Algemene Ledenvergadering 18 juni 2024

Op dinsdagavond 18 juni van 19.30 - 20.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Statenlidnu plaats. Het bestuur van Statenlidnu nodigt alle leden van harte uit voor deze vergadering.

 

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden, zodat we u de vergaderset digitaal toe kunnen sturen.

 

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Mededelingen.

3. Vaststellen verslag vorige vergadering.

4. Jaarverslag en financieel jaaroverzicht 2023.

a. Terug- en vooruitblik activiteiten Statenlidnu.
b. Mondelinge toelichting financieel jaaroverzicht.
c. Terugkoppeling door de kascommissie.
d. Vaststellen jaarverslag 2023.
e. Vaststellen financieel jaaroverzicht 2023.
f. Verlenen van decharge aan het bestuur.
g. Benoemen van leden van de kascommissie voor volgend jaar.

5. Actualiteiten.

a. Ondersteuning Staten.
- Handreiking fractieondersteuning.
- Curriculum raamwerk leergang Statenlidnu.
b. Advies over de periodieke herijking van de arbeidsvoorwaarden voor politieke ambtsdragers.
c. Werving en selectieprocedure voorzitter Statenlidnu.

6. Rondvraag en sluiting.