Avondklok: wat houdt het in voor politieke ambtsdragers?

Statenlidnu voorziet u van de laatste updates!

Zoals u ongetwijfeld bekend is, geldt er per zaterdag 23 januari een avondklok tussen 21:00 en 04:30. Ik kan me voorstellen dat dat vragen oproept voor uzelf en (andere) politieke ambtsdragers die mogelijk bij u terecht komen. Dit bericht dient om in de informatie te voorzien om een deel van die vragen te beantwoorden.

Voor alle politieke ambtsdragers geldt dat als zij voor noodzakelijke werkzaamheden na 21.00 uur naar buiten moeten, zij een eigen verklaring en een zelf ingevulde werkgeversverklaring moeten kunnen tonen.

Lees meer »

Update quickscan

Provincies ontwikkelen Quick Scan provinciale democratie

Pilots

Eerder ontwikkelde Democratie in Actie de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) voor gemeenten. De provincies en Democratie in Actie zullen met een externe expert deze QSLD doorontwikkelen en in een pilot onderbrengen.

Abassin Nessar, projectleider Quick Scan, programma Democratie in Actie: "Provincies Fryslân, Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Utrecht willen graag als eersten aan de slag met de Quick Scan en gaan deelnemen in de pilot. Ik ben blij met zoveel animo en kijk nu al uit naar de resultaten! Die verwachten we in de loop van 2021."

Meer weten over de quick scan? Bekijk dan de themapagina Quick Scan Lokale Democratie.

Lees meer »

Festival van het bestuur 11 februari

Festival van het bestuur 11 februari

Met het Festival van het Bestuur geef je je kennis van het Nederlands decentraal bestuur op 11 februari een nieuwe impuls. Dit festival is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en roept de nieuwe trendanalyse Staat van het Bestuur 2020 tot leven.

Na de 
Save the Date van 6 december hebben zich naast jou al meer dan driehonderd bestuurders, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden aangemeld. 
Vanaf vandaag kun je via 
www.festivalvanhetbestuur.nl volgen hoe dit festival zich verder ontwikkelt. Zoals je ziet, trakteer je jezelf op een dag vol levendige talkshows, webinars van toonaangevende wetenschappers en ervaringsdeskundigen, interviews met bevlogen onderzoekers van invloedrijke rapporten, bloemrijke odes aan mensen in het bestuurlijk veld die een hart onder de riem verdienen, en aanstekelijke vlogs van bestuurlijke vernieuwing in het hele land. In totaal komen meer dan veertig sprekers aan bod.

Lees meer »

Kerstgroet!

Statenlidnu verstuurde voor Kerst een update naar de leden.

Benieuwd naar de inhoud? Bekijk de video hier!

Lees meer »

Volksvertegenwoordigers en de RES: hoe pak je je rol?

Webinar op donderdag 14 januari van 19.30 – 20.30 uur

Wat is jouw rol als volksvertegenwoordiger bij het opstellen van een regionale energiestrategie (RES)? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen in het proces tot de vaststelling van de RES 1.0 en daarna? Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken? Hoe kunnen we leren van ervaringen van verschillende regio’s? Deze vragen staan centraal in dit webinar.

Sprekers:

  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
  • Claartje Brons, waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur Ministerie van BZK
  • Praktijkvoorbeelden door een (oud) griffier, een raadslid en Harold van de Velde als vertegenwoordiger vanuit de beroepsvereniging Statenlidnu.

 

Interactief

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Vragen kunnen ook tijdens het webinar worden gesteld. Er zal een team van experts beschikbaar zijn om deze te beantwoorden.

Doelgroep

Alle volksvertegenwoordigers van de decentrale overheden; raadsleden, statenleden, AB leden griffiers en iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van de RES.

Achtergrond

In de RES – Regionale Energiestrategie -  staat hoe een regio invulling geeft aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het gaat om de afspraken die gemaakt zijn aan de sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De regio’s bestaan uit gemeenten, provincies en waterschappen. In 30 regio’s  werken zij samen met maatschappelijke partners, netbeheerders, ondernemers en inwoners aan een plan waarin de volgende 3 onderdelen worden beschreven:

  • De opwekking van duurzame elektriciteit;
  • De warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
  • De benodigde opslag en energie infrastructuur.

Op 1 oktober leverden de regio’s de concept-RES in bij het Nationaal Programma RES. , Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan een kwantitatieve analyse van de RES’en. Deze wordt op 1 februari 2021 openbaar.  In alle RES-regio’s zijn de volksvertegenwoordigers betrokken geweest bij de totstandkoming van de concept-RES. Er is vaak gekozen voor de wensen- en bedenkingen procedure en sommige regio’s hebben de concept-RES laten vaststellen door hun volksvertegenwoordigers. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de RES 1.0 wordt vastgesteld door de volksvertegenwoordigende organen. Op dit moment zijn de regio’s druk bezig met participatietrajecten en de vormgeving van het besluitvormingsproces in aanloop naar juli 2021. De volksvertegenwoordigers hebben hierbij een belangrijke rol.

Het webinar wordt georganiseerd door het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Lees meer »

Eerste landelijke congres voor lokale politieke partijen van provincies en gemeenten!

Zaterdag 13 februari, 11.00 - 14.00 uur, online

Gezamenlijke stem

Als lid van een onafhankelijke lokale politieke partij in Provinciale Staten of de Gemeenteraad geloof jij in de kracht van politiek die dicht bij mensen staat. Duizenden lokale politici delen die bevlogenheid. Die betrokkenheid verdient een gelijk speelveld en een gezamenlijke stem. Op zaterdag 13 februari vindt het VNG Congres voor Lokale Politieke Partijen plaats, een online dag voor en door lokale politieke partijen. Er wordt gezamenlijk op die dag een vuist voor een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen gemaakt. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen onderschrijft dit met een manifest en een petitie die het Kennispunt op 13 februari zal aanbieden.

Vanuit thuis

Vanwege de corona-beperkingen is het niet mogelijk elkaar fysiek live ontmoeten. Dus kun je deze dag vanuit thuis beleven, tussen 11.00 en 14.00 uur. Met vanuit een centrale studio in de Haagse Fokker Terminal live talkshows, workshops, flitscolleges, ontmoetingen en een slotshow. In het CollegeLokaal, LesLokaal, LabLokaal en BarLokaal. Met mooie voorbeelden uit de praktijk van lokale politieke partijen. Hoe ze hun netwerk uitbreiden, kennis delen of campagne voeren, bijvoorbeeld via Facebook. Of leer hoe je beter onderhandelt, debatteert of burgemeester wordt. Of ontmoet vertrouwde en nieuwe gezichten in het BarLokaal.

Voor en door lokale politieke partijen

Alles draait om de verhalen, lessen en vragen van lokale politieke partijen tijdens de sessies, die grotendeels door de lokale partijen zelf worden verzorgd. De organisatie hoopt in ieder geval te verwelkomen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en wethouder van Leefbaar Zeewolde en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgemeester van Den Haag. De dag wordt gepresenteerd door presentatrice, interviewster en theatermaakster Nina de la Croix.

Inschrijven

Schrijf je in op de website van de VNG.

Lees meer »

Tijdelijke wet digitale beraadslaging verlengd

In haar eindrapport concludeert de Evaluatiecommissie dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming aan de verwachtingen heeft voldaan. De doelstelling is gehaald om op decentraal niveau digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordigingen mogelijk te maken die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn.

Ook concludeert de commissie dat de Tijdelijke wet een gemengd beeld laat zien op de politiek-bestuurlijke effecten die de Tijdelijke wet heeft gehad op vergaderingen van volksvertegenwoordigende organen. De commissie meent zowel negatieve als positieve effecten te zien.

Uit het evaluatierapport blijkt dat fysiek vergaderen ook in de praktijk de voorkeur blijft houden, al wordt wel nagedacht over een permanente regeling voor bijzondere gevallen. Dat schrijft minister Ollongren ook in een brief aan de Kamer. 

Het formele besluit tot verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is gepubliceerd. Daarmee is de wet verlengd tot in elk geval 1 maart 2021. Het besluit is hier te vinden.

Lees meer »

Breng provincies meer in positie

Ruimte in regels

Provincies moeten gerevitaliseerd worden als de regionale en democratisch gelegitimeerde bestuurslaag, die taken in het sociale, veiligheids- en fysieke domein kan oppakken. Dat bepleiten ROB-raadslid prof. Caspar van den Berg en secretaris-directeur Rien Fraanje in hun essay 'Ruimte in regels: interbestuurlijke knelpunten en oplossingen voor het sociaal en ruimtelijk domein'. Het essay hebben zij geschreven op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van den Berg en Fraanje stellen vast dat overheden ‘opgavengericht’ willen werken, waarbij het niet meer belangrijk is wie waar precies over gaat. Ook het mantra dat er voor burgers maar één overheid bestaat en dat het voor hen niet uitmaakt wie waarvoor verantwoordelijk is, is populair. Net zo goed is ook multi-level governance, een benadering die in de jaren 1990 in de bestuurswetenschappen opkwam, inmiddels een populair buzz-woord. Het zijn manieren om de complexiteit van de samenleving en maatschappelijke opgaven te aanvaarden, in plaats van die proberen te reduceren met een niet vol te houden adagium van ‘Je gaat erover of niet’.

Tegelijk moeten we de acceptatie van complexiteit niet zodanig willen cultiveren dat we de mogelijkheden om de situatie enigszins te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken onbenut laten, schrijven Van den Berg en Fraanje. En dat is wel wat zij zien gebeuren. Diffuse regionale samenwerkingsverbanden worden opgezet zonder duidelijke democratische structuren en borging, terwijl we in ons land nog steeds beschikken over een regionale en democratisch gelegitimeerde bestuurslaag; de provincie.

Lees meer »

Uitkomsten Nationaal Statenledenonderzoek 2019

Bestuurskundig adviesbureau Daadkracht heeft voor de vierde keer een Nationaal Statenledenonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomst is dat de ontevredenheid over de vergoedingen is gestegen met 13,2%. Onze voorzitter Harold van de Velde ziet dit als een alarmsignaal: “Statenleden zijn met hart en ziel wekelijks aan de slag om hun volksvertegenwoordigende taak uit te voeren. Die inzet en tijdsbesteding laat dat opnieuw weer zien. Dit nieuwe onderzoek laat de trend zien dat de ontevredenheid over de vergoedingen fors oploopt. De ontevredenheid is nog nooit zo hoog geweest. De boodschap van Statenleden is daarmee extra
duidelijk. Statenlidnu hoopt dat de minister en Tweede Kamer snel werk maken van de hogere vergoeding voor Statenleden. Die is broodnodig. Juist om onze democratie gezond en divers te houden.”

 

Van het bureau Daadkracht is een persbericht verschenen. U leest dit bericht hieronder.

Nationaal Statenledenonderzoek 2019:

Lees meer »

Praat mee over de versterking van de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten!

Het ministerie van BZK organiseert digitale bijeenkomsten over de versterking van de positie van gemeenteraden en Provinciale Staten. Doel van deze bijeenkomsten is om aan de hand van uw praktijkervaringen input te verzamelen voor de Agenda versterking positie ‘raden en staten’. Praat u mee?

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de onderstaande bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst griffiers, maandag 14 december (14.00-16.30 uur)
  • Bijeenkomst raads- en Statenleden, maandag 14 december (19.00-21.30 uur)
Lees meer »

Herinnering: Oproep: meld je aan voor de ontwikkeling van de Quick Scan Provinciale Democratie!

Wil jij de provinciale democratie een stap verder brengen? Geef je dan nu op voor de begeleidingscommissie van de pilot van de Quick Scan Provinciale Democratie. Dit is een nieuwe tool voor het versterken en vernieuwen van de provinciale democratie. Democratie in Actie is op zoek naar enthousiaste Statenleden en griffiemedewerkers die plaats willen nemen in de begeleidingscommissie van de pilot van dit instrument. Deze commissie zal betrokken zijn bij de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het instrument, het begeleidingsproces van de scan en de uitvoering van de pilot.

De pilot vindt plaats van december 2020 tot maart/april 2021. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 4 december opgeven via diaservicepunt@vng.nl.

Meer informatie over de begeleidingscommissie van de Quick Scan Provinciale Democratie is hier te vinden.

Lees meer »

De beste bestuurder!

De beste bestuurdersverkiezing

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in 2019, burgemeester Wobine Buijs van Oss in 2018 en Paul Smeulders - toen wethouder van Helmond maar nu Tweede Kamerlid - in 2017. Dat waren de laatste drie bestuurders die werden verkozen tot Beste Bestuurder. Een verkiezing vanuit en door de vakgroep zelf, al elf jaar georganiseerd door Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

Ook in 2020 is er weer een verkiezing. Maar het gaat om meer dan dat. Met de informatie uit alle vragenlijsten onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de verschillende ambten op decentraal niveau. Want wat maakt een bestuurder geloofwaardig? Hoeveel zelfkennis hebben bestuurders? En hoe verschillen eigenschappen die gewaardeerd worden in bestuurders tussen de ambten? Dat biedt inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar zij nog in kunnen groeien. Dit jaar staat het thema “Digitale Democratie” centraal. De kennis die we hiermee opdoen delen we, onder andere in artikelen en tijdens Kompas, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur. Op die manier kunnen ambtsdragers leren van elkaar. Wat gaat er goed, en waar liggen de grootste uitdagingen?

Helpt u mee de staat van het ambt in beeld te brengen?

Door het invullen van de vragenlijst onder de aandacht te brengen binnen jullie vereniging, helpen jullie ons de staat van het ambt zo goed mogelijk in beeld te brengen. Alle bestuurders en volksvertegenwoordigers binnen het decentraal bestuur hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. 

Hoe denkt u over bestuurders in uw provincie?

U heeft een uitnodiging in uw mailbox ontvangen om aan te geven hoe u over bestuurders in uw provincie denkt en om eventueel een bestuurder te nomineren voor de titel Beste Bestuurder 2020. Uit deze eerste ronde zal blijken wie de beste bestuurder per provincie wordt. Want vanaf dit jaar volgt uit de eerste ronde niet een top 10, maar een top 13: vanuit elke provincie de beste bestuurder (12), én de beste waterschapsbestuurder (1). Uit deze top 13 kunt u uiteindelijk de Beste Bestuurder van heel Nederland kiezen. 

Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie?

Nieuw onderdeel van het onderzoek naar de beste bestuurders is het onderzoek naar de staat van het ambt. Dit jaar rondom het thema digitale democratie. Want we doen steeds meer digitaal: online delen, opslaan in de cloud en video-vergaderen. Wat vindt u: is Nederland klaar voor een digitale democratie? De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in waar ambtsdragers in het decentraal bestuur staan, én waar we nog in kunnen groeien. Voor meer informatie over de verkiezing Beste Bestuurder 2020 gaat u naar  www.bestebestuurder.nl. U kunt van 18 november tot 6 december meedoen! 

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op via sabine@necker.nl / 06-330 494 68. Of lees meer over de beste bestuurder-verkiezing op de website.

Lees meer »