Onderzoek hoe Statenleden de macht van nieuwsmedia ervaren

Gepubliceerd op 13 augustus 2022 om 10:40

Het afgelopen half jaar heeft Rogier Csikos, masterstudent Bestuurskunde Tilburg University, onderzocht hoe Statenleden in Nederland de macht van verschillende soorten nieuwsmedia ervaren als onderwerp voor zijn afstudeerscriptie. In de context van deze scriptie zijn nieuwsmedia gedefinieerd als nationale en regionale televisie, radio en kranten.

 

Eerdere studies naar de percepties van landelijke politici kunnen niet worden gegeneraliseerd of gerelateerd aan Statenleden. Een van de weinige studies die zich richtte op de percepties van regionale politici leverde andere resultaten op en geeft aan dat regionale politici de macht van nieuwsmedia als klein ervaren. Landelijke politici daarentegen ervaren de macht van nieuwsmedia als groot.

 

Op basis van theorieën over politieke agendasetting en populisme zijn meerdere hypothesen geformuleerd. De primaire hypothesen zijn dat populistische en oppositie Statenleden een grotere macht van nieuwsmedia ervaren dan niet-populistische en coalitie Statenleden. De overige hypothesen stellen dat Statenleden de macht van landelijke nieuwsmedia als groter ervaren dan regionale nieuwsmedia en dat Statenleden de macht van televisiezenders als groot ervaren terwijl de macht van radiozenders als klein wordt ervaren.

 

De resultaten geven aan dat coalitie Statenleden de macht van nieuwsmedia als groter ervaren dan oppositie Statenleden, terwijl de overige hypothesen werden verworpen als gevolg van niet-significante resultaten. De niet-significante resultaten impliceren dat het veronderstelde verschil tussen de percepties van populistische en niet-populistische Statenleden ongerechtvaardigd is, net als het veronderstelde verschil tussen televisiezenders, radiozenders en kranten. De belangrijkste theoretische implicatie van deze scriptie is dat coalitie Statenleden de macht van nieuwsmedia als groter ervaren dan oppositie Statenleden - in tegenstelling tot de resultaten van het overgrote deel van het onderzoek over dit onderwerp. Dit contrasterende resultaat is cruciaal, omdat de percepties van nieuwsmedia het handelen van Statenleden zou kunnen beïnvloeden. Een limitatie van deze scriptie is de relatief kleine steekproefomvang, vooral van populistische Statenleden. Voor mogelijk vervolgonderzoek wordt aanbevolen om te onderzoeken of de percepties van coalitie Statenleden daadwerkelijk zijn veranderd of dat het resultaat gelimiteerd is tot deze scriptie.


Master Thesis Hoe Statenleden de macht van nieuwsmedia ervaren
PDF – 887,4 KB 278 downloads