Agenda

Dinsdagavond 13 juni Webinar Stikstof 19.30-20.30 uur

Donderdagavond 22 juni Algemene Ledenvergadering Statenlidnu 19.30-20.30 uur en presentatie Meindert Smallenbroek Unie van Waterschappen

Dinsdagavond 27 juni en 4 juli Training Snellezen & mindmappen van totaal 2 sessies 18.00-22.00 uur


Dé vereniging voor Statenleden!

Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor Statenleden en vormt het landelijk netwerk van Statenleden. Het doel van Statenlidnu is Statenleden en Provinciale Staten sterk en krachtig in positie te brengen onder het motto Statenleden in beeld.

 

Het doel van de vereniging is het ondersteunen en versterken van de positie van Statenleden o.a. door het ontwikkelen van modules voor het leerplatform voor Statenleden, het organiseren van bijeenkomsten, masterclasses en webinars en belangenbehartiging bij de Rijksoverheid over vergoeding en werkdruk. Bijna 90% van alle Statenleden is lid van Statenlidnu.

Daadkrachtig en noodzakelijk!

Betrokken, deskundige en krachtige provinciale volksvertegenwoordigers dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur en zijn daarmee onmisbaar voor het functioneren van onze democratie.

De Nederlandse vereniging Statenlidnu is belangrijk, want

  • We zijn er voor u als Statenlid en commissielid;
  • We komen op voor uw belangen;
  • We ondersteunen u bij deskundigheidsbevordering.

25 juli 2022

Ontwikkel jezelf in het reces!

Statenleden die de ervaring uit hun statenwerk ook voor de arbeidsmarkt willen gebruiken, doen er verstandig aan om gebruik te maken van het aanbod van de landelijke subsidieregeling "NL leert door". Het is mogelijk om een ontwikkeladvies te krijgen en dat is kosteloos wanneer je lid bent van Statenlidnu.

Lees meer »
14 juli 2022

Masterclass macht en tegenmacht in het provinciebestuur

De verhouding tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is een van dé onderwerpen waarover Statenleden meer willen weten. En dat is geen wonder. Ze hebben er immers veel mee te maken. Ze wijzen de gedeputeerden aan. Gedeputeerde Staten maken de begroting en de meeste voorstellen, waarover Provinciale Staten over besluiten. En vervolgens controleren Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hun werk goed uitvoeren. Het is ook een lastige verhouding. Omdat Gedeputeerde Staten over meer tijd beschikken en vaak eerder op de hoogte zijn van allerlei beleidsrelevante informatie is het lastig voor Statenleden tegenwicht te bieden. En de coalitie- en oppositiedynamiek maakt het niet altijd even makkelijk voor een coalitie-Statenlid om een afwijkend standpunt in te nemen en voor een oppositie-Statenlid om invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid. 

Lees meer »
8 juli 2022

Stijging agressie en intimidatie tegen politieke ambtsdragers in provincies

Op woensdag 6 juli verscheen in opdracht van het ministerie van BZK de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022. Volgens de monitor heeft bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers in het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of intimidatie. De cijfers voor politieke ambtsdragers van provincies liggen nog wat hoger. In 2022 heeft 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken hadden met agressie of geweld. Deze cijfers zijn ronduit zorgelijk. Zoals ook uit het onderzoek blijkt, hebben incidenten van agressie en intimidatie invloed op het werkplezier en de geestelijke gezondheid van ambtsdragers.

Lees meer »
4 juli 2022

Onderzoek Agendasetting

Vanaf november 2021 zijn wij, een groep van vijf studenten Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, bezig geweest met een onderzoek naar agendasetting in en door Provinciale Staten. Door middel van interviews met Statenleden en een deskresearch hebben wij onderzocht welke instrumenten het meest gebruikt worden en op welke manier, om zo tot een advies te komen, hoe dit effectiever kan. Met als resultaat dat de agenderende rol van Statenleden vergroot kan worden.Informatief en leerzaam om een vraagstuk vanuit de praktijk te onderzoeken, willen wij natuurlijk alle Statenleden en griffiemedewerkers die bereid waren tot medewerking hiervoor hartelijk bedanken. Ook bedanken wij Yvon van Loon voor de goede begeleiding hierin.Wij hopen met ons advies een goede bijdrage te hebben geleverd aan de effectiviteit van Statenleden met betrekking tot de agendasetting en wensen iedereen veel plezier met het lezen van ons onderzoek.Roy Fonken, Mick Gutlich, Pieter-Paul Koeijmans, Rauf Odabasi en Rico Pistorius

Lees meer »
30 juni 2022

Terugblik 5 jarig bestaan Statenlidnu

Op maandag 27 juni vierde de beroepsvereniging Statenlidnu haar 5 jarig bestaan. Leden uit het hele land kwamen samen op Fort Altena. ‘s Middags konden deelnemers meedoen aan de excursie over het partridge project in de omgeving van het fort. Over samenwerking tussen boeren, vrijwilligers, natuurverenigingen etc. Een mooi actueel voorbeeld hoe er in een gebied maatwerk wordt geleverd.

Lees meer »
29 juni 2022

Advies vergoeding

Het nieuwe Adviescollege heeft enkele weken terug een spoedverzoek gehad van de minister van BZK om het eerdere SEO-onderzoek concreet te maken ten aanzien van de vergoeding voor Statenleden. Het advies is inmiddels gepubliceerd. Er wordt voorgesteld om de vergoeding te verhogen naar €1526 per maand. Dat betekent een verhoging van 16%. Op dit moment wordt een kabinetsbesluit door de minister van BZK voorbereid dat waarschijnlijk in september wordt besproken. 

Lees meer »