Aanmelden Algemene Ledenvergadering Statenlidnu

Datum: 3 oktober 2023 (tijdens het IPO-congres)

Tijd: 14.15 – 15.15 uur, direct na de pauze

Locatie: Statenzaal Provinciehuis Zuid-Holland, onderdeel van het IPO-congres programma.

 

U kunt zich hieronder via het formulier aanmelden, zodat we u de vergaderset digitaal toe kunnen sturen.

 

Met drie bijzondere gasten van adviesraden die voor Provinciale Staten relevant zijn:

 • Commissaris van de Koning dhr. Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur.
 • dhr. Van der Steen, raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.
 • dhr. Poppe, raadslid van de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur.

Het bestuur van Statenlidnu nodigt haar leden van harte uit voor deze vergadering. U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden. 

 

Op 27 maart 2023 verscheen het gezamenlijke advies Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De drie raden adviseerden het kabinet dat er een andere aanpak voor regionaal beleid nodig is. Ook hebben de drie adviesraden afzonderlijk interessante rapporten opgesteld over andere thema’s die relevant zijn voor Provinciale Staten. Wat kunt u als Statenlid met de adviezen van de adviesraden? Wat betekenen deze voor uw rol in Provinciale Staten en hoe kunt u ze betrekken bij uw kaderstellende rol? Tijdens dit interactieve onderdeel neemt Statenlidnu u mee en gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden om antwoord te krijgen op deze vragen. 

Agenda

 

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen verslag vorige vergadering.
 4. Toelichten activiteiten en jaarplan 2024.
 5. Begroting 2024.
  1. Mondelinge toelichting penningmeester.
  2. Vaststellen contributie 2024.
 6. Herbenoeming bestuurslid mevrouw Bedijn.
 7. Stand van zaken overleggen met het ministerie van BZK over ondersteuning van Statenleden.
 8. Rondvraag en sluiting.
 9. In gesprek met de belangrijkste adviesraden die voor Provinciale Staten relevant zijn. Commissaris van de Koning dhr. Polman, voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur; Dhr. Van der Steen, raadslid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Dhr. Poppe, Raadslid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.