Handreiking regionaal samenwerken RES

Hoe kun je als volksvertegenwoordiger je invloed maximaal inzetten bij de RES? Welke invloed kunnen volksvertegenwoordigers uitoefenen en hoe kun je de moties voor de regionale energiestrategie (RES) regionaal afstemmen? Welke ruimte is er nog om wijzigingen aan te brengen, als de ‘definitieve’ RES 1.0 ter besluitvorming voorligt?

De RES heeft grote impact op het dagelijks leven van inwoners. Het is belangrijk dat de democratische legitimiteit goed wordt geborgd. Daarom organiseren bijna alle RES-regio’s bijeenkomsten om volksvertegenwoordigers te informeren over en te betrekken bij de RES. Om als volksvertegenwoordiger je invloed maximaal in te zetten, is het belangrijk om regionaal samen te werken met andere volksvertegenwoordigers. Zo kun je jouw stem (en die van inwoners) door laten klinken in de RES.

Regionale afstemming tussen raadsleden is normaal gesproken al lastig, maar bij de RES moet er óók afgestemd worden met provinciale staten en AB-leden van waterschappen. En de coronacrisis vraagt om nieuwe werkwijzen. Een grote uitdaging. Toch zijn er veel mogelijkheden en kunnen we leren van
bestaande initiatieven en goede ervaringen. Omdat elke regio verschillend en uniek is, qua aantal gemeenten, betrokken waterschappen en provincies, bestaande overlegstructuren en persoonlijke voorkeuren en bestuurscultuur, is er geen gouden route. Wel kun je die elementen overnemen die bij jouw regio passen en je aansluiten bij initiatieven waar energie in zit.

Handreiking


In veel regio’s ligt al een plan op tafel hoe de besluitvorming in juni georganiseerd wordt. Dat plan is regionaal afgestemd door de griffiers of een raadswerkgroep, met de projectorganisatie en de colleges. Deze handreiking gaat daarom met name over het organiseren van informele afstemming tussen volksvertegenwoordigers onderling.

Deze notitie is bedoeld als ‘menukaart’ met tips over:

 1. Hoe organiseer je de formele besluitvorming?
 2. Hoe organiseer je de informele afstemming?
 3. Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken?
Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Overijssel deel 1 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Fred Kerkhof

Lees meer »

Webinar Regiodemocratie en de RES

Begin

 04-03-2021 om 19:30

Einde

 04-03-2021 om 20:30

Locatie

Online

In het webinar ‘Regiodemocratie en de RES’ gaan we in gesprek over de dilemma’s, maar ook de kansen van ‘regiodemocratie’.

Actuele vragen zijn: Hoe positioneer je je als volksvertegenwoordiger in de politiek-bestuurlijke context van een RES-regio? Hoe zorg je enerzijds voor de belangen van jouw gemeente/provincie/waterschap en draag je bij aan een RES waarbij de goede afwegingen zijn gemaakt die bijdrage aan de energietransitie in jouw regio?

Hoe stel je goede kaders voor het besluitvormingsproces en vindt er regionale afstemming met andere volksvertegenwoordigers plaats over RES?

In sommige RES-regio’s zoals West-Overijssel, Midden-Holland, Twente zijn er goede voorbeelden van regionale afstemming bij de RES. Ook ervaringen uit de dagelijkse bestuurspraktijk van de RES komen in dit webinar aan bod.  

Ruben Maes interviewt onder meer Prof. dr. Martijn van der Steen, adjunct-directeur van de NSOB, volksvertegenwoordigers (Maartje Lof, D66-gemeenteraadslid in Olst-Wijhe en lid van de werkgroep RSAB van de regio West-Overijssel) en bestuurders uit de regio’s over ‘regiodemocratie’. 

Doelgroep: gemeenteraadsleden, statenleden, leden algemeen bestuur waterschappen, bestuurders, griffiers en ambtenaren.

Lees meer »

Online verkiezingsdebat: Groen herstel van Nederland

Gesprek decentrale overheden over de transitie

IPO, Unie van Waterschappen en VNG nodigen u graag uit voor het online verkiezingsdebat op dinsdagmiddag 9 maart van 15.30 uur tot 17.00 uur. Programma Kandidaat-Kamerleden en maatschappelijke organisaties gaan in drie rondes met elkaar in debat onder leiding van Marijke Roskam. Vanzelfsprekend kunt u als deelnemer ook actief
meedoen. 

U kunt zich tot vrijdag 5 maart aanmelden. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Per mail ontvangt u vervolgens de inloggegevens.

Lees meer »

Webinar energietransitie en participatie

Aanmelden?

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën en Democratie in Actie organiseren een webinar voor volksvertegenwoordigers (raadsleden, statenleden en AB-leden van waterschappen) op 4 februari.

 • Hoe kun je als volksvertegenwoordiger en bestuurder ervoor zorgen dat iederéén een stem heeft in de Energietransitie?
 • Dus ook de “zachte stemmen” en het “stille midden”?  
 • Hoe krijgt de opgehaalde input een plek in het democratische proces?
 • En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom?

Democratie in Actie en het Nationaal Programma RES organiseren hiervoor het webinar  “De Energietransitie en participatie”. Sprekers uit het veld geven antwoord op de vragen die er spelen rondom participatie en de RES.

Lees meer »

Avondklok: wat houdt het in voor politieke ambtsdragers?

Statenlidnu voorziet u van de laatste updates!

Zoals u ongetwijfeld bekend is, geldt er per zaterdag 23 januari een avondklok tussen 21:00 en 04:30. Ik kan me voorstellen dat dat vragen oproept voor uzelf en (andere) politieke ambtsdragers die mogelijk bij u terecht komen. Dit bericht dient om in de informatie te voorzien om een deel van die vragen te beantwoorden.

Voor alle politieke ambtsdragers geldt dat als zij voor noodzakelijke werkzaamheden na 21.00 uur naar buiten moeten, zij een eigen verklaring en een zelf ingevulde werkgeversverklaring moeten kunnen tonen.

Lees meer »

Update quickscan

Provincies ontwikkelen Quick Scan provinciale democratie

Pilots

Eerder ontwikkelde Democratie in Actie de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) voor gemeenten. De provincies en Democratie in Actie zullen met een externe expert deze QSLD doorontwikkelen en in een pilot onderbrengen.

Abassin Nessar, projectleider Quick Scan, programma Democratie in Actie: "Provincies Fryslân, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Utrecht willen graag als eersten aan de slag met de Quick Scan en gaan deelnemen in de pilot. Ik ben blij met zoveel animo en kijk nu al uit naar de resultaten! Die verwachten we in de loop van 2021."

Meer weten over de quick scan? Bekijk dan de themapagina Quick Scan Lokale Democratie.

Lees meer »

Festival van het bestuur 11 februari

Festival van het bestuur 11 februari

Met het Festival van het Bestuur geef je je kennis van het Nederlands decentraal bestuur op 11 februari een nieuwe impuls. Dit festival is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en roept de nieuwe trendanalyse Staat van het Bestuur 2020 tot leven.

Na de 
Save the Date van 6 december hebben zich naast jou al meer dan driehonderd bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden aangemeld. 
Vanaf vandaag kun je via 
www.festivalvanhetbestuur.nl volgen hoe dit festival zich verder ontwikkelt. Zoals je ziet, trakteer je jezelf op een dag vol levendige talkshows, webinars van toonaangevende wetenschappers en ervaringsdeskundigen, interviews met bevlogen onderzoekers van invloedrijke rapporten, bloemrijke odes aan mensen in het bestuurlijk veld die een hart onder de riem verdienen, en aanstekelijke vlogs van bestuurlijke vernieuwing in het hele land. In totaal komen meer dan veertig sprekers aan bod.

Lees meer »

Kerstgroet!

Statenlidnu verstuurde voor Kerst een update naar de leden.

Benieuwd naar de inhoud? Bekijk de video hier!

Lees meer »

Volksvertegenwoordigers en de RES: hoe pak je je rol?

Webinar op donderdag 14 januari van 19.30 – 20.30 uur

Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s? Deze vragen staan centraal in dit webinar.

Sprekers:

 • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
 • Claartje Brons, waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur Ministerie van BZK
 • Praktijkvoorbeelden door een (oud) griffier, een raadslid en Harold van de Velde als vertegenwoordiger vanuit de beroepsvereniging Statenlidnu.

 

Interactief

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld. Er zal een team van experts beschikbaar zijn om deze te beantwoorden.

Doelgroep

Alle volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden; raadsleden, statenleden, AB leden griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES.

Achtergrond

In de RES – Regionale Energiestrategie -  staat hoe een regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het gaat om de afspraken die gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De regio’s bestaan uit gemeenten, provincies en waterschappen. In 30 regio’s  werken zij samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, ondernemers en inwoners aan een plan waarin de volgende 3 onderdelen worden beschreven:

 • De opwekking van duurzame elektriciteit;
 • De warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
 • De benodigde opslag en energie infrastructuur.

Op 1 oktober leverden de regio’s de concept-RES in bij het Nationaal Programma RES. , Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan een kwantitatieve analyse van de RES’en. Deze wordt op 1 februari 2021 openbaar.  In alle RES-regio’s zijn de volksvertegenwoordigers betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES. Er is vaak gekozen voor de wensen- en bedenkingen procedure en sommige regio’s hebben de concept-RES laten vaststellen door hun volksvertegenwoordigers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol.

Het webinar wordt georganiseerd door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Lees meer »

Eerste landelijke congres voor lokale politieke partijen van provincies en gemeenten!

Zaterdag 13 februari, 11.00 - 14.00 uur, online

Gezamenlijke stem

Als lid van een onafhankelijke lokale politieke partij in Provinciale Staten of de Gemeenteraad geloof jij in de kracht van politiek die dicht bij mensen staat. Duizenden lokale politici delen die bevlogenheid. Die betrokkenheid verdient een gelijk speelveld en een gezamenlijke stem. Op zaterdag 13 februari vindt het VNG Congres voor Lokale Politieke Partijen plaats, een online dag voor en door lokale politieke partijen. Er wordt gezamenlijk op die dag een vuist voor een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen gemaakt. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen onderschrijft dit met een manifest en een petitie die het Kennispunt op 13 februari zal aanbieden.

Vanuit thuis

Vanwege de corona-beperkingen is het niet mogelijk elkaar fysiek live ontmoeten. Dus kun je deze dag vanuit thuis beleven, tussen 11.00 en 14.00 uur. Met vanuit een centrale studio in de Haagse Fokker Terminal live talkshows, workshops, flitscolleges, ontmoetingen en een slotshow. In het CollegeLokaal, LesLokaal, LabLokaal en BarLokaal. Met mooie voorbeelden uit de praktijk van lokale politieke partijen. Hoe ze hun netwerk uitbreiden, kennis delen of campagne voeren, bijvoorbeeld via Facebook. Of leer hoe je beter onderhandelt, debatteert of burgemeester wordt. Of ontmoet vertrouwde en nieuwe gezichten in het BarLokaal.

Voor en door lokale politieke partijen

Alles draait om de verhalen, lessen en vragen van lokale politieke partijen tijdens de sessies, die grotendeels door de lokale partijen zelf worden verzorgd. De organisatie hoopt in ieder geval te verwelkomen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en wethouder van Leefbaar Zeewolde en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag. De dag wordt gepresenteerd door presentatrice, interviewster en theatermaakster Nina de la Croix.

Inschrijven

Schrijf je in op de website van de VNG.

Lees meer »