Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zuid-Holland deel 6 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lies van Aelst is sinds 2007 Statenlid in de provincie Zuid-Holland. Samen met Frank Johan Hoogendam vormt ze de fractie van de SP in Zuid-Holland. Ze verdelen de onderwerpen voor woordvoering. Met 14 jaar heeft ze een berg aan ervaring als Statenlid. In het dagelijkse leven werkt Lies voor de wethoudersvereniging.

“Ik was al vroeg politiek actief voor ROOD. Toen ik bijna 18 was vroeg de partij of ik interesse had om op de lijst te staan. Ik zat in mijn eindexamenjaar en had geen enkel idee wat de provincie deed en wat ik daar dan moest doen. Juist daarom vond ik het belangrijk Statenlid te worden. Want als ik zelfs al geen idee had, terwijl ik al 4 jaar politiek actief was. We haalden dat jaar 8 zetels en startten met een hele jonge fractie. Het was een fijne omgeving om kennis te maken met het werk als Statenlid en het reilen en zeilen van de provincie. En nu zijn we 14 jaar verder.

Bouw collectief geheugen op

Het collectieve geheugen van de Staten is onvoldoende. In deze bestuursperiode is twee derde van de Statenleden nieuw. Je gaat onderwerpen opnieuw bespreken zonder te kijken naar wat er al besproken en besloten is. Dat resulteert in onzekerheid voor inwoners. Continuïteit is belangrijk. Dan bouw je collectief geheugen op. Die spoeling is erg dun op het moment en dat komt de manier waarop wij als Provinciale Staten werken niet ten goede.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Fryslân deel 5 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

De Statenleden van Fryslân overleggen met elkaar over bestuurlijke vernieuwing en nieuwe samenwerkingsvormen. Hetty Janssen, fractievoorzitter van de PvdA, vertelt over de vier voorstellen uit de discussienota die voorligt. Het doel van de voorstellen is de afstand tussen de burger en de overheid te verkleinen en burgerparticipatie bevorderen.

1. Focus op digitaal raadplegen van inwoners met:

  • Een participatieplatform waarop inwoners van Fryslân kunnen meedenken
  • Een digitaal panel

Hetty Janssen: “Dit is politiek gevoelig. Iedereen wil digitale middelen inzetten om participatie te bevorderen. Het voorstel digitaal raadplegen haalt het wel, maar in de uitwerking zijn daar verschillende ideeën over. Het voorstel dat er nu ligt is het platform en panel alleen raadplegend en onderzoekend in te zetten voor steekproeven. Andere partijen willen het als referendum gebruiken. Daar zal dus onenigheid over bestaan. De PvdA is geen tegenstander van referenda, maar voorstander van een correctief referendum. Dit betekent pas na de democratische besluitvorming een besluit voorleggen aan inwoners. Ik denk zelf dat alle provincies met die digitale raadplegingen worstelen. 

Lees meer »

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw met twee maanden verlengd. De wet geldt nu tot tenminste 1 november 2021. Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 juni j.l. met de Kamerbrief Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming laten weten.

In verband met vergaderingen direct na het zomerreces komt de minister eerder dan gebruikelijk met deze aankondiging.

Deze wet is in werking getreden op 9 april 2020. Op basis van ervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Zo kunnen zij hun werk ook tijdens de coronacrisis blijven doen.

Door de periode waarin deze tijdelijke wet geldt te verlengen, kunnen volksvertegenwoordigers gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de wet hun biedt. Denk hierbij aan een geheime stemming via briefstemmen na afloop van een digitale vergadering.

Lees meer »

“Ook na corona zal digitale participatie blijven”

Wat is de visie van beleidsadviseur Annemarie Reintjes, werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Delfland, over digitale participatie en de Provinciedeal?

 

De provincie Zuid-Holland organiseerde in samenwerking met Democratie in Actie de Provinciedeal Digitale Participatie. Het initiatief ging in oktober 2020 van start met als doel om lokale overheden te inspireren, stimuleren en ondersteunen bij de inzet van digitale participatieplatformen. Het open source platform OpenStad stond hierbij centraal.

Tien decentrale overheden deden mee aan een traject van drie maanden waarin leren, delen en doen centraal stonden. Eén van de deelnemers was het hoogheemraadschap van Delfland. We spreken over digitale participatie en de Provinciedeal met Annemarie Reintjes. Zij is zelfstandig organisatieadviseur en bereidt als beleidsadviseur participatie het participatiebeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet voor bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waarom wil het waterschap aan de slag met digitale participatie?

 

In het kader van de Omgevingswet is het waterschap verplicht een beleidskader participatie op te stellen. De wet stelt het verplicht om voor een aantal processen zoals de waterschapsverordening, projectbesluiten en het waterbeheerprogramma participatie te organiseren. Ik ben door Delfland betrokken om het beleidskader participatie vorm te geven en te ondersteunen bij de implementatie ervan. Maar het is niet zo dat Delfland dit doet omdat het vanwege de nieuwe Omgevingswet is opgelegd.

 

Bij het waterschap vinden we het belangrijk om open en transparant te vertellen wat we doen en waar het kan de samenwerking te zoeken met onze stakeholders. We zijn een openbaar lichaam en voeren onze taken uit met publiek geld. Het bestuur heeft in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen dat het zoekt naar open contact en verbinding met inwoners en andere belanghebbenden.

 

We hebben in onze projecten vaak te maken met meerdere belanghebbenden. Denk aan gemeenten, inwoners, particulier grondbezitters, agrariërs en bedrijven. Die willen meedenken en meepraten en daaraan geven we graag de ruimte. Al is dat wel binnen bepaalde kaders. Het waterschap moet uitvoering geven aan de wettelijke waterschapstaken.

De veiligheid van de dijk mag bijvoorbeeld nooit in gevaar komen. Maar er is vaak wel degelijk een bandbreedte waarin mensen kunnen meedenken. We spreken dan van meekoppelkansen: kansen die je mee kunt nemen als je aan de slag gaat met een dijkversterkingsproject. Bijvoorbeeld het uitbreiden van recreatievoorzieningen of het vergroten van de biodiversiteit.

Bij Delfland werd nog niet heel veel gedaan met digitale participatie. Er zijn wel wat projecten geweest zoals polls op de website. Maar online projecten waarbij echt een uitwisseling plaatsvindt, daarmee had Delfland had nog niet veel ervaring. Door corona staat online participatie nu veel meer op de kaart. Maar ook na corona zal het zeker blijven. Je kunt er meer en ook andere mensen mee bereiken. Online participatie is een volwaardige werkwijze, een mooie toevoeging aan ons repertoire.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Noord-Holland deel 4 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Motie vreemd en Benen op Tafel in de Provincie Noord-Holland

Lees meer »

Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Het functioneren van het openbaar bestuur en het handelen van individuele politieke ambtsdragers staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Het is hierdoor steeds belangrijker geworden om ons moreel kompas scherp te houden en zo bij te dragen aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. Tijdens de eerste digitale bijeenkomst van de ‘Roadtour bestuurlijke integriteit 2021’ op 8 juli 15.00 – 17.00 uur, bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies verboden handelingen?

Aanmelden

Lees meer »

Lokale democratie Provincie Friesland

Met de Quick Scan Lokale of Provinciale Democratie kun je een ‘foto’ maken van de stand van de democratie in jouw gemeente, provincie of waterschap. Hoe gaat zo’n traject in z’n werk? Deelnemers aan de Quick Scan nemen je mee in hun ervaringen en de lessen die ze daaruit trekken. Elke maand blikken ze in een dagboek terug en vooruit. Deze keer het tweede deel van procesadviseur Siska van der Weij.  Bron: lokale democratie.

Vragenlijst Quick Scan voor medewerkers Friese gemeenten

“We hebben de vragenlijst net een paar dagen opengezet en nu al hebben zo’n 125 mensen gereageerd! Alle medewerkers, volksvertegenwoordigers en bestuurders van Friese gemeenten kunnen de komende drie weken de vragenlijst invullen. De vragenlijst is verspreid met hulp van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG). De gemeentesecretarissen hebben ervoor gezorgd dat de oproep op alle gemeentelijke intranetten te vinden is. Volgende week gaat er een reminder de deur uit en uit ervaring weet ik dat de meeste mensen dan pas de enquête invullen. Ik heb nog geen idee van de inhoud van de reacties, met name op de open vragen. Vanuit privacy-oogpunt heb ik geen toegang tot de ingevulde vragenlijsten - en terecht. Dus ik moet, net als iedereen, tot eind juni wachten om de anonieme eindrapportage te kunnen zien.

Participatie en nieuwe democratie

We zijn in Friesland op allerlei vlakken bezig met participatie en nieuwe democratie. Zo hadden we gister een digitale werksessie over participatie met 65 vertegenwoordigers van Friese overheden die zich bezighouden met dit thema. We werken aan een gezamenlijke participatieleidraad. Ook spraken we over regionale samenwerking als één overheid. Onze maatwerkvragen in de Quick Scan gaan hier ook over. We willen kijken hoe we nog meer samen kunnen optrekken in het versterken van de lokale democratie. Het naar elkaar luisteren en kennis en ervaring delen, wat we met de gemeenten en het waterschap doen, is daarvoor een mooie eerste stap. Het helpt als je een gemeenschappelijke taal hebt en nuttige handvatten die we allemaal kunnen gebruiken. Volgende week hebben we opnieuw een sessie, en dan zal ik de Quick Scan ter sprake brengen en vragen of de vragenlijst inderdaad goed te vinden is op alle intranetten en of de deelnemers hun collega’s willen aansporen om de enquête in te vullen.

Inwoners zijn de motor

In alles wat we op het gebied van participatie doen, staat voorop dat iedereen in Friesland kan meedoen en dat mensen invloed kunnen uitoefenen op wat wij als overheden doen. Inwoners zijn de motor van de stad of streek waar ze wonen, ze spelen allemaal een rol, mensen hebben ook het récht om mee te doen in participatieprocessen. Ook degenen die niet zo snel uit zichzelf meepraten. Het is mooi om met andere overheden op te trekken en op zoek te gaan naar lessen en aanpakken. Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan, en ook die van het inwonersonderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) willen we met de betrokken overheden kijken wat we eruit kunnen halen en waar we gezamenlijke acties kunnen opzetten.”

Lees meer »

De relatie tussen de RES en het Omgevingsbeleid

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. De ambities uit de regionale energiestrategieën worden na vaststelling door u als raadslid, statenlid en AB-lid, na 1 juli 2021 verankerd en vertaald in het ruimtelijk beleid van uw gemeente, provincie of waterschap. Dat betekent dat de opgave vertaald in windmolens, zonnevelden en bijbehorende infrastructuur wordt afgewogen ten opzichte van andere opgaven en belangen in uw regio. En u als volksvertegenwoordiger heeft hierbij een belangrijke rol. Uit gesprekken met volksvertegenwoordigers blijkt dat er behoefte bestaat aan meer kennis op dit gebied.

In de webinars ‘De relatie tussen de RES en het omgevingsbeleid’ informeren we u over de relatie tussen de ambities en opgaven uit de RES, wat dit kan betekenen voor de leefomgeving maar ook welke kansen er benut kunnen worden. En welke instrumenten gemeenten en provincies hebben om belangen en opgaven af te wegen in verordening, omgevingsvisie en programma voordat tot verstrekking van omgevingsvergunningen kan worden overgegaan. Hierbij krijgt u inzicht in de instrumenten die de huidige wetgeving, maar vooral de komende Omgevingswet hierbij biedt en wanneer, in welke situatie, voor welk instrument kan worden gekozen.


Om u als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te informeren, vragen wij u na aanmelding om een leervraag met ons te delen.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland deel 3 van 12

Commissie Strategische Opgaven en leren door doen in Zeeland  

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Lees meer »

Volg de webinar over RES hier!

Programma

We gaan in gesprek met Statenlid Mirjam Nelisse (Zuid-Holland) en Harold van de Velde (Zeeland) over de besluitvorming over de RES en de rol die u hebt als Statenlid. Karin Arpad, plv. directeur NPRES neemt ons mee over wat doe je na besluitvorming op 1 juli of bij uitstel van de RES. Hoe kun je als politiek tussentijds bijsturen en bijstellen? Emeritus Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw geeft zijn kritische visie op de verhouding tussen de nieuwe energieplannen en het ruimtelijk beleid dat de provincie voert. Kortom, een webinar die u niet kunt missen! 

Lees meer »