per 29 maart 2023

De vergoeding voor de werkzaamheden voor leden van de Provinciale Staten wordt structureel verhoogd en gaat in op 29 maart 2023. Op 8 maart 2023 heeft de Raad van State aangegeven geen opmerkingen over het ontwerpbesluit te hebben en geadviseerd het besluit te nemen.

 

De circulaire Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten is gepubliceerd.  In artikel 2.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager is bepaald dat een Statenlid met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap van Provinciale Staten een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt van € 1.329,38 per maand. Met ingang van 29 maart 2023 wordt het bedrag van € 1.329,38 gewijzigd in € 1.894,59.


Deze wijziging treedt in werking met ingang van 29 maart 2023. Woensdag 29 maart 2023 is de dag waarop de zittende leden van Provinciale Staten op grond van artikel C4 van de Kieswet tegelijk aftreden. Dat betekent dat de na de verkiezingen van 15 maart 2023 aantredende leden van Provinciale Staten een vergoeding van €1.894,59 per maand gaan ontvangen.
Meer informatie?

Lees meer »

Animatie Statenleden: hoe om te gaan met agressie en intimidatie

Statenleden vervullen een belangrijke rol in de democratie, maar kunnen helaas in hun publieke functie te maken krijgen met agressie en intimidatie, ook online. Dit kan grote impact hebben op hun mentale gezondheid en functioneren.

 

Om hen hierbij te helpen hebben Statenlidnu en Netwerk Weerbaar Bestuur een animatie ontwikkeld, zodat Statenleden leren wat ze hiertegen kunnen doen, hoe ze ermee om kunnen gaan en bij wie ze terecht kunnen voor hulp en steun.

 

Meer informatie:

Bekijk de dossierpagina agressie of intimidatie.

 

Lees meer »

‘Agressie tijdens het Statenwerk? Blijf er niet mee lopen, ga in gesprek’

Nog niet zo lang geleden opereerden provinciale politici en bestuurders in de luwte. Nu zij meer direct contact met burgers hebben, krijgen zij steeds vaker te maken met bedreiging en intimidatie. Yvon van Loon, directeur van beroepsvereniging Statenlidnu, is daarom sinds vorig jaar adviseur geworden binnen het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. ‘Het is belangrijk dat we samen de grens trekken en ervoor blijven zorgen dat onze democratie in balans blijft.’

 

Wat is je rol precies in het Ondersteuningsteam?

“Ik ben net als de andere leden een van de vertrouwelijke adviseurs. In die rol bied ik ondersteuning aan politieke ambtsdragers aan, die dat nodig hebben. In de praktijk zijn dat vooral Statenleden en statengriffiers. Als organisatie zijn we als Statenlidnu betrokken geweest bij de oprichting van het Netwerk Weerbaar Bestuur, maar zelf ben ik nu sinds begin vorig jaar adviseur geworden in het Ondersteuningsteam.”

 

 

Wat heb je voor ondersteuning geboden de afgelopen periode? Kun je daar voorbeelden van geven?

“Ik heb de afgelopen maanden elf Statenleden en één Statengriffier ondersteuning geboden. Dat doe ik overigens niet alleen. We werken ook met peers, Statenleden die ongeveer dezelfde ervaringen hebben opgedaan. Ik heb twee van zulke peers ingezet bij de ondersteuning. Wanneer ik iemand spreek, kijk ik eerst naar de situatie. Is er sprake van onveiligheid? Heel veel Statenleden hebben daar dan eerst al contact over gehad met hun commissaris van de Koning (CdK) of Statengriffier. Wat we als Ondersteuningsteam vooral ook doen is luisteren. Hoe gaat het met je? Hoe gaat met je familie? Welke praktische hulp kunnen we je bieden? Ik kijk welke behoefte de persoon heeft, en als er behoefte is om ervaringen te delen, koppel ik hem of haar aan een van de peers.”

Wat was voor jou de reden om mee te doen met het Ondersteuningsteam?

“Als directeur van Statenlidnu kreeg ik al veel telefoontjes binnen over agressie, geweld en intimidaties en heb ik nauw contact met Statenleden in het land. Ik zag dat ik deze ondersteuning breed kan bieden via het Ondersteuningsteam. Als ik zo betekenisvol kan zijn en meer hulp kan bieden, dan heb ik een belangrijke rol te vervullen. Daarom ben ik gaan meedoen. Je merkt ook dat het gewaardeerd wordt. Toen afgelopen december Limburgse Statenleden bedreigd werden rond het debat over Maastricht Aachen Airport, hebben we samen met hen bekeken wat de impact is. We hebben informatie verstrekt en meegedacht. Daar was waardering voor.”

Hoe belangrijk is het dat er een Ondersteuningsteam is voor politieke ambtsdragers die met agressie en geweld te maken hebben?

“Het is ontzettend belangrijk. Voor Statenleden die het meemaken is het belangrijk erover te praten, het moet veel meer een bespreekbaar onderwerp worden. Uit de Monitor integriteit en veiligheid van BZK bleek dat veel politieke ambtsdragers zeggen dat het incident niet ernstig genoeg leek om melding of aangifte te doen of dat het bij de functie hoort. Dat is echt niet het geval. Daarom zijn we ook een serie portretten gestart vanuit Statenlidnu, om dat te laten zien. Ga in gesprek wanneer je iets meemaakt. Het kan anders een effect hebben op je gezondheid, maar het kan je ook weerhouden van wat je wilt zeggen als Statenlid. Ook collega’s kunnen er de dupe van zijn. Blijf er niet mee lopen. Uit onderzoeken van Trouw en de NOS, maar ook uit de monitor Integriteit en Veiligheid van BZK, blijkt maar weer dat het aantal bedreigingen en intimidaties onder Statenleden enorm is gestegen. Je ziet duidelijk de trend dat het toeneemt.”

Waar heeft dat volgens jou mee te maken?

“Dat komt omdat Statenleden steeds meer complexe grote dossiers op hun bordje hebben gekregen, zoals stikstof, landbouw en windmolens. Dan sta je toch veel dichter bij de burger dan voorheen.”

Wat kunnen we doen om dit tegen te gaan?

“Het is goed om je te blijven uitspreken tegen agressie, intimidaties en bedreigingen. Als Statenlid moet je tegelijk in gesprek blijven met de burger, en de verbinding houden. Wel moeten we duidelijke grenzen stellen, dat we bepaalde dingen gewoon niet tolereren. Het is belangrijk dat we dit gezamenlijk doen, en er zo voor blijven zorgen dat onze democratie in balans blijft. Het melden van agressie of het aangifte doen bij bedreigingen is daarbij van belang. Dan laat je weten dat je het zelf niet normaal vindt.

Wat zou je bestuurders en politici verder nog willen meegeven hierbij?

“Blijf het vooral melden. Je kunt overal terecht, bij de CdK, bij de Statengriffier maar ook bij ons als Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. We zijn nu on tour en hebben al in vier provincies gesprekken gevoerd, waarbij we handvatten bieden enkijken of er al een agressieprotocol is bijvoorbeeld. Dat is belangrijk. Utrecht heeft een mooi voorbeeld daarvan en ook meerdere provincies zijn daar al ver in. Daarmee wijs je de weg aan Statenleden. Het staat steeds vaker op de agenda. Bijvoorbeeld in inwerkprogramma’s voor nieuwe Statenleden. Speciaal voor Statenleden hebben we een training opgezet voor de eerste periode na hun aantreden, waarmee ze zelf ook grenzen leren stellen. Hoe ga je om met emoties en kritiek? Het is belangrijk dat we niet alleen maar in het begin hiervoor aandacht hebben, maar ook tussentijds. Het onderwerp moet op de agenda blijven, zodat Statenleden er periodiek over nadenken en er concreet mee om kunnen gaan.”

Lees meer »

’Intimidatie hoort er écht niet bij’

Als commissaris van de Koning in Groningen krijgt René Paas Statenleden over de vloer die met agressie en intimidatie te maken krijgen. Althans, zo zou het moeten zijn. Maar hij weet dat lang niet alle gevallen hem bereiken. Zelf maakte hij ook het nodige mee. Hij doet er dan ook alles aan om de drempel zo laag mogelijk te maken. ‘Ik heb liever dat mensen bij me komen met iets wat waarschijnlijk geen bedreiging is, dan dat ze zaken wegstoppen en er ondertussen heel erg mee zitten.’

Als wethouder had hij tijdens zijn bruiloft een reservepak in de kast hangen. De ceremoniemeester wist ervan en kon het pak ophalen als dat nodig was. Er werd in die tijd actiegevoerd tegen een methadonpost en hoewel er geen concrete dreiging was, besloot René Paas toch maar een reservepak aan te schaffen. Je wist tenslotte nooit waar actievoerders toe in staat waren. ‘Het pak kon gewoon in de kast blijven hangen’, vertelt hij. ‘Ik kreeg wel een bloemstuk in de vorm van een methadonspuit.’

Bijna negen jaar was hij wethouder in Groningen (1996 – 2005) en nu bijna zeven jaar commissaris van de Koning. De actievoerders die zijn bruiloft aangrepen om hun wensen kenbaar te maken, was de enige keer in zijn politieke carrière dat hij ‘iets’ meemaakte dat persoonlijk aan hem gericht was. ‘Ik hield er rekening mee dat er iets zou kunnen gebeuren, maar ik voelde me niet geïntimideerd. Natuurlijk zijn er wel eens lelijke dingen tegen me gezegd, die ook binnenkwamen, maar nooit in die mate dat ik me er zorgen over ging maken.’

Wat-als-gesprek

Wel voelde Paas zich, weliswaar niet persoonlijk, geïntimideerd toen boze boeren in 2019 het provinciehuis bestormden. Er werd gedreigd: ‘Als we geen toezegging krijgen dat er soepeler wordt omgegaan met het stikstofbeleid, rijden we deze tractor een paar meter verder naar voren’. De gedeputeerde probeerde in gesprek te gaan, zonder resultaat. Boeren forceerden de deuren en renden het provinciehuis binnen. Medewerkers waren ondertussen al geëvacueerd naar een ander deel van het gebouw en vertrokken onder politiebegeleiding naar huis. Buiten werd het Martinikerkhof ‘aan gort gereden’, zoals Paas het omschrijft.

‘De medewerkers zijn echt bang geweest, hoorde ik de volgende dag in een gesprek. Ikzelf vond de opgefokte sfeer ook erg onaangenaam. Actievoerders bij andere provinciehuizen hadden natuurlijk al meegemaakt dat gedeputeerden mee gingen bewegen door concessies te doen. Ik heb op het moment zelf een ‘wat als’-gesprek gevoerd met de gedeputeerden. Stel dat het helemaal uit de hand loopt, is onze rechte lijn waar we inhoudelijk achter staan, doden en gewonden waard? Ik wilde dit besproken hebben, zodat ik mezelf niets zou kunnen verwijten als er iets zou gebeuren.’

Maar het college was onverzettelijk. ‘We laten ons niet chanteren, was onze unanieme conclusie na het gesprek. Ik heb ze daarmee gecomplimenteerd, later kregen we er ook veel waardering voor. We hebben ons beleid gemaakt, er goed over nagedacht en dat verandert niet als mensen veel herrie komen maken of onze deur kapotrijden. Maar we zaten wél in een grijs gebied.’

Grensoverschrijdend

Paas ziet dat de manieren waarop burgers kenbaar maken dat ze het niet eens zijn met beleid steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Hij geeft als voorbeeld de controverses rondom de plaatsing van windmolens in Groningen. Boeren die hun land beschikbaar stelden kregen te maken met objecten die in hun graanvelden gelegd werden, waardoor machines kapotgereden werden. Er werd asbest gedumpt, brandgesticht en gedeputeerden ontvingen anonieme dreigbrieven. ‘Steeds vaker gaan betrokken actievoerders de grens over richting terreur’, vindt Paas. ‘Bij een strafbaar feit doen we dan ook altijd aangifte.’

Of het altijd duidelijk is wat wel of niet strafbaar is? ‘Zeker niet. Daarbij zwakken Statenleden of gedeputeerden het gedrag ook vaak af, door te zeggen dat actievoerders “een beetje wild” deden, omdat ze “een beetje boos” waren.’ Paas denkt terug aan zijn tijd als voorzitter van Divosa, vereniging voor directeuren van toen nog de sociale diensten. ‘Ambtenaren kregen vaak te maken met burgers die niet geleerd hadden zich subtiel uit te drukken, als ze bijvoorbeeld niet in aanmerking kwamen voor een uitkering. “Het hoort erbij” was het grootste misverstand onder deze ambtenaren die deze mensen zo graag wilden helpen.’

Melding doen bij de politie, een tussenvorm, is ook een optie, vindt Paas. Een mailtje dat hij kreeg met de tekst ‘Als ik deze gedeputeerde tegenkom weet ik niet of ik mijn voet van het gaspedaal haal’ nam Paas bloedserieus. ‘Ik heb de afzender achterhaald, hem gebeld en gevraagd wat hij van zijn mailtje vond. Hij was er trots op, zei hij. En wat zijn moeder er van zou vinden? Die was ook trots, zei de man. Meestal is iemand wel onder de indruk als je ze rechtstreeks belt, maar deze man totaal niet. Dat was voor mij reden genoeg om de hoofdcommissaris van de politie te bellen om hier aandacht aan te besteden. Ook al was er nog geen sprake van een delict.’

Misplaatste stoerheid

Paas schat in dat hij een keer per jaar te maken heeft met een kwestie waarbij hij moet afwegen of hij aangifte zal doen. Tegelijkertijd beseft hij ook dat lang niet alle intimidaties hem bereiken. ‘Wat de een intimiderend vindt, vindt de ander niets voorstellen. Soms is die terughoudendheid onterecht en speelt de misplaatste stoerheid, zoals bij de sociale dienst, een rol. En ook zal voor sommigen de drempel om de commissaris van de Koning of de griffier hiermee te belasten te hoog zijn.’

Aan hem de taak om de drempel om bij hem aan te kloppen zo laag mogelijk te maken, vindt hij. ‘Ik benadruk altijd dat Statenleden of gedeputeerden geen enkele remming hoeven te voelen om iets wat hen dwarszit met mij te bespreken. Ik besteed er ook aandacht aan in de gesprekken met fractievoorzitters die op hun beurt zaken kunnen doorspelen waarmee Statenleden kampen.’

De Statenleden zelf krijgen als onderdeel van hun introductie informatie over agressie en intimidatie en hoe ermee om te gaan. Maar ook over zaken die níet bij hun werk als Statenlid horen. Een lastige, geeft Paas toe, want wanneer hoort bepaald gedrag er niet meer bij? ‘Als je een besluit neemt onder invloed van krachten die er geen invloed op zouden moeten hebben, dan is dat duidelijk een integriteitsprobleem. Dat kan in allerlei vormen, ook als intimidatie. Maar ook iedere keer dat je iets niet zegt, omdat het je verstandiger lijkt, sta je onder invloed. Maar wat nu als je een beetje bang bent voor de boosheid van mensen op de tribune? Emoties horen ook bij het politieke proces.’

Melden bij twijfel

Wat hij nieuwe Statenleden wil meegeven? ‘Het hoort er niet bij’, zegt hij resoluut. ‘Als je je bedreigd voelt, ook als iemand bijvoorbeeld te dichtbij komt staan, realiseer je je dat het er niet bij hoort. Trek je terug uit de situatie, meld het, ook als je twijfelt. Ik heb liever dat mensen bij me komen met iets wat waarschijnlijk geen bedreiging is, dan dat ze zaken wegstoppen en er ondertussen heel erg mee zitten. Dat dat laatste te vaak gebeurt, staat vast.’

In Groningen zijn ze goed bezig als het om dit thema gaat, vindt Paas. In alle geledingen van de Provinciale Staten is het een agendapunt dat met enige regelmaat terugkomt. ‘Het is belangrijk om hier over te praten op het moment dat het rustig is. Zoals de veiligheidsregio’s calamiteiten oefenen in de koude fase, zo moeten wij aandacht hebben besteed aan de mógelijkheid van een bedreiging. Zodat je weet wat je moet doen als het daadwerkelijk gebeurt.’ De fase van achter de feiten aan lopen is in Groningen een gepasseerd station. ‘We hebben vastgesteld beleid, er zijn maatregelen en het voornemen om het er elk jaar over te hebben. Tijdens de komende Statenwissel is er weer extra aandacht voor het onderwerp. Het kan iedereen gebeuren en dan is het goed om te weten dat je met je zorgen en twijfels bij mij of de griffier terechtkunt. Houd het niet bij jezelf, dat is niet stoer.’

Lees meer »