Digitale bijeenkomst fractieondersteuning

Gepubliceerd op 4 september 2023 om 10:11

Op dinsdag 5 september van 19:30-20:30u organiseren Statenlidnu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een digitaal gesprek over fractieondersteuning van Provinciale Staten. Graag nodigen we u als Statenlid daarvoor uit!

Fracties in Provinciale Staten hebben recht op fractieondersteuning. Dit recht is ingevoerd met de Wet dualisering provinciebestuur. Het idee is dat er zo een sterkere en (meer) gelijke informatiepositie voor Statenleden en -fracties ontstaat. Provinciale Staten verstrekken zelf de financiële bijdrage die bedoeld is om fracties te ondersteunen.

In de praktijk blijkt dat de leden van Provinciale Staten lang niet altijd gebruik (kunnen) maken van dit recht. Statenlidnu en het ministerie van BZK willen met medewerking van Berenschot een tweetal gesprekken organiseren voor Statengriffiers en griffiemedewerkers en een aparte bijeenkomst voor Statenleden over het beoogde doel van fractieondersteuning en de knelpunten die daarmee in de praktijk samenhangen.

Op basis van de gesprekken wordt een actierapportage opgesteld die concrete bouwstenen bevat om fractieondersteuning beter te benutten. Met het oog op de begrotingsbehandeling van 2024 -die in het najaar van 2023 plaatsvindt- willen we de actierapportage in september in concept gereed hebben. Uw bijdrage is daarbij zeer gewenst!


We horen graag of u hierbij aanwezig kunt zijn! U kunt zich aanmelden via de onderstaande knop. Ter voorbereiding ontvangt u het programma en een gespreksnotitie.