Webinar weerbaarheid en integriteit

Op donderdag 18 november organiseren Statenlidnu, Gelderland Academie, de Vereniging van Griffiers en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid. Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar deel te nemen!

Tijdens dit webinar vertellen Statenlid Karin Jeurink (Gelderland) en raadslid Sonja Wagemans (Gemeente Bergeijk) over hun ervaringen. Wat hebben zij meegemaakt, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad?
 
Renée Wiggers, Statengriffier Overijssel, en John Berends, Commissaris van de Koning Gelderland, nemen u mee bij wie u terecht kunt en wat anderen voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u handvatten en tips die helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin u als politiek ambtsdrager onveilig voelt. De webinar wordt geleid door Harold van de Velde, voorzitter Statenlidnu.
 
Via onderstaande button kunt u zich aanmelden of download rechts de officiële flyer welke u kunt delen met uw netwerk. De digitale link voor deelname ontvangt u een aantal dagen voorafgaand aan de webinar.
 
Graag tot 18 november!

Namens het bestuur,
Statenlidnu, Gelderland Academie en Netwerk Weerbaar Bestuur

Lees meer »

Masterclass macht en tegenmacht

Masterclass Universiteit Utrecht voor Statenleden

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is een van dé onderwerpen waarover Statenleden meer willen weten. En dat is geen wonder. Ze hebben er immers veel mee te maken. Ze wijzen de gedeputeerden aan. Gedeputeerde Staten maken de begroting en de meeste voorstellen, waarover Provinciale Staten over besluiten. En vervolgens controleren Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hun werk goed uitvoeren. Het is ook een lastige verhouding. Omdat Gedeputeerde Staten over meer tijd beschikken en vaak eerder op de hoogte zijn van allerlei beleidsrelevante informatie is het lastig voor Statenleden tegenwicht te bieden. En de coalitie- en oppositiedynamiek maakt het niet altijd even makkelijk voor een coalitie-Statenlid om een afwijkend standpunt in te nemen, en voor een oppositie-Statenlid om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid. Alle reden dus om voor een masterclass over macht en tegenmacht in het provinciebestuur. De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder in 2020 en 2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden voor Statenleden in opdracht van Statenlid.nu.

Ook deze masterclass bestaat uit drie sessies, waarin naast uitleg juist ook ruimte is voor Statenleden om ervaringen, strategieën en inzichten uit te wisselen. Dergelijke interactie rondom een duidelijk belijnd thema viel namelijk erg in de smaak bij Statenleden die de eerdere masterclasses volgden.

Lees meer »

Toegevoegde stukken ALV

Beste Statenleden,

Graag herinneren we u aan de Algemene Ledenvergadering op 19 oktober. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. 

Locatie: Digitaal vergadersysteem. Link volgt nadat u zichzelf heeft aangemeld.
Datum: 19 oktober 2021
Tijd: 19:30 - 20:45


Benodigde stukken


Agenda

 • Opening en vaststellen agenda.
 • Mededelingen.
 • Vaststellen verslag vorige vergadering.
 • Actualisatie Statuten.
 • Activiteiten 2022.
 • Mondelinge toelichting penningmeester.
  • a. Vaststellen begroting 2022.
  • b. Vaststellen contributie 2022.
  • c. Verzoek leden kascommissie.
 • Stand van zaken vergoedingen.
 • Mondelinge toelichting Giedo Jansen en Hans Vollaard.
  • a. Provinciaal en Waterschapskiezersonderzoek 2020.
  • b. Basismonitor Politiek Ambtsdragers 2021.
 • Rondvraag en sluiting.

Graag tot dan!
 

Harold van de Velde
Voorzitter Statenlidnu

Lees meer »

Webinar Integriteit 18 november

Op donderdag 18 november organiseert Statenlidnu samen met de Gelderlandacademie en Netwerk Weerbaar Bestuur een webinar over integriteit en weerbaarheid.

Raadsleden en Statenleden vertellen over hun ervaringen. Wat is er gebeurd, hoe zijn zij daarmee omgegaan en welke impact heeft dit op hen gehad? Ook krijg je handvatten en tips die jou helpen bij een integriteitskwestie of een situatie waarin je je als politiek ambtsdrager onveilig voelt. Bij wie kun je terecht en wat kunnen andere betrokkenen voor jou betekenen?

Aanmelden

Lees meer »

Aangepaste tijden ALV + aanmeldlink

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 19:30 tot 20:45 en vindt volledig digitaal plaats. Het bestuur was voornemens het fysiek te laten plaatsvinden alvorens het IPO-congres, echter is dit uitgesteld tot volgend jaar. Aangezien het bestuur de leden toch een boeiende ALV wil aanbieden, vindt het digitaal plaats.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Drenthe deel 7 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn. Statenlidnu brengt de interviewreeks en de beschrijving van veranderende werkwijzen samen in een inspiratiegids die eind dit jaar wordt gepubliceerd.

Het Drents parlement maakt tijd en ruimte vrij om de volksvertegenwoordigende rol optimaal in te vullen. Sinds 2011 werkt een team van vier onderzoekers voor het Drents parlement. Ze ondersteunen Provinciale Staten in het statenwerk. Daarnaast (onder)zoeken ze nieuwe manieren van contact met de samenleving. Hier wil Statenlidnu graag meer over weten. Daarom spreken we met Simone Buissink, de Statengriffier van de provincie Drenthe en Emma Jasperse, onderzoeker voor de Statengriffie van Drenthe.

Simone Buissink: “Na een politiek gevoelig adviestraject besloot het Drents parlement om de groep onderzoekers, die op dat moment voor zowel GS als PS onderzoek deed, een vaste plek te geven binnen de griffie, met de staten als enige opdrachtgever. Doel was versteviging van de eigen ondersteuning en verlevendiging van de regionale democratie. We zijn bij de Tweede Kamer gaan kijken om inspiratie op te doen hoe we invulling konden geven aan de onderzoeksfunctie. Het onderzoek vanuit de griffie draagt bij aan de informatie- en beoordelingspositie van het Drents parlement. De Commissie van Onderzoek, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd, doet de staten ieder jaar een voorstel voor een programma en bewaakt de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de staten. Vanaf het begin is de onderzoeksgroep gedragen door de staten. Ze zijn heel tevreden over ons werk.”

Lees meer »

Enquête evaluatie rechtspositie

Evaluatie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Bent u politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad)? Dan vragen wij u deze enquête in te vullen.

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ruimte om uw eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen. Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige vragen is uitgebreider dan gewoonlijk omdat het om technische onderwerpen gaat.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zuid-Holland deel 6 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn. Statenlidnu brengt de interviewreeks en de beschrijving van veranderende werkwijzen samen in een inspiratiegids die eind dit jaar wordt gepubliceerd.

Lies van Aelst, 32 jaar, is sinds 2007 Statenlid in de provincie Zuid-Holland. Samen met Frank Johan Hoogendam vormt ze de fractie van de SP in Zuid-Holland. Ze verdelen de onderwerpen voor woordvoering. Met 14 jaar heeft ze een berg aan ervaring als Statenlid. In het dagelijkse leven werkt Lies voor de wethoudersvereniging.

“Ik was al vroeg politiek actief voor ROOD. Toen ik bijna 18 was vroeg de partij of ik interesse had om op de lijst te staan. Ik zat in mijn eindexamenjaar en had geen enkel idee wat de provincie deed en wat ik daar dan moest doen. Juist daarom vond ik het belangrijk Statenlid te worden. Want als ik zelfs al geen idee had, terwijl ik al 4 jaar politiek actief was. We haalden dat jaar 8 zetels en startten met een hele jonge fractie. Het was een fijne omgeving om kennis te maken met het werk als Statenlid en het reilen en zeilen van de provincie. En nu zijn we 14 jaar verder.

Bouw collectief geheugen op

Het collectieve geheugen van de Staten is onvoldoende. In deze bestuursperiode is twee derde van de Statenleden nieuw. Je gaat onderwerpen opnieuw bespreken zonder te kijken naar wat er al besproken en besloten is. Dat resulteert in onzekerheid voor inwoners. Continuïteit is belangrijk. Dan bouw je collectief geheugen op. Die spoeling is erg dun op het moment en dat komt de manier waarop wij als Provinciale Staten werken niet ten goede.

Lees meer »

Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Fryslân deel 5 van 12

Statenlidnu heeft onderzoek gedaan bij alle provincies naar de Veranderende Werkwijze van Provinciale Staten. De provinciale democratie is volop in beweging en de wijze waarop Statenleden invulling geven aan hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Per provincie komen Statenleden, griffiers, statenadviseurs en onderzoekers aan het woord om te vertellen over de veranderende wijzen,  werkvormen waarmee geëxperimenteerd wordt en wat de ervaringen zijn. Statenlidnu brengt de interviewreeks en de beschrijving van veranderende werkwijzen samen in een inspiratiegids die eind dit jaar wordt gepubliceerd.

De Statenleden van Fryslân overleggen met elkaar over bestuurlijke vernieuwing en nieuwe samenwerkingsvormen. Hetty Janssen, fractievoorzitter van de PvdA, vertelt over de vier voorstellen uit de discussienota die voorligt. Het doel van de voorstellen is de afstand tussen de burger en de overheid te verkleinen en burgerparticipatie bevorderen.

1. Focus op digitaal raadplegen van inwoners met:

 • Een participatieplatform waarop inwoners van Fryslân kunnen meedenken
 • Een digitaal panel

Hetty Janssen: “Dit is politiek gevoelig. Iedereen wil digitale middelen inzetten om participatie te bevorderen. Het voorstel digitaal raadplegen haalt het wel, maar in de uitwerking zijn daar verschillende ideeën over. Het voorstel dat er nu ligt is het platform en panel alleen raadplegend en onderzoekend in te zetten voor steekproeven. Andere partijen willen het als referendum gebruiken. Daar zal dus onenigheid over bestaan. De PvdA is geen tegenstander van referenda, maar voorstander van een correctief referendum. Dit betekent pas na de democratische besluitvorming een besluit voorleggen aan inwoners. Ik denk zelf dat alle provincies met die digitale raadplegingen worstelen. 

Lees meer »

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw met twee maanden verlengd. De wet geldt nu tot tenminste 1 november 2021. Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 juni j.l. met de Kamerbrief Zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming laten weten.

In verband met vergaderingen direct na het zomerreces komt de minister eerder dan gebruikelijk met deze aankondiging.

Deze wet is in werking getreden op 9 april 2020. Op basis van ervan kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Zo kunnen zij hun werk ook tijdens de coronacrisis blijven doen.

Door de periode waarin deze tijdelijke wet geldt te verlengen, kunnen volksvertegenwoordigers gebruik blijven maken van de mogelijkheden die de wet hun biedt. Denk hierbij aan een geheime stemming via briefstemmen na afloop van een digitale vergadering.

Lees meer »

“Ook na corona zal digitale participatie blijven”

Wat is de visie van beleidsadviseur Annemarie Reintjes, werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Delfland, over digitale participatie en de Provinciedeal?

 

De provincie Zuid-Holland organiseerde in samenwerking met Democratie in Actie de Provinciedeal Digitale Participatie. Het initiatief ging in oktober 2020 van start met als doel om lokale overheden te inspireren, stimuleren en ondersteunen bij de inzet van digitale participatieplatformen. Het open source platform OpenStad stond hierbij centraal.

Tien decentrale overheden deden mee aan een traject van drie maanden waarin leren, delen en doen centraal stonden. Eén van de deelnemers was het hoogheemraadschap van Delfland. We spreken over digitale participatie en de Provinciedeal met Annemarie Reintjes. Zij is zelfstandig organisatieadviseur en bereidt als beleidsadviseur participatie het participatiebeleid in het kader van de nieuwe Omgevingswet voor bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waarom wil het waterschap aan de slag met digitale participatie?

 

In het kader van de Omgevingswet is het waterschap verplicht een beleidskader participatie op te stellen. De wet stelt het verplicht om voor een aantal processen zoals de waterschapsverordening, projectbesluiten en het waterbeheerprogramma participatie te organiseren. Ik ben door Delfland betrokken om het beleidskader participatie vorm te geven en te ondersteunen bij de implementatie ervan. Maar het is niet zo dat Delfland dit doet omdat het vanwege de nieuwe Omgevingswet is opgelegd.

 

Bij het waterschap vinden we het belangrijk om open en transparant te vertellen wat we doen en waar het kan de samenwerking te zoeken met onze stakeholders. We zijn een openbaar lichaam en voeren onze taken uit met publiek geld. Het bestuur heeft in het bestuursakkoord de ambitie opgenomen dat het zoekt naar open contact en verbinding met inwoners en andere belanghebbenden.

 

We hebben in onze projecten vaak te maken met meerdere belanghebbenden. Denk aan gemeenten, inwoners, particulier grondbezitters, agrariërs en bedrijven. Die willen meedenken en meepraten en daaraan geven we graag de ruimte. Al is dat wel binnen bepaalde kaders. Het waterschap moet uitvoering geven aan de wettelijke waterschapstaken.

De veiligheid van de dijk mag bijvoorbeeld nooit in gevaar komen. Maar er is vaak wel degelijk een bandbreedte waarin mensen kunnen meedenken. We spreken dan van meekoppelkansen: kansen die je mee kunt nemen als je aan de slag gaat met een dijkversterkingsproject. Bijvoorbeeld het uitbreiden van recreatievoorzieningen of het vergroten van de biodiversiteit.

Bij Delfland werd nog niet heel veel gedaan met digitale participatie. Er zijn wel wat projecten geweest zoals polls op de website. Maar online projecten waarbij echt een uitwisseling plaatsvindt, daarmee had Delfland had nog niet veel ervaring. Door corona staat online participatie nu veel meer op de kaart. Maar ook na corona zal het zeker blijven. Je kunt er meer en ook andere mensen mee bereiken. Online participatie is een volwaardige werkwijze, een mooie toevoeging aan ons repertoire.

Lees meer »