Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland


Commissie Strategische Opgaven en leren door doen in Zeeland  

Gerwi Temmink is voor de tweede periode fractievoorzitter van GroenLinks Zeeland. Voorheen was hij gemeenteraadslid in de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast adviseert hij Tweede Kamerleden van GroenLinks over jeugd en onderwijs. Aan het einde van de vorige Statenperiode stelde een Adviesgroep Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten aanbevelingen op voor de werkwijze van Provinciale Staten. Tegelijkertijd kreeg de provincie Zeeland een nieuwe griffier. Samen voerden we belangrijke veranderingen door met akkoord van de huidige Provinciale Staten.

Commissie Strategische Opgaven

Gerwi Temmink: “In deze commissie bespreken we grote en bestuurlijk complexe maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatverandering en slimme mobiliteit. Allemaal opgaven waar je als provincie niet alleen verantwoordelijk voor bent. Voor bespreking van de Strategische Opgaven ontwikkelden we een handige stappenkaart met de 3 hoofdonderdelen:

  1. Agendering: de opgave op de agenda krijgen
  2. Richtingennotitie: welke kant moet het op?
  3. Vaststellingsnotitie: een soort kader waarin vastgelegd wordt hoe de maatschappelijke opgave concreet uitgewerkt wordt / beleid formuleren dat dan door provincie, gemeente of andere organisaties wordt uitgevoerd.

We hanteren het instrument wensen en bedenkingen, met name voor stap 2 en 3. Dit kan een nuttig instrument zijn, maar gebruik het niet te pas en te onpas. Je moet namelijk goed opletten waar je op dat moment in het traject bent. Dat vinden statenleden soms lastig. Vaak zijn ze al met concrete uitwerkingen bezig. En GS vindt het ook wel handig deze manier nu op meerdere terreinen toe te passen, maar daarvan zijn PS niet gecharmeerd.  

Gerwi Temmink


Agenda Strategische Opgaven

Een andere vernieuwing is de Agendacommissie om grip en regie te krijgen over de (strategische) agenda gecombineerd met die van grote projecten en de gebruikelijke (programma)onderwerpen. Op de agenda staan nu drie tot vijf opgaven voor de middellange termijn. Strategische Opgaven zijn bestuurlijk complex en maatschappelijk. Deze lenen zich voor een integrale aanpak. De inhoudelijke behandeling van de Strategische Opgaven gebeurt in de Strategische Opgaven Commissie. De Agendacommissie adviseert het Presidium. Het voordeel van de Agendacommissie is dat we zelf als Statenleden meer (be)grip krijgen op de jaarplanning, al loopt veel nog volgens de GS-planning.

Pas de vergadercultuur aan, niet de structuur

We gaan evalueren of deze werkwijze werkt. Door corona is de evaluatie uitgesteld. Sommige partijen willen stoppen met de commissie Strategische Opgaven en deze onderwerpen weer bespreken in de commissie economie en ruimte. Dat is voor mij enigszins begrijpelijk, maar ook niet. Ik voorzie dat als we weer veranderen, we alleen de vergaderstructuur aanpakken en niet de vergadercultuur. Wat ik wel goed vind aan onze vergadercultuur, is dat we goed samenwerken als Provinciale Staten. Daarbij hebben we veel aandacht voor burgers, organisaties, boeren, partijen. Dat gaat in redelijke harmonie en in goed in overleg.

Leren door doen

De Advieswerkgroep introduceerde leren door doen. Een aanpak voor nieuwe manieren van (net)werken. Doen staat voor het bijwonen van informatiesessies, gemeentebijeenkomsten, natuurbelangen, energiebijeenkomst, SMART Delta resource, Deltawateren, kustbebouwing, stikstof (als voorbeelden). Bij deze netwerkmomenten krijgen Statenleden ter plekke uitleg en informatie van deskundigen. Dat is handiger dan dat je het van een papier leest en je spreekt tegelijkertijd collega’s. De boodschap is dus: Ga erop uit!

Van pakken papier naar mensen opzoeken

Het werk als Statenlid slokt veel tijd op voor een kleine partij. Niet alleen die pakken (digitaal) papier die we lezen, maar juist ook de werkbezoeken en mensen opzoeken. Ze weten mij ook steeds beter te vinden. Ik krijg handgeschreven brieven, maar word ook op Facebook, Twitter en Instagram benaderd. Onder andere als reacties op mijn wekelijkse blog. Soms geeft een krantenartikel of een item op Omroep Zeeland aanleiding om mij actief op te zoeken. Dat vind ik leuk en dit alles hoort erbij als volksvertegenwoordiger.

Samenwerken met andere provincies

Mijn wens als statenlid is meer samenwerken met naburige provincies op thema’s die provinciegrens overstijgend zijn. Denk aan landbouwbeleid, de deltawerken, zoet water, kerncentrales, natuur en omgevingsvisies. Helaas komt het er niet van om dit te organiseren. Wie weet ligt hier een rol voor de beroepsvereniging Statenlidnu? Ik zou het persoonlijk heel fijn vinden als Statenlidnu sessies voor statenleden en burgercommissieleden organiseert rondom die gezamenlijke opgaven.”