Rechtspositie van Statenleden

Het statenlid centraal

De rechtspositie van statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van statenleden.

In het Rechtspositiebesluit is de rechtspositie van statenleden verder uitgewerkt. Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit hebben provinciale staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie.

Het IPO heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.

Modelverordening Provincies Per 19 April 2019 Versie 3 0 1
PDF – 152.2 KB 165 downloads

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handige pagina waar het nieuws over de rechtspositie van statenleden staat. Op deze pagina staan links naar de belangrijkste wet- en regelgeving. Ook zijn hier de circulaires (brieven) van het ministerie te vinden over wijzigingen in de rechtspositie.


Position Paper Statenlidnu

Statenlidnu heeft voor de Tweede Kamer ten behoeve van een rondetafelgesprek een position paper geschreven over de positie van statenleden.

20180301 Position paper positie statenleden
PDF – 185.1 KB 581 downloads

Vergoedingen Statenleden in het algemeen

Vorig jaar heeft de minister besloten om opnieuw onderzoek te laten doen naar de vergoedingen van Statenleden. Statenleden zijn gemiddeld meer dan 20 uur kwijt aan het Statenwerk waarvoor een vergoeding van 1235 euro bruto tegenover staat. Vaak is er sprake van een baan naast het werk als Statenlid waardoor zij verlof moeten nemen, omdat er veel overdag wordt vergaderd, wat leidt tot inkomensverlies.

Statenlidnu heeft aangegeven graag concrete stappen te zien, omdat er al veel is onderzocht en de afgelopen 10 jaar weinig is veranderd. Er zijn constructieve overleggen met het ministerie van BZK gevoerd over de argumenten rondom een hogere vergoeding. Die zijn in het onderzoeksrapport van de minister erkend.

Conclusie onderzoek

Statenlidnu is blij met de conclusie in het onderzoek, waaruit blijkt dat er reden is om het niveau van de vergoeding van Statenleden en algemeen bestuursleden eenmalig aan te passen en in lijn te brengen met onder andere de toegenomen taakzwaarte. Het advies van de onderzoekers daarbij is om als maatstaf voor Statenleden en algemeen bestuursleden te kijken naar de hoogte van vergoedingen van gemeenteraadsleden uit middelgrote gemeenten, waarbij Statenleden een vergoeding op een hoger niveau zouden moeten ontvangen dan algemeen bestuursleden.

Door het kabinet wordt een adviescollege voorgesteld die zich als eerste over dit rapport moet buigen. Het wetsvoorstel hiervoor is ingediend bij de Tweede Kamer. Statenlidnu is hoopvol, omdat het onderzoeksrapport voldoende aanknopingspunten heeft - eveneens alle andere onderzoeken - om een definitief besluit te nemen voor een betere vergoeding die recht doet aan de tijdsbesteding en inkomensverlies die Provinciale volksvertegenwoordigers hebben.

Visie

Juist om onze democratie gezond te houden, is dit van groot belang. Statenleden wachten al lang op een eerlijke vergoeding. Het rapport biedt deze erkenning. Het is nu zaak dat, rekening houdend met de context van deze tijd, dat alsnog snel een besluit genomen wordt om het rapport om te zetten in een aanpassing van het bedrag. De hoogte en de tijdsduur zijn hierin twee gespreksonderwerpen voor het vervolg.


Kamerbrief
PDF – 182.2 KB 293 downloads
Onderzoek BZK
PDF – 2.1 MB 279 downloads

Wetsvoorstel instellen adviescollege rechtspositie politieke ambtdragers

Via de volgende link is het wetgevingsproces te volgen en kunt u een attendering instellen om op de hoogte te blijven van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is aangedragen voor plenaire behandeling.