Bekijk hier de webinar 'integriteit en weerbaarheid' terug!

Bekijk hier de webinar 'integriteit en weerbaarheid' terug!

Op donderdag 18 november 2021 organiseerden Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid.

De afgelopen jaren worden steeds meer politieke ambtsdragers slachtoffer van agressie en geweld. Tegelijkertijd neemt het aantal meldingen en aangiftes af. In een interactieve webinar ging Harold van de Velde (Zeeuws Statenlid en voorzitter Statenlidnu) in gesprek met verschillende gasten. Wat zijn hun ervaringen en waar kun je terecht voor hulp? Gelders Statenlid Karin Jeurink en Sonja Wagemans (raadslid gemeente Bergeijk) vertelden over wat hen is overkomen en wat dat persoonlijk met hen heeft gedaan.

Lees meer »

Webinar stikstof en je rol als Statenlid

Op dinsdagavond 25 januari 2022 van 19.30 – 20.30 uur organiseert Statenlidnu een webinar over stikstof en uw rol als Statenlid in dit dossier. Provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en de uitvoering van maatregelen, zoals investeringen in herstel van natuur en maatregelen waardoor economische activiteiten de natuur met minder stikstof belasten.

We gaan in gesprek met Jan Willem Erisman Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Universiteit Leiden over welke ontwikkelingen er spelen rondom het thema stikstof en de rol van de provincie daarbij. Met Hermen Vreugdenhil bestuurslid Statenlidnu & Statenlid CU/SGP Noord Brabant, René Westra Statenlid VVD Gelderland en Stijn van Wely programmadirecteur Stikstof en Natuur IPO​ gaan we dieper in op verschillende voorbeelden uit provincies en je rol als Statenlid daarbij. Waar moet je op letten bij de behandeling van dit thema? Hoe zorg je dat de kaders duidelijk worden gesteld?

Deze dilemma’s, die vragen om scherpe keuzes te maken, komen aan de orde in dit interessante webinar.

Aanmelden kan via deze link.

Lees meer »

Online workshop: meerwaarde van digitale participatie

Datum: 15 februari
Tijd: 20:00 - 21:15 uur

 

Digitale participatie van inwoners en organisaties biedt provincies en daarmee als hoogste vertegenwoordigde orgaan de Provinciale Staten veel meerwaarde voor de lokale democratie. Ten eerste biedt het een extra (digitaal) kanaal om de standpunten, ideeën en oproepen uit de samenleving inzichtelijk te maken. Dit is een nuttige aanvulling op de bestaande fysieke contacten en kanalen die Provinciale Statenleden hebben in de samenleving. Ten tweede biedt het inwoners en organisaties een mogelijkheid om wanneer het hen uitkomt ideeën aan te dragen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het programma Democratie in Actie (BZK/VNG) heeft de afgelopen jaren veel gemeenten en provincies geholpen bij het toepassen van digitale participatie.

Sprekers

Tijdens deze workshop zetten Jeroen Bruijns (projectleider digitale democratie VNG) en Dion Coomans (beleidsmedewerker BZK) de highlights van digitale participatie uiteen. Ook is er een provinciaal voorbeeld waarna wij met elkaar in gesprek gaan over de potentie van digitale participatie. Meld je nu aan!

Jeroen Bruijns

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Gelderland deel 8 van 12

Corrie-Christine van der Woude werkt al ruim 25 jaar als interim-manager voor de gemeenten Ede, Nijmegen en Rotterdam. Ze begon haar politieke carrière als volksvertegenwoordiger bij het waterschap. Sinds de vorige provinciale bestuursperiode is ze VVD-statenlid in de provincie Gelderland. Corrie-Christine is een echte liefhebber van het openbaar bestuur en dol op veranderingen en doorontwikkelingen. We spreken met haar over innovatieve werkwijzen in de provincie Gelderland.

Corrie-Christine: “Deze statenperiode heb ik allerlei externe betrekkingen vanuit de provincie in mijn portefeuille. Dit leent zich uitstekend om goede contacten te leggen met de gemeenten, het waterschap, de Euregioraden en onze lobbyisten in Den Haag en Brussel. Daarnaast ben ik voorzitter van carrousels en dus lid van de agendacommissie.

Van commissie naar carrousel

Na de verkiezingen begonnen wij met het carrouselmodel in plaats van het traditionele commissiestelsel. Ik ben blij dat we afscheid namen van het commissiemodel waarin we eindeloos vergaderden. Voordelen van de carrousel:

 • In de carrousel krijgen alle agendapunten tijd en aandacht. Het is niet meer zo dat de laatste agendapunten naast de tafel vallen, omdat de tijd voor de commissievergadering op is en uitstel niet mogelijk.
 • Evidente hamerstukken kunnen nu rechtstreeks naar PS en leggen geen beslag meer op de agenda.
 • De agendapunten in de oordeelsvorming verlangen een bondige uitwisseling van standpunten. Statenleden zijn meer met elkaar in debat in plaats van dat het een vragenrondje aan de gedeputeerde is.
 • Het initiatief om op onderwerpen tussen de partijen (vooraf) verkennend contact te leggen is voor de statenleden verleidelijker en leidt vaak tot een scherpere uitwisseling van politiek goed ingekleurde en doordachte standpunten.

Vergaderfrequentie

Wat ik persoonlijk jammer vind, is dat we snel afscheid namen van het ritme van de tweewekelijkse Provinciale Statenvergaderingen. We vergaderen nu weer maandelijks met lange Statendagen. Dit was wel een erg rigoureuze bijsturing na de introductie van het nieuwe systeem. Wat mij betreft had dit langer een kans moeten krijgen.

Het BOB-model
Het BOB-model van vergaderen is inmiddels echt wel populair bij ons. Dat is zeker niet verdwenen met de bijsturing. Met Beeldvorming waarin we informatie verzamelen en organisaties raadplegen. Oordeelsvorming waarin we standpunten en zienswijzen uitwisselen en daarna de Besluitvorming door het college.

De Trialoog

Ook de trialoog verloopt in Gelderland goed. Hierin formuleren Staten, het college en de ambtenaren samen doelen. Ze bepalen samen de agenda en bespreken met elkaar welke instrumenten en middelen we inzetten per onderwerp en ook wie waarvoor is. Het is de kunst om als “driehoek” van Staten, het college en de ambtenaren goed samen te werken en elkaar op waarde te schatten. Onze Commissaris van de Koning deelde onlangs nog hiervoor complimenten uit.

De Gelderland Academie werkt vraaggericht en zorgt voor verbinding
Ik ben stuurgroeplid van de Gelderland Academie. Raadsleden, Statenleden, bestuurders en gemeenteambtenaren kunnen bij de Gelderland Academie gratis trainingen, opleidingen en workshops aanvragen. Ook worden netwerkbijeenkomsten met een regionaal karakter op verzoek georganiseerd.

Ontmoeten is belangrijk
Een uitdaging in een uitgestrekte provincie als Gelderland is ‘het ontmoeten’. In gemeenten kom je elkaar tegen bij de bakker en de slager. Hoe doe je dat in een provincie? Afstanden zijn groot en die verbinding en ontmoetingen tussen fracties, partijen, organisaties en vooral ook onze inwoners zijn enorm belangrijk. Ook hierin is onze Academie net als onze griffie en eigen fracties behulpzaam.

De wijze lessen van Corrie-Christine

 • Ga over op het BOB-model in combinatie met de carrousel.
  Naar mijn mening is dit het beste systeem waarmee wij alle nieuwe ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Het commissiestelsel is niet ideaal met de toenemende digitalisering. Wij moeten sneller, mee met de tijd en meer het debat opzoeken met elkaar en dat kan allemaal in het BOB-model. Het is wel een enorme omslag en vraagt tijd en geduld. Ik zie onze Statenleden inmiddels heel anders acteren dan twee jaar geleden. Dat geldt voor de nieuwkomers en zeker ook de statenleden die terugkeerden.

 • Verander het systeem halverwege de statenperiode.
  En dus niet direct na de verkiezingen. Bereidt het wel voor, maar wacht met implementatie. Nieuwe statenleden kunnen dan eerst zelf ervaring opdoen met het oude systeem. Zo (h)erkennen ze de buikpijnpunten en kunnen ze het nieuwe systeem ook nog bijstellen. De systeemshift heeft dan een stevig draagvlak tijdens de eerste groeipijnen en kun je het gesprek voeren over bijstellingen op basis van ervaringen in plaats van beelden.”
Lees meer »

Webinar Sterke Staten

Als Statenlid wil je scherp zijn. Om de financiën goed te kunnen controleren. Om de energietransitie vorm te geven. Om te zorgen voor een goed busnetwerk in jouw provincie. Je wilt er voor je kiezer alles uit halen en zorgen dat zaken echt in beweging komen. Goed debatteren, inspirerend spreken, zodat woorden tot daden leiden. Goede ondersteuning van hulptroepen is bij je werk als Statenlid gewenst en nodig.

In de webinar Sterke Staten praten we verder over de instrumenten die je zelf als Statenlid in kunt zetten en welke ondersteuning er is voor een krachtig middenbestuur. Waarom zijn hulptroepen belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er? Wat mag je ervan verwachten? Er is een praktische handreiking gemaakt met daarin het overzicht van wettelijke en niet-wettelijke hulptroepen die beschikbaar zijn. We gaan tijdens het webinar in gesprek met Statenleden, een Statengriffier en een onderzoeker.

Wil je meer weten over hulptroepen die je kunnen helpen bij je werk als Statenlid? Sluit dan aan om live mee te kijken en te praten tijdens de webinar op 14 december van 19.30-20.30uur. Het webinar is interactief. Als kijker kun je vragen stellen die zoveel mogelijk tijdens de uitzending worden beantwoord.

Lees meer »

Webinar weerbaarheid en integriteit

Op donderdag 18 november organiseren Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid. Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar deel te nemen!

Tijdens dit webinar vertellen Statenlid Karin Jeurink (Gelderland) en raadslid Sonja Wagemans (Gemeente Bergeijk) over hun ervaringen. Wat hebben zij meegemaakt, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad?
 
Renée Wiggers, Statengriffier Overijssel, en John Berends, Commissaris van de Koning Gelderland, nemen u mee bij wie u terecht kunt en wat anderen voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u handvatten en tips die helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin u als politiek ambtsdrager onveilig voelt. De webinar wordt geleid door Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu.
 
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden of download rechts de officiële flyer welke u kunt delen met uw netwerk. De digitale link voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de webinar.
 
Graag tot 18 november!

Namens het bestuur,
Statenlidnu, Gelderland Academie en Netwerk Weerbaar Bestuur

Lees meer »

Nieuwe masterclass Macht en tegenmacht in het provinciebestuur

De masterclass bestaat uit drie online sessies, waarin naast uitleg juist ook ruimte is voor Statenleden om ervaringen, strategieën en inzichten uit te wisselen. Dergelijke interactie rondom een duidelijk belijnd thema viel namelijk erg in de smaak bij Statenleden die de eerdere masterclasses volgden. De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder in 2020 en 2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden voor Statenleden in opdracht van Statenlidnu.

Data masterclassreeks:

 • maandag 12 september, 26 september en 10 oktober 2022 van 19.30-21.30 uur

Inleiding

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is een van dé onderwerpen waarover Statenleden meer willen weten. En dat is geen wonder. Ze hebben er immers veel mee te maken. Ze wijzen de gedeputeerden aan. Gedeputeerde Staten maken de begroting en de meeste voorstellen, waarover Provinciale Staten over besluiten. En vervolgens controleren Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hun werk goed uitvoeren. Het is ook een lastige verhouding. Omdat Gedeputeerde Staten over meer tijd beschikken en vaak eerder op de hoogte zijn van allerlei beleidsrelevante informatie is het lastig voor Statenleden tegenwicht te bieden. En de coalitie- en oppositiedynamiek maakt het niet altijd even makkelijk voor een coalitie-Statenlid om een afwijkend standpunt in te nemen, en voor een oppositie-Statenlid om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid. 

Lees meer »

Toegevoegde stukken ALV

Beste Statenleden,

Graag herinneren we u aan de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. 

Locatie: Digitaal vergadersysteem. Link volgt nadat u zichzelf heeft aangemeld.
Datum: 19 oktober 2021
Tijd: 19:30 - 20:45


Benodigde stukken


Agenda

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Vaststellen verslag vorige vergadering.
 • Actualisatie Statuten.
 • Activiteiten 2022.
 • Mondelinge toelichting penningmeester.
  • a. Vaststellen begroting 2022.
  • b. Vaststellen contributie 2022.
  • c. Verzoek leden kascommissie.
 • Stand van zaken vergoedingen.
 • Mondelinge toelichting Giedo Jansen en Hans Vollaard.
  • a. Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek 2020.
  • b. Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2021.
 • Rondvraag en sluiting.

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu

Lees meer »

Webinar Integriteit 18 november

Op donderdag 18 november organiseert Statenlidnu samen met de Gelderlandacademie en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid.

Raadsleden en Statenleden vertellen over hun ervaringen. Wat is er gebeurd, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad? Ook krijg je handvatten en tips die jou helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin je je als politiek ambtsdrager onveilig voelt. Bij wie kun je terecht en wat kunnen andere betrokkenen voor jou betekenen?

Aanmelden

Lees meer »

Aangepaste tijden ALV + aanmeldlink

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 19:30 tot 20:45 en vindt volledig digitaal plaats. Het bestuur was voornemens het fysiek te laten plaatsvinden alvorens het IPO-congres, echter is dit uitgesteld tot volgend jaar. Aangezien het bestuur de leden toch een boeiende ALV wil aanbieden, vindt het digitaal plaats.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Drenthe deel 7 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn.

Het Drents parlement maakt tijd en ruimte vrij om de volksvertegenwoordigende rol optimaal in te vullen. Sinds 2011 werkt een team van vier onderzoekers voor het Drents parlement. Ze ondersteunen Provinciale Staten in het statenwerk. Daarnaast (onder)zoeken ze nieuwe manieren van contact met de samenleving. Hier wil Statenlidnu graag meer over weten. Daarom spreken we met Simone Buissink, de Statengriffier van de provincie Drenthe en Emma Jasperse, onderzoeker voor de Statengriffie van Drenthe.

Simone Buissink: “Na een politiek gevoelig adviestraject besloot het Drents parlement om de groep onderzoekers, die op dat moment voor zowel GS als PS onderzoek deed, een vaste plek te geven binnen de griffie, met de staten als enige opdrachtgever. Doel was versteviging van de eigen ondersteuning en verlevendiging van de regionale democratie. We zijn bij de Tweede Kamer gaan kijken om inspiratie op te doen hoe we invulling konden geven aan de onderzoeksfunctie. Het onderzoek vanuit de griffie draagt bij aan de informatie- en beoordelingspositie van het Drents parlement. De Commissie van Onderzoek, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd, doet de staten ieder jaar een voorstel voor een programma en bewaakt de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de staten. Vanaf het begin is de onderzoeksgroep gedragen door de staten. Ze zijn heel tevreden over ons werk.”

Lees meer »

Enquête evaluatie rechtspositie

Evaluatie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Bent u politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad)? Dan vragen wij u deze enquête in te vullen.

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ruimte om uw eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen. Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige vragen is uitgebreider dan gewoonlijk omdat het om technische onderwerpen gaat.

Lees meer »