Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

In de aanloop naar de verkiezingen van 2023 voor Provinciale Staten en voor leden van het algemeen bestuur van waterschappen is een pilot geopend voor mensen met een beperking die zich hiervoor kandidaat willen stellen. De proef met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde decentrale volksvertegenwoordigers is verlengd en ook weer opnieuw opengesteld. In 2021/2022 hebben twee pilots gedraaid. Eén voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden en een andere met een persoonlijke ondersteuner voor in functie zijnde volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is namelijk vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezien of deze instrumenten behulpzaam zijn om mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder een beperking. De pilots komen beiden voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking dat eind 2020 is gepresenteerd.

Financiële ondersteuning kandidaat-leden PS of AB

Eén van de drempels waar tegenaan gelopen wordt, is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan helpen. In het buitenland zijn hier veel belovende resultaten mee geboekt. In de pilot ontvangen deelnemers een bestedingsbudget van maximaal 2.000 euro per kandidaat voor kosten die zij vanwege de eigen beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra of hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld doventolk), ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL-ondersteuning) en aan het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Het gaat dus niet om campagne- en promotiekosten zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsfolders.

 

Persoonlijke ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigers

De tweede proef richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers. Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee. De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daaraan zijn of haar tijd en energie niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

 

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar info@statenlidnu.nl
 
Lees meer »

Webinar De rol van PS in het woondossier terugkijken?

Dinsdag 13 september jl. organiseerde Statenlidnu een webinar over het thema wonen.

 

Momenteel zijn provincies en gemeenten in gesprek met het kabinet over afspraken ten aanzien van woningbouw. Daarnaast vinden er in Provinciale Staten debatten plaats over de indeling van de ruimte in de provincie met onder andere de omgevingsvisie en verordening. Het middenbestuur wordt steeds meer een belangrijke schakel om de woningbouw vlot te trekken en oog te hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling in gebieden.

 

Waar moet je op letten in je rol als Statenlid en welke ontwikkelingen spelen er in het land? 

 

Directeur Coen van Rooyen van WoningbouwersNL nam ons mee in vraag en aanbod van woningen met een boeiend inkijkje in de werkelijke vraag van 55-plussers om doorstroming te bevorderen. Marja Appelman, directeur wonen bij het ministerie van BZK, lichtte de nieuwe rol van de Rijksoverheid toe bij volkshuisvesting. Ook maakte ze het proces van het provinciaal bod inzichtelijk en vertelde over welke wetgeving er wordt voorbereid. Michael Mekel zette vanuit de Rekenkamers en ROB een kritische spiegel op het geheel door Statenleden te wijzen op de verschillende rollen die zij hebben en hoe zij deze kunnen invullen.

Terugkijken

Kortom, een zeer inspirerend webinar die de moeite waard is om terug te kijken als je deze hebt gemist! De webinar kun je via deze directe link terugkijken of via www.leerplatformstatenleden.nl en in het menu kiezen voor ‘webinars’.

Q&A Wonen

Als vervolg op de webinar organiseert Statenlidnu een speciale interactieve online-sessie met één van de sprekers, Michael Mekel. We gaan specifiek in op de rol van een Statenlid bij het woonbod en de nieuwe wetgeving die eraan komt. Welke invloed kun je uitoefenen in de Statenzaal en hoe leg je dat vast? De bijeenkomst vindt digitaal plaats op 11 oktober via MS Teams van 19.30-20.30 uur. Wij nodigen je van harte uit om aan deze sessie deel te nemen. Let op: er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 
Via onderstaande button kun je je aanmelden voor de Q&A sessie en vooraf al een vraag stellen. De vooraf ingediende vragen worden in de Q&A sessie behandeld. Tijdens de Q&A sessie is er ook gelegenheid om vragen via de chat te stellen. De digitale link voor deelname ontvang je een aantal dagen voorafgaand aan de Q&A sessie.

Lees meer »

Meld je aan voor het digitaal koffiemoment!

Ook zo’n zin om met collega-Statenleden uit andere provincies een uurtje te sparren over wat onderwerpen? En tips mee te geven aan jouw beroepsvereniging om het werk nog beter te maken? Meld je dan aan voor een digitaal koffiemomenten van Statenlidnu! Bij de vorige momenten werd gesproken over de rechtspositie van Statenleden, de ervaringen met het leerplatform, masterclasses en webinars en de informatievoorziening op de website van Statenlidnu. De aanwezige collega’s hebben de koffiemomenten als zeer waardevol ervaren.

Graag gaan we ook met jou in gesprek! Daarom organiseren we op 27 september en 17 november 19.30 – 20.30 uur wederom een digitaal koffiemoment. Je krijgt voorafgaand een leuke verrassing toegestuurd.

Wij, als vereniging, vernemen graag hoe wij je kunnen ondersteunen, wat je verwachtingen van ons zijn en welke tips en ideeën je voor ons hebt om het politieke ambt/vakmanschap van Statenleden te verbeteren. We nodigen je van harte uit om aan een digitaal koffiemoment deel te nemen.

Lees meer »

Webinar | De rol van PS in het woondossier

Op 13 september van 19.30-20.30 uur organiseert de beroepsvereniging voor Statenleden een webinar over het thema wonen en de rol van de provincie.

Momenteel zijn provincies en gemeenten in gesprek met het kabinet over afspraken ten aanzien van woningbouw. Daarnaast vinden er in Provinciale Staten debatten plaats over de indeling van de ruimte in de provincie met onder andere de omgevingsvisie en verordening. Het middenbestuur wordt steeds meer een belangrijke schakel om de woningbouw vlot te trekken en oog te hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling in gebieden. Waar moet je op letten in je rol als Statenlid en welke ontwikkelingen spelen er in het land? Boeiende sprekers zorgen dat het kennisniveau van deelnemers aan dit webinar wordt aangevuld. 

 Sprekers:

 • Mevr. Marja Appelman, Directeur Woningbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
 • Dhr. Michael Mekel, plv. bestuurder Randstedelijke Rekenkamer en voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland
 • Dhr. Coen van Rooyen, directeur WoningbouwersNL 

 

Aanmelden kan via onderstaande button. De digitale link voor deelname wordt een aantal dagen voorafgaand aan de webinar toegezonden.

Lees meer »

Onderzoek hoe Statenleden de macht van nieuwsmedia ervaren

Het afgelopen half jaar heeft Rogier Csikos, masterstudent Bestuurskunde Tilburg University, onderzocht hoe Statenleden in Nederland de macht van verschillende soorten nieuwsmedia ervaren als onderwerp voor zijn afstudeerscriptie. In de context van deze scriptie zijn nieuwsmedia gedefinieerd als nationale en regionale televisie, radio en kranten.

 

Eerdere studies naar de percepties van landelijke politici kunnen niet worden gegeneraliseerd of gerelateerd aan Statenleden. Een van de weinige studies die zich richtte op de percepties van regionale politici leverde andere resultaten op en geeft aan dat regionale politici de macht van nieuwsmedia als klein ervaren. Landelijke politici daarentegen ervaren de macht van nieuwsmedia als groot.

 

Op basis van theorieën over politieke agendasetting en populisme zijn meerdere hypothesen geformuleerd. De primaire hypothesen zijn dat populistische en oppositie Statenleden een grotere macht van nieuwsmedia ervaren dan niet-populistische en coalitie Statenleden. De overige hypothesen stellen dat Statenleden de macht van landelijke nieuwsmedia als groter ervaren dan regionale nieuwsmedia en dat Statenleden de macht van televisiezenders als groot ervaren terwijl de macht van radiozenders als klein wordt ervaren.

 

De resultaten geven aan dat coalitie Statenleden de macht van nieuwsmedia als groter ervaren dan oppositie Statenleden, terwijl de overige hypothesen werden verworpen als gevolg van niet-significante resultaten. De niet-significante resultaten impliceren dat het veronderstelde verschil tussen de percepties van populistische en niet-populistische Statenleden ongerechtvaardigd is, net als het veronderstelde verschil tussen televisiezenders, radiozenders en kranten. De belangrijkste theoretische implicatie van deze scriptie is dat coalitie Statenleden de macht van nieuwsmedia als groter ervaren dan oppositie Statenleden - in tegenstelling tot de resultaten van het overgrote deel van het onderzoek over dit onderwerp. Dit contrasterende resultaat is cruciaal, omdat de percepties van nieuwsmedia het handelen van Statenleden zou kunnen beïnvloeden. Een limitatie van deze scriptie is de relatief kleine steekproefomvang, vooral van populistische Statenleden. Voor mogelijk vervolgonderzoek wordt aanbevolen om te onderzoeken of de percepties van coalitie Statenleden daadwerkelijk zijn veranderd of dat het resultaat gelimiteerd is tot deze scriptie.

Lees meer »

Ontwikkel jezelf in het reces!

Ga voor een kosteloos ontwikkeladvies en EVC-certificaat

Statenleden die de ervaring uit hun statenwerk ook voor de arbeidsmarkt willen gebruiken, doen er verstandig aan om gebruik te maken van het aanbod van de landelijke subsidieregeling "NL leert door". Het is mogelijk om een ontwikkeladvies te krijgen en dat is kosteloos wanneer je lid bent van Statenlidnu.

Het ontwikkeladvies is gericht op het ontdekken van de eigen talenten, ambities en wensen. Aan de hand van het ontwikkelplan kunnen vervolgstappen worden bepaald en er rolt een maatwerkadvies uit. Dat kan extra scholing of loopbaanbegeleiding inhouden, of de verwerving van een zogeheten EVC-certificaat. De afkorting EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Met zo’n certificaat wordt beoordeeld en erkend wat aanvragers geleerd hebben op school, in hun bestuurswerk en/of statenlidmaatschap. Een EVC kan worden gebruikt om te laten zien wat je als Statenlid hebt geleerd.

Over NL Leert Door

"NL leert door" is een initiatief van de rijksoverheid en wordt uitgevoerd door diverse (private) organisaties. Statenlidnu en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werken samen met het bureau HQ Werkmaatschappij in opdracht van Avansplus. 

Voor wie?

Alle Statenleden en beëdigde commissieleden tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kunnen het ontwikkeladvies aanvragen. Dit is kosteloos wanneer je lid bent van Statenlidnu. Belangstellenden kunnen hun interesse doorgeven via dit formulier. Daarna zal contact worden opgenomen voor een intake. 

Lees meer »

Masterclass macht en tegenmacht in het provinciebestuur

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is een van dé onderwerpen waarover Statenleden meer willen weten. En dat is geen wonder. Ze hebben er immers veel mee te maken. Ze wijzen de gedeputeerden aan. Gedeputeerde Staten maken de begroting en de meeste voorstellen, waarover Provinciale Staten over besluiten. En vervolgens controleren Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hun werk goed uitvoeren. Het is ook een lastige verhouding. Omdat Gedeputeerde Staten over meer tijd beschikken en vaak eerder op de hoogte zijn van allerlei beleidsrelevante informatie is het lastig voor Statenleden tegenwicht te bieden. En de coalitie- en oppositiedynamiek maakt het niet altijd even makkelijk voor een coalitie-Statenlid om een afwijkend standpunt in te nemen en voor een oppositie-Statenlid om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid. 

De masterclass bestaat uit drie online sessies, waarin naast uitleg juist ook ruimte is voor Statenleden om ervaringen, strategieën en inzichten uit te wisselen. Dergelijke interactie rondom een duidelijk belijnd thema viel namelijk erg in de smaak bij Statenleden die de eerdere masterclasses volgden. De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder in 2020 en 2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden voor Statenleden in opdracht van Statenlidnu.

Data online masterclassreeks:

 • maandag 12 september, 26 september en 10 oktober 2022 van 19.30-21.30 uur
Lees meer »

Stijging agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

Op woensdag 6 juli verscheen in opdracht van het ministerie van BZK de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Volgens de monitor heeft bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. De cijfers voor politieke ambtsdragers van provincies liggen nog wat hoger. In 2022 heeft 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken hadden met agressie of geweld. Deze cijfers zijn ronduit zorgelijk. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, hebben incidenten van agressie en intimidatie invloed op het werkplezier en de geestelijke gezondheid van ambtsdragers.

Bruins Slot: “Deze zorgelijke cijfers laten zien dat dat onze burgemeesters, raadsleden, Statenleden en ambtenaren steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, agressie en geweld. Dat is onacceptabel. Elk incident is er een te veel. Daarom zet ik zet mij de komende tijd samen met partners als het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, VNG en veiligheidspartners in voor de weerbaarheid van onze bestuurders, politici en ambtenaren. Voor een goed en betrouwbaar bestuur is een absolute noodzaak dat zij hun werk zonder agressie, intimidatie of andere ondermijnende invloeden kunnen doen.” 

Het is belangrijk om het onderwerp 'agressie en intimidatie' bespreekbaar te maken, zodat ambtsdragers met hun ervaring een luisterend oor vinden en gesteund worden waar nodig. Ook het melden van incidenten is belangrijk om zicht te houden op wat er gebeurt. Om Statenleden en de statengriffies hierin te ondersteunen gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (waar het Statenlidnu onderdeel van is) na de zomer van start met een 'On Tour' programma langs provincies.  

Wilt u weten wat u kunt doen wanneer u zich belaagd of bedreigd voelt? Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur staat voor u klaar. Dit Ondersteuningsteam is een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap voor Burgemeesters met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp kunt u op onze dossierpagina 'Weerbaarheid' vinden. Het volledige rapport 'Monitor Integriteit en Veiligheid 2022', de vijf minutenversie en de factsheet voor provinciale politieke ambtsdragers vindt u hier.

Lees meer »

Onderzoek Agendasetting

Vanaf november 2021 zijn wij, een groep van vijf studenten Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, bezig geweest met een onderzoek naar agendasetting in en door Provinciale Staten. Door middel van interviews met Statenleden en een deskresearch hebben wij onderzocht welke instrumenten het meest gebruikt worden en op welke manier, om zo tot een advies te komen, hoe dit effectiever kan. Met als resultaat dat de agenderende rol van Statenleden vergroot kan worden.

Informatief en leerzaam om een vraagstuk vanuit de praktijk te onderzoeken, willen wij natuurlijk alle Statenleden en griffiemedewerkers die bereid waren tot medewerking hiervoor hartelijk bedanken. Ook bedanken wij Yvon van Loon voor de goede begeleiding hierin.

Wij hopen met ons advies een goede bijdrage te hebben geleverd aan de effectiviteit van Statenleden met betrekking tot de agendasetting en wensen iedereen veel plezier met het lezen van ons onderzoek.

Roy Fonken, Mick Gutlich, Pieter-Paul Koeijmans, Rauf Odabasi en Rico Pistorius

Lees meer »

Terugblik 5 jarig bestaan Statenlidnu

Op maandag 27 juni vierde de beroepsvereniging Statenlidnu haar 5 jarig bestaan. Leden uit het hele land kwamen samen op Fort Altena. ‘s Middags konden deelnemers meedoen aan de excursie over het partridge project in de omgeving van het fort. Over samenwerking tussen boeren, vrijwilligers, natuurverenigingen etc. Een mooi actueel voorbeeld hoe er in een gebied maatwerk wordt geleverd.

 

De avond begon met een terugblik van de afgelopen 5 jaar door voorzitter Harold van de Velde. In 2017 is er met vereende krachten door een aantal Statenleden één beroepsvereniging op poten gezet. 5 jaar later staat er een bloeiende vereniging waar 90% van alle Statenleden uit heel Nederland lid is. Met een videoboodschap en felicitatie van oud-IPO voorzitter Ank Bijleveld was de opening van de avond een feit. Zij was een drijvende kracht achter de oprichting van de beroepsvereniging.

 

Tijdens een korte ALV is de jaarrekening goedgekeurd. Twee Statenleden hebben als kascommissie gefungeerd en advies gegeven decharge te verlenen aan het bestuur. Ook werd afscheid genomen van Hermen Vreugdenhil die als bevlogen bestuurslid de afgelopen 2 jaar mee heeft geholpen om de vereniging verder op te bouwen.

 

Het avondprogramma bestond uit een presentatie van Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Over het ambt als Statenlid en de vraagstukken rondom het ambt over tijdsbesteding, ondersteuning en positionering in de actuele debatten met energie, wonen en stikstof. Als tweede spreker had Sander Mager, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen een duidelijke boodschap over de rol van Provinciale Staten bij het onderwerp waterkwaliteit. In 2027 moet NL voldoen aan de Europese richtlijnen. Hij beantwoordde de vraag of dit dossier een nieuwe crisis gaat worden.

 

De afsluiting van de avond werd gedaan met een ludiek optreden van Armand Schreurs. Met zijn poppen zette hij de zaal aan het denken en lachen als een ontspannen afsluiting van het 5 jarig bestaan van Statenlidnu.

 

Het was een mooie avond en iedereen hartelijk dank voor de inzet die is geleverd om er een succes van te maken. Op naar een nieuw lustrum!

Presentaties sprekers Huri Sahin en Sander Mager

Lees meer »

Advies vergoeding

Het nieuwe Adviescollege heeft enkele weken terug een spoedverzoek gehad van de minister van BZK om het eerdere SEO-onderzoek concreet te maken ten aanzien van de vergoeding voor Statenleden. Het advies is inmiddels gepubliceerd. Er wordt voorgesteld om de vergoeding te verhogen naar €1526 per maand. Dat betekent een verhoging van 16%. Op dit moment wordt een kabinetsbesluit door de minister van BZK voorbereid dat waarschijnlijk in september wordt besproken. 

 

Alle leden zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst op maandag 4 juli om 20.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

 

Het rapport kunt u hieronder downloaden of op de website van het adviescollege: https://adviescollege-rpa.nl/adviezen/

Lees meer »

Statenlidnu zoekt per direct een ondersteunend medewerker!

De vereniging Statenlidnu is de beroepsvereniging van en voor Nederlandse Statenleden en opgericht in 2017. Het doel van de vereniging is om de positie van Statenleden zo goed mogelijk te ondersteunen. De vereniging doet dit o.a. door het organiseren van kennissessies, het beschikbaar stellen van leermodules via het leerplatform voor Statenleden, uitwisselingen onder Statenleden en door het uitvoeren van belangenbehartiging voor Statenleden o.a. bij de Rijksoverheid in relatie tot de dossiers vergoeding, werkdruk en ondersteuning. Van de 570 Statenleden in Nederland zijn er 493 lid van Statenlidnu. Het bestuur van Statenlidnu bestaat uit 5 Statenleden en het bureau uit een directeur, communicatiemedewerker en een medewerker bijeenkomsten.

 

Als ondersteunend medewerker heb je aan een half woord van onze directeur genoeg. Je bent accuraat en dienstverlenend. Een vergaderlocatie is binnen een mum van tijd gereserveerd, een agendaverzoek zo ingepland en de stukken voor bestuursvergadering op tijd verstuurd. Je bent de spin in het web en houdt van aanpakken. Samen met de directeur en de medewerkers lever je een belangrijke bijdrage om onze vereniging te ondersteunen.

Werkzaamheden zijn onder andere:

 • Het verzorgen van de ledenadministratie en het adressenbestand van de vereniging;
 • Monitoren startende en vertrekkende Statenleden voor o.a. start- en exit-onderzoek;
 • Verzorgen van een welkomstpakket voor startende Statenleden;
 • Vergaderingen, werkbezoeken en bijeenkomsten plannen;
 • Voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Facilitaire organisatie van werkbezoeken en bijeenkomsten;
 • Optreden als gastvrouw/gastheer van de vereniging Statenlidnu;
 • Administreren van opleidingen en verzorgen van certificaten van deelname.

Wat vragen we van onze kandidaat-ondersteuner:

 • Bewezen organisatorische kwaliteiten en een proactieve instelling;
 • Een ondernemende en dienstverlenende mentaliteit;
 • In staat zijn zelfstandig te werken;
 • Een MBO+/HBO werk- en denkniveau;
 • Systematisch en accuraat kunnen werken;
 • Klantgerichte en representatieve vaardigheden;
 • Een helder overzicht hebben van de verschillende activiteiten van de vereniging.

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een functie voor 4 uur per week. Het bruto uurtarief bedraagt maximaal €40,- bruto per uur en is afhankelijk van ervaring en opleiding. Je zult veel vanuit huis werken.

Informatie en solliciteren:

Voor meer informatie of om direct te solliciteren kun je mailen naar info@statenlidnu.nl Je sollicitatie in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kun je voor 14 juli 2022 sturen t.a.v. Yvon van Loon, directeur Statenlidnu.

Lees meer »