Rechtspositie van Statenleden

Het Statenlid centraal

De rechtspositie van Statenleden moet krachtens of bij wet geregeld zijn. Dit is geregeld in artikel 96 Provinciewet. Ook in de artikelen 93 tot en met 95 Provinciewet zijn regels opgenomen over de rechtspositie van Statenleden. In het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling is de rechtspositie van Statenleden verder uitgewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een informatiepagina over de rechtspositie van Statenleden. Daar staan de links naar belangrijke wet- en regelgeving en circulaires over wijzigingen van de rechtspositie.

 

Op basis van de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit hebben Provinciale Staten de bevoegdheid om op een aantal onderdelen dit verder te regelen in een Verordening rechtspositie. 

Presentatie informatiesessie rechtspositie Staten- en commissieleden
PDF – 265,6 KB 251 downloads

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een integrale visie opgesteld over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Rapport bijzondere ambten een toegesneden rechtspositie een integrale visie over de rechtspositie van politieke ambtsdragers
PDF – 3,2 MB 209 downloads

Behartigen rechtspositionele belangen


Als Statenlidnu behartigen wij uw belangen in het overleg van verenigingen van politieke ambtsdragers met het ministerie van Binnenlandse Zaken
over onder meer vergoedingen, verlofregelingen en reiskosten. Voor een sterke rol van Provinciale Staten in het politiek-bestuurlijke krachtenveld!

Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten per 29 maart 2023 

 

De vergoeding voor de werkzaamheden voor leden van de Provinciale Staten wordt structureel verhoogd en gaat in op 29 maart 2023. Op 8 maart 2023 heeft de Raad van State aangegeven geen opmerkingen over het ontwerpbesluit te hebben en geadviseerd het besluit te nemen. 

 

De circulaire Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten is gepubliceerd.  In artikel 2.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager is bepaald dat een Statenlid met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap van Provinciale Staten een vergoeding voor de werkzaamheden ontvangt van € 1.329,38 per maand. Met ingang van 29 maart 2023 wordt het bedrag van € 1.329,38 gewijzigd in € 1.894,59.


Deze wijziging treedt in werking met ingang van 29 maart 2023. Woensdag 29 maart 2023 is de dag waarop de zittende leden van Provinciale Staten op grond van artikel C4 van de Kieswet tegelijk aftreden. Dat betekent dat de na de verkiezingen van 15 maart 2023 aantredende leden van Provinciale Staten een vergoeding van € 1.894,59 per maand gaan ontvangen.

 

Daarnaast ontvangen Staten- en commissieleden een vergoeding voor onkosten en commissieleden een vergoeding van € 128,22 per bijgewoonde vergadering.

 

Onkosten Staten- en commissieleden

 

  • Reis- en parkeerkosten
  • Overname ICT
  • Onkostenvergoeding

Lees meer →

Historie vergoeding Statenleden

 

Lees meer →

Verlof- en vervangingsregeling

 

 

Lees meer →

Ondersteuner decentrale politieke ambtsdragers met een beperking

 

Politieke ambtsdragers met een beperking kunnen aanspraak maken op een ondersteuner voor praktische zaken. Op deze manier kan de politieke ambtsdrager zich vooral concentreren op de uitvoering van het ambt. In deze circulaire worden tips en voorbeelden gegeven, zowel voor de ambtsdrager, de ondersteuner als het overheidsorgaan. Ook is een juridisch getoetste conceptovereenkomst bijgevoegd.

 

Circulaire (vergoeding) ondersteuner decentrale politieke ambtsdragers met een beperking provincies
PDF – 259,7 KB 19 downloads

PEP-lijst

Op de PEP-lijst staan Politically Exposed Persons (PEP). Een PEP is een persoon die prominent actief is, of is geweest, in de politiek of een hoge functie heeft binnen de Nederlandse overheid. Het raadplegen van de PEP-lijst helpt witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt dat financiële instellingen verplicht zijn om te controleren of ze te maken hebben met personen die vanuit een politieke functie actief zijn. Dit omdat voorkomen moet worden dat banden met hen worden aangegaan met als om doel misbruik te maken van de bevoegdheden die zij hebben. Financiële instellingen controleren in het kader van 'Know Your Customer' of ze te maken hebben met een PEP, zodat zij extra alert kunnen handelen.

Een Statenlid kan geconfronteerd worden met PEP als er bijvoorbeeld een hypotheek wordt aangevraagd. Wanneer het formulier van de Belastingdienst wordt gevolgd, wordt duidelijk dat leden van Provinciale Staten vanuit die functie niet op de PEP-lijst voorkomen. U kunt dan ook aan de betreffende organisatie aangeven dat het niet juist is dat u via deze weg wordt gescreend. Wel kan het zijn dat u nog andere nevenfuncties heeft die wél op de PEP-lijst voorkomen. U kunt dit zelf nagaan via onderstaande link. Heeft u nog vragen? Vul dan het contactformulier in.  

PEP-lijst
PDF – 106,5 KB 219 downloads

Heeft u vragen dan kunt u onderstaand formulier invullen.