Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Utrecht deel 11 van 12

Gepubliceerd op 8 april 2022 om 12:40

Nelly de Haan woont in Amersfoort en is voor de tweede periode Statenlid voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Ze werkte in de jeugdzorg en werd als expert gevraagd in de fractie van de ChristenUnie om mee te denken over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Zo rolde ze de politiek in. In haar vrije tijd doet Nelly veel vrijwilligerswerk voor de kerk, school en sportverenigingen. 

Meer naar buiten in de beeldvormende fase
“In de vorige bestuursperiode werd het BOB-model ingevoerd. Het plan was om dat voort te zetten in de nieuwe Statenperiode. Dat is deels gebeurd. We hebben er wel goede elementen uit gepikt. We willen in de beeldvormende fase meer naar buiten gaan en op locatie vergaderen.

Commissievergaderingen op locatie

In oktober 2019 waren op werkbezoek in de gemeente Woerden met als thema’s binnenstedelijke ontwikkeling, woningbouw en gebiedsontwikkeling. Het voordeel van een werkbezoek is dat je met je eigen ogen ziet wat de dilemma’s zijn. Die komen op papier toch minder goed over. Tijdens het informele deel grijp je de kans om ook van een projectleider, de ontwikkelaar, de wethouder en raadsleden te horen waar lokale knelpunten zitten in relatie tot de provinciale beleidsontwikkeling of in aanloop naar besluitvorming over een Statenvoorstel. Dat is goed voor brede oordeelsvorming. Niet dat we het altijd eens zijn met de wensen van een gemeente, maar dat is inherent aan onze eigen rollen en taken.  

Digitale “keukentafelgesprekken”

In de aanloop naar het nieuwe coalitieakkoord nodigden we inwoners uit in het provinciehuis om mee te denken en input te leveren. De zogenaamde keukentafelgesprekken. En na een jaar betrokken we inwoners opnieuw om terug te kijken op de ambities en de opgaven. De wil en wens om participatie op een laagdrempelige manier vorm te geven blijft een uitdaging voor de provinciale politiek.

Corona biedt ook kansen
De keukentafelgesprekken moesten vorig jaar digitaal. Experimenten met pizzasessies voor jongeren waren geslaagd. Deze digitale sessies worden beter bezocht. Corona heeft ons in dat opzicht verder gebracht. Ik hoop en verwacht dat alle positieve bijvangst ook een permanente plek krijgt in onze werkwijze, met name voor de beeldvormende en oordeelsvormende fase. De digitale mogelijkheden geven ook het overleg met onze achterban (CU) en raadsfracties een boost. Van actuele onderwerpen tot een webinar over de RES of de stikstofaanpak. 

Co-creatie trajecten

De provincie Utrecht werkt met zogenaamde co-creatietrajecten. Vorig jaar voor de nieuwe Cultuurnota en dit jaar voor een nieuwe programma recreatie en toerisme. Inwoners, stakeholders, maatschappelijke organisaties, raadsleden, onderwijsinstellingen en bedrijven doen eraan mee. Statenleden mogen daar ook bij zijn, maar dat is nogal een tijdsinvestering. Onze fractiemedewerker sluit daar wel bij aan. Gaandeweg kun je her en der best wat piketpaaltjes slaan in het eindproduct waarover we in de Staten besluiten. 

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
Provincie Utrecht is bezig met nieuw participatiebeleid. Welke rollen heeft de provincie in de veranderende netwerksamenleving? Hoe breng je het beleid van de provincie en het initiatief van burgers bij elkaar? De initiatieven zijn er al, maar hoe vinden we elkaar? En hoe laat de provincie zich inspireren en stimuleren van onderop? Welke burgers laten zich niet horen? En hoe bereiken we die doelgroepen?

Provinciale Utrechtse Bondgenoten

Aan het begin van de nieuwe statenperiode is een nieuwe werkgroep in het leven geroepen, om de onderlinge samenwerking tussen GS, PS en de ambtelijke organisatie te bevorderen en te werken aan vertrouwen en verbinding. Ik draag graag mijn steentje bij aan dit experiment, wat door goede ervaringen steeds vastere vormen begint aan te nemen. Ondanks corona lukte het dit jaar toch om digitale activiteiten te organiseren, van een inspirerende lezing tot een pubquiz, van speeddates tot een reflectietafel. 

Blijf de inwoners voor ogen houden

Als Statenlid blijf je makkelijk in de papieren werkelijkheid van vergaderstukken hangen. Maar je bent als volksvertegenwoordiger dienstbaar aan de inwoners. En met alle grote uitdagingen van deze tijd (woningbouw, energietransitie, mobiliteit) moeten we samen willen werken en ruimte geven aan partners, gemeenten, bedrijven. Vooral met de inwoners. Je hebt hen nodig voor inspiratie, aanscherping en toetsing van beleid gericht op een gezonde en leefbare provincie, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.