Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers buigt zich als eerste over vergoedingen Statenleden

Gepubliceerd op 26 april 2022 om 11:29

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de voorzitter en leden voor het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. Voormalig SER-voorzitter prof. dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan wordt benoemd tot voorzitter van het college. Het onafhankelijke college gaat advies geven over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers.

De andere leden zijn:

  • ir. I. (Ingrid) de Bondt (consultant, voormalig dijkgraaf, wethouder en gedeputeerde);
  • mr. T.M. (Gerard) Groten (onafhankelijk voorzitter bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer);
  • prof. dr. M.S. (Mijke) Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University);
  • dr. J.P. (Hans) Vollaard (universitair hoofddocent Utrechtse school voor bestuurs- en organisatiewetenschap, Universiteit van Utrecht);
  • mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer (advocaat en partner bij DLA Piper, docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam).

 Het college kan adviseren over bestuurders en volksvertegenwoordigers van zowel de landelijke overheid als van decentrale overheden. De adviezen kunnen dus onder meer zien op bewindspersonen, Kamerleden, burgemeesters, raadsleden, statenleden, commissarissen van de Koning en leden van de algemene besturen van waterschappen.

Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kan daarnaast rechtstreeks de Eerste en Tweede Kamer adviseren. Deze adviezen gaan over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers, zoals het pensioen, de uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

De instelling van het adviescollege komt voort uit de ‘Wet adviescollege rechtspositie politiek ambtsdragers’ die per 1 januari 2022 van kracht is geworden. De benoeming gaat in per 28 april 2022.

Adviesaanvraag vergoeding Statenleden en algemeen bestuursleden Waterschappen

De eerste adviesaanvraag waar het adviescollege zich over buigt, is de vergoeding van Statenleden en Algemeen Bestuursleden van Waterschappen. Voor de zomer moet het advies er liggen vanwege de aankomende periode van kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen. Medio 2022 zal de minister een definitief besluit nemen. Statenlidnu blijft in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken om te zorgen dat de vaart erin blijft.