Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Fryslân


De Statenleden van Fryslân overleggen met elkaar over bestuurlijke vernieuwing en nieuwe samenwerkingsvormen. Hetty Janssen, fractievoorzitter van de PvdA, vertelt over de vier voorstellen uit de discussienota die voorligt. Het doel van de voorstellen is de afstand tussen de burger en de overheid te verkleinen en burgerparticipatie bevorderen.

1. Focus op digitaal raadplegen van inwoners met:

  • Een participatieplatform waarop inwoners van Fryslân kunnen meedenken
  • Een digitaal panel

Hetty Janssen: “Dit is politiek gevoelig. Iedereen wil digitale middelen inzetten om participatie te bevorderen. Het voorstel digitaal raadplegen haalt het wel, maar in de uitwerking zijn daar verschillende ideeën over. Het voorstel dat er nu ligt is het platform en panel alleen raadplegend en onderzoekend in te zetten voor steekproeven. Andere partijen willen het als referendum gebruiken. Daar zal dus onenigheid over bestaan. De PvdA is geen tegenstander van referenda, maar voorstander van een correctief referendum. Dit betekent pas na de democratische besluitvorming een besluit voorleggen aan inwoners. Ik denk zelf dat alle provincies met die digitale raadplegingen worstelen. 

Hetty Janssen

Waarom pakken we dit niet met elkaar op? Het lijkt me geen goed idee als de ene provincie een adviserend referendum heeft en de andere een bindend referendum. Laten we samen tot één concept komen en met elkaar samenwerken in één platform.

2. Hoe je aan de voorkant deskundigen inschakelt en benut in processen

Steatemerk

Sinds 2014 hebben we al een Statenmarkt, ofwel de Steatemerk. Hier ontmoeten inwoners, instellingen, ambtenaren en statenleden elkaar. Ze informeren elkaar over onderwerpen die op de actuele statenagenda staan. Doel is een vlotte besluitvorming en meer dialoog met de burger. Statenleden stellen technische vragen aan ambtenaren. Je kunt ook als burger een statafel aanvragen. Inwoners of organisaties presenteren hun plan of idee. Helaas ligt de Steatemerk door corona al ruim een jaar stil. We willen het nu weer digitaal oppakken.

Werkbezoeken

In de vorige periode organiseerden wij veel werkbezoeken. Als je met alle partijen op werkbezoek gaat, geeft dat een enorm goede verstandhouding. Dan heb je hetzelfde gezien en gehoord. Dat werkt door in de debatten. We organiseren bij voorkeur werkbezoeken rondom een inhoudelijk thema.

3. Omgaan met externe initiatieven

Right to challenge

Initiatieven die bij de overheid liggen mogen burgers overnemen. Ook het budget gaat naar burgers toe. Een mooi voorbeeld is Holdert aan Zee. Het dorp lag vroeger aan zee. Bewoners willen weer een doorgang door de dijk, zodat ze weer aan de Waddenzee komen te liggen. Het is een groot project dat nu helemaal in handen is van lokale initiatiefnemers. De verantwoordelijkheid ligt bij hen. Je merkt dat dit soort projecten meer draagvlak hebben bij de bevolking. Wij gaan zeker door met right to challenge.

4. Politiek bestuurlijk anders omgaan met de coalitievorming

Na de verkiezingen ontstaat er achterkamertjespolitiek. Wie wil met wie besturen? Vooral bij de kleinere politieke partijen ontstaat er steeds meer onvrede over, omdat het niet transparant is en zij nauwelijks invloed hebben op het coalitieakkoord. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing stelt voor na de verkiezingen een statenprogramma met de hele Provinciale Staten op te stellen. Ondanks dat de motie het haalde, gingen na de verkiezingen van 2019 de grootste partijen alsnog de achterkamer in. Mijn advies: zorg dat je vóór de verkiezingen met elkaar een informateur hebt gekozen die draagvlak heeft bij alle partijen en buig je dan na de verkiezingen samen over de opdracht waar de provincie de komende vier jaar voor staat.”