Terugblik Webinar Stikstof & de rol van de Staten

Gepubliceerd op 14 februari 2022 om 12:12

Webinar terugkijken?

Dat kan via de leeromgeving of klik op deze link.

De stikstofproblematiek houdt alle Staten sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 en het rapport van de commissie Remkes in 2020 bezig. Het rijk en de provincies hebben met wetgeving en vergunningverlening de sleutel in handen om de weg uit de stikstofcrisis te vinden. Het is duidelijk dat die weg niet zo gemakkelijk te vinden is.

Statenlidnu heeft op 25 januari 2022 een webinar over dit onderwerp georganiseerd. De wetenschap, het IPO en twee Statenleden komen aan het woord. De wetenschapper, prof. Jan Willem Erisman, benadrukt de ernst van de stikstofproblematiek: de emissie van ammoniak (NH3) en NOx heeft zo’n impact op de natuur, dat de vitaliteit en diversiteit van de natuur achteruit holt. Een te grote hoeveelheid NOx tast ook de gezondheid van de mens aan. Dit vraagt -conform de commissie Remkes- een brede benadering: zowel maatregelen om de emissie van stikstof tegen te gaan (bronmaatregelen) als investeringen in natuurherstel. En alle sectoren dienen door deze maatregelen te worden getroffen. Niets doen zet de samenleving volledig op slot. De inleiding van Jan Willem onderstreept het belang van wetenschappelijk onderzochte feiten als basis voor beoordeling van de ernst van de situatie. Daarnaast kan de wetenschap helpen met het doordenken van mogelijke oplossingsrichtingen.

De programmadirecteur stikstof Stijn van Wely van het IPO geeft vervolgens een inkijkje in hoe de provincies gezamenlijk de kennis en ervaring met elkaar delen en hoe gemeenschappelijk vanuit het IPO naar de regering wordt geacteerd. Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de provincies, zowel t.a.v. de emissie van stikstof als t.a.v. de verdeling van de N2000-gebieden en de impact van de depositie op deze gebieden. De inzet van bronmaatregelen en de investeringen in natuurherstel vragen forse financiële inspanningen. Die dienen van het rijk te komen. Dat geldt ook voor de noodzakelijke wet- en regelgeving. De afstemming tussen het IPO en het rijk is onontbeerlijk. Ter ondersteuning van het IPO wordt ook regelmatig een beroep gedaan op wetenschappelijke kennis.
 
De twee Statenleden, Hermen Vreugdenhil (Noord Brabant) en René Westra (Gelderland), illustreren hoe de rol van de Staten in de twee provincies is opgepakt. In Gelderland hebben de Staten er van meet af aan dicht op gezeten. Op 26 mei 2019 sloten de coalitiepartijen feestelijk het coalitieakkoord om 3 dagen later te worden geconfronteerd met de uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak maakt duidelijk dat die grote gevolgen zou kunnen gaan hebben op de realisatie van de afgesproken doelen. De maatschappelijke onrust in de landbouwsector in het najaar onderstreepte het belang van regie (depolitiseren). Met het opstellen van het programma Gelderse Maatregelen Stikstof en de breed door PS aangenomen motie om een Gelderse Stikstofbank in te stellen (om ongewenste handel van stikstofrechten tegen te gaan), is de toon gezet. Door de actieve betrokkenheid van de Staten staat met enige regelmaat stikstof op de PS-agenda. Daarnaast gaan woordvoerders -ondanks de Corona-perikelen- veel op pad om zich goed te laten informeren. 


In Noord-Brabant wordt ervaren hoe het opzoeken van de randen van de mogelijkheden steeds vaker door de rechter wordt gecorrigeerd. Zo scherpte de recentelijk gedane uitspraak over de Amercentrale de kaders van het extern salderen verder aan. De informatiepositie van de Staten is cruciaal om de juiste afwegingen te kunnen maken. Dat geldt ook voor de vertaling van de stikstofproblematiek naar alle beleidsvelden. Beide Statenleden geven aan dat de behoefte aan goede en tijdige informatie essentieel is om goed te kunnen functioneren. De wetenschap zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook kan het delen van kennis en ervaring tussen de Staten enorm helpen. Minder handig vinden de Statenleden de eenzijdige ondersteuning door het IPO van GS. Zou een veranderende benadering niet wenselijk c.q. noodzakelijk zijn?
 
De webinar is door een uitzonderlijk hoog aantal Statenleden gevolgd. En dat geschiedt op een zeer actieve wijze door een constante stroom aan vragen en opmerkingen tijdens de uitzending. Na de webinar zijn de sprekers unaniem van mening dat deze webinar een mooie start is van een “gesprek” over stikstof, maar dat een vervolg zeer zinvol zou zijn. Stikstof zal de komende jaren de provinciale politieke agenda blijven beheersen! De provincie kan als middenbestuur niet alleen hier haar meerwaarde laten zien, ze kan ook gebiedsgericht borgen dat de juiste maatregelen worden getroffen. Samen kunnen we (nog) slimmer opereren!

René Westra
Statenlid VVD Gelderland

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.