Daadkracht voert sinds 2010 het nationaal Statenledenonderzoek uit.

Monitor over integriteit en veiligheid onder politieke ambtsdragers in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.