Beëindiging van het lidmaatschap en vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

 

Dit is opgenomen in de Kieswet. Kieswet paragraaf 3 artikel X 10

 

Beëindiging van het lidmaatschap en vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Artikel X 10

  • 1 De voorzitter van een vertegenwoordigend orgaan verleent aan een lid van dat orgaan op diens verzoek tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling op de in het verzoek vermelde dag die ligt tussen ten hoogste zes en ten minste vier weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling die blijkt uit een door het lid overgelegde verklaring van een arts of verloskundige.
  • 2 De voorzitter van een vertegenwoordigend orgaan verleent aan een lid van dat orgaan op diens verzoek tijdelijk ontslag, indien het lid wegens ziekte niet in staat is het lidmaatschap uit te oefenen en blijkens de verklaring van een arts aannemelijk is dat hij de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht weken zal kunnen hervatten. Het tijdelijk ontslag gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing op het verzoek.
  • 3 Het lidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste lid of tweede lid is verleend, herleeft van rechtswege met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag.
  • 4 Aan een lid van een vertegenwoordigend orgaan wordt ten hoogste driemaal per zittingsperiode tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste of het tweede lid verleend.

Advies verlof- en vervangingsregeling

De minister van BZK heeft het adviescollege rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gevraagd te adviseren over de noodzaak de bestaande verlof- en vervangingsregeling te flexibiliseren als ook over de wenselijkheid van uitbreiding van deze regeling. Bijgaand treft u het advies van het adviescollege aan. Er wordt nog gewacht op de reactie op het advies.

Advies verlof en vervangingsregelingen
PDF – 409,9 KB 4 downloads