Integriteit

Handboek integriteit

Integere politici en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de inwoner in hun provincie. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ter ondersteuning van onder andere Statenleden een Handreiking Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden uitgebracht. Statenlidnu heeft een bijdrage geleverd aan het nieuwe Handboek integriteit en heeft zitting gehad in de begeleidingscommissie.

Handboek Integriteit
PDF – 1,2 MB 116 downloads

Zelftest Integriteit

Om politieke ambtsdragers te helpen reflecteren op integriteitskwesties heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Zelftest Integriteit ontwikkeld, als aanvulling op het Handboek Integriteit.

De Zelftest is een digitale vragenlijst die Statenleden in kunnen vullen om te reflecteren op hoe zij omgaan met kwesties en keuzes die raken aan hun integriteit. Aan het eind van de test geeft een persoonlijke rapportage inzicht in factoren die invloed hebben op integer handelen. Denk hierbij aan factoren als intrinsieke motivatie en persoonlijkheid, omgevingsfactoren en het mentaal welbevinden. Werken aan integriteit is een doorlopend proces dat niet ophoudt bij het conformeren aan geldende wetten en regels. Deze zelftest kan helpen om het gesprek aan te gaan en uzelf op dit aspect te blijven ontwikkelen.

 

De Zelftest Integriteit vindt u in het Handboek Integriteit, of via de website van het Ministerie van BZK.


Moreel kompas

Statenlidnu heeft een handreiking voor Statenleden op laten stellen door CAOP. Het is onmiskenbaar dat integriteit een wezenlijk onderdeel is van de kwaliteit van het werk van Statenleden.

Handreiking Moreel Kompas
PDF – 744,3 KB 412 downloads

Monitor integriteit en veiligheid

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

Bekijk ook de eerdere onderzoeken en de factsheets per provincie en doelgroep.