Reactie Statenlidnu op consultatie Amvb

Gepubliceerd op 15 juni 2018 om 09:17

In haar reactie vraagt statenlidnu aandacht voor de reiskosten van (duo-) commissieleden, de mogelijkheid voor een vergoeding voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering en de vergoeding.Statenlidnu constateert dat met dit traject een pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gerealiseerd, dat voor de verschillende volksvertegenwoordigers zo veel mogelijk gelijk is en dat transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in de uitvoering is.

 

De enige uitzondering hierop vormen de reiskosten buiten de provinciegrens voor commissieleden die niet tevens statenlid zijn. In tegenstelling tot bij gemeenten waar commissieleden reiskosten buiten de gemeenten wel vergoed krijgen, is hier voor commissieleden bij provincies niets geregeld. Statenlidnu vraagt u daarom een wijziging van de Provinciewet in gang te zetten.

 

Provincies werken steeds meer provinciegrens overstijgend samen. Dit betekent dat ook staten- en commissieleden steeds vaker provinciegrens overstijgende reiskosten hebben. Hierbij een paar voorbeelden uit Noord-Holland die dit illustreren: project ‘Duinpolderweg' (bijeenkomsten afwisselend in Den Haag, Haarlem en werkbezoeken in de bollenstreek), Waddenfonds (bijeenkomsten meestal in Friesland), Groene Hart (bijeenkomsten meestal in de provincie Utrecht), uitnodigingen Deltacommissaris (afwisselend ergens in Nederland).

Statenlidnu verwelkomt de mogelijkheid voor Provinciale Staten om bij verordening de invoering van een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden mogelijk te maken. Hiermee gaat een wens Statenlidnu in vervulling.

Statenlidnu vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de hoogte van de vergoeding voor statenleden. Deze heeft zich de afgelopen jaren dusdanig ontwikkeld dat deze op dit moment niet langer in verhouding staat tot de verantwoordelijkheden en de taakzwaarte van de statenleden. Het statenlidmaatschap wordt hierdoor voor een groeiende groep potentiële volksvertegenwoordigers omdat zij zich het niet kunnen veroorloven om voor het statenlidmaatschap een dag minder te gaan werken. De volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau dreigt hierdoor eenzijdig samengesteld te worden. Statenlidnu constateert dat u voor de ontwikkeling van de vergoeding voor statenleden een ander systeem hanteert dan voor de bezoldiging van de gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Hierdoor zullen deze vergoedingen zich in verschillend tempo ontwikkelen. Statenlidnu vindt dit een ongewenste ontwikkeling en verzoekt u daarom om de vergoeding voor statenleden ook te koppelen aan de wijzigingen van het personeel in de sector Rijk.

brief consultatiereactie Amvb mei 2018 (nr 21)
PDF – 548,0 KB 657 downloads