Masterclasses

Nieuwe masterclass ‘Wie is de baas in de provincie?’

U kunt zich nu inschrijven voor deze nieuwe masterclass!

 

Idee voor een masterclass?


Heeft u zelf een idee voor een masterclass voor uw Statenwerk? Geef u onderwerp door via info@statenlidnu.nl

Kennisclips masterclasses

Naar aanleiding van de eerdere masterclasses zijn kennisclips gemaakt. In de kennisclips geven Hans Vollaard en Harmen Binnema hun inzichten mee over volksvertegenwoordiging in de provincie en stakeholders en participatie.

Kennisclip Stakeholders en participatie: de provincies in het netwerkbestuur

 

In deze kennisclip gaat Harmen Binnema, Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht, in op de betekenis en rol van kaderstelling en controle en hoe dit werkt binnen het netwerkbestuur. Daarnaast geeft hij aan hoe de betrokkenheid van stakeholders en participerende inwoners in de praktijk vorm krijgt en hoe u daar als Statenlid effectief op in kan spelen. Daarbij worden voorbeelden van instrumenten en momenten gegeven om invulling aan kaderstelling te geven.

 

Kaders helpen om de controle aan de achterkant goed vorm te geven op het gebied van: inhoud, proces en verslaglegging.  Ook wordt uitgelegd hoe te acteren als kaders ontbreken, kaders onduidelijk zijn, of met de huidige kennis onverstandig of onhaalbaar blijken te zijn.

 

Als laatste licht hij het belang toe van het werken in een netwerkbestuur. Er wordt inzicht gegeven in het verschil in soorten stakeholders en de mate waarin stakeholders worden betrokken, en op welke manier inwoners kunnen participeren en hun invloed kunnen laten gelden. Kennis en kunde van stakeholders en inwoners helpt om de kaderstellende en controlerende rol beter invulling te geven.

Kennisclip Volksvertegenwoordiging in de provincie: Wat is dat? Hoe gaat dat nu? En wat zijn aandachtspunten?

 

In de Provinciewet artikel 7 staat dat Statenleden en Provinciale Staten de gehele bevolking van de Provincie vertegenwoordigen. Maar wat houdt dit nu in? Hans Vollaard, Politicoloog aan de Universiteit Utrecht, legt in deze kennisclip uit wat volksvertegenwoordiging eigenlijk is, hoe dit invulling krijgt door Statenleden en de Staten als geheel en wat de aandachtspunten voor Statenleden daarbij zijn om de provinciale democratie een noodzakelijke impuls te geven. 

Hans licht daarbij de verschillende stijlen toe, die te onderscheiden zijn binnen het begrip actieve volksvertegenwoordiging, zoals de rol van’ vertrouwenspersoon’, ‘partijganger’ en het ‘zorgen voor democratische procesbewaking’. Op het gebied van volksvertegenwoordiging gaat hij in op twee elementen die van toepassing zijn: ‘staan voor de bevolking’ en ‘gaan voor de bevolking’. Ook wordt op basis van onderzoek een inkijkje gegeven in wat de verschillen zijn in wat Statenleden zelf ervaren ten opzichte van de inwoners van de provincie.

 

Daarnaast geeft hij inzicht in de verschillen tussen een individueel Statenlid en de Staten als geheel en de drie rollen die voor Provinciale Staten te onderscheiden zijn: de Staten als ‘actieve opdrachtgever’, de Staten als ‘reactieve raad van toezicht’ en de rol van ‘passieve noodrem’. Tot slot benoemt Hans een aantal aandachtspunten voor de invulling van de rol van Statenleden met hierbij enkele praktische tips.

De informatie over de masterclasses die eerder hebben plaatsgevonden, kunt u hieronder raadplegen.