Huri Sahin stopt als voorzitter Statenlidnu

Huri Sahin heeft het bestuur van Statenlidnu laten weten dat zij zich niet kandidaat zal stellen voor de bestuursverkiezing op 15 december. Huri Sahin "Met pijn in het hart heb ik vanwege de veelheid en combinatie van mijn huidige functies, besloten om mij niet kandidaat te stellen als voorzitter. Als voorzitter van het oprichtingsbestuur ben ik trots op de wijze waarop we in korte tijd een sterke vereniging hebben opgericht. Als statenlid zal ik onze vereniging blijven steunen.”

De overige bestuursleden hebben met veel begrip kennis genomen van deze moeilijke beslissing van Huri Sahin. Zij danken haar voor al het werk dat zij in de oprichtingsfase het afgelopen jaar voor Statenlidnu heeft verzet. 

Statenleden kunnen zich tot 20 november kandidaat stellen voor het bestuur. Het nieuwe bestuur zal op 15 december tijdens de Algemene Ledenvergadering in Arnhem gekozen worden. De voorzitter wordt hierbij in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Statenleden die belangstelling hebben, maar die eerst meer willen weten, kunnen contact opnemen met Huri Sahin of Lucia van Milaan. Meer informatie is ook te vinden onder vereniging.

Lees meer »

Statenlidnu: goed dat kabinet aandacht heeft voor ondersteuning statenleden

Het nieuwe kabinet Rutte III ondersteunt de versterking van de voorbereiding, opleiding en toerusting van de leden van Provinciale Staten.

Statenlidnu is blij dat het kabinet wil investeren in de voorbereiding, opleiding en toerusting an provinciele statenleden. Statenlidnu zet zich hier namens alle statenleden voor in en zal dat de komende jaren ook kunnen blijven doen. "Investeren in volksvertegenwoordiging is investeren in democratie" zoals het in het regeerakkoord staat.

"Mooi dat het kabinet wil investeren in volksvertegenwoordigers bij gemeenten en provincies"aldus Huri Sahin (voorzitter Statenlidnu), "Gelet op de huidige rechtspositie van statenleden én de grote maatschappelijke opgaven is deze investering van groot belang en een grote steun in de rug."

Statenlidnu hoopt dat met deze uitspraak de integrale visie op de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers gerealiseerd kan worden en dat deze uitspraak ook geldt voor de toerusting van statenleden in rechtspositionele zin. Huri Sahin (voorzitter): "Met deze aandacht in het regeerakkoord geven de onderhandelaars een belangrijk signaal: statenleden zijn belangrijk en moeten goed ondersteund worden. Statenlidnu zet zich als jonge vereniging hiervoor in". In het overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Statenlidnu in ieder geval hierop aandringen. 

 

Lees meer »

In alle staten - Column Max Ruiters

De Statenperiode vordert met rasse schreden. Prinsjesdag met een beleidsarme begroting heeft plaatsgevonden, de formatieonderhandelingen zijn in volle gang en de Gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. En over pakweg anderhalf jaar eindigt deze Statenperiode. De campagneteams, potentiele Statenkandidaten en partijen zullen hun werkzaamheden na de gemeenteraadsverkiezingen intensiveren om de gunst van de kiezer te winnen in maart 2019. En in mei 2019 mogen we naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. Voor het gemak laten we lokale verkiezingen ten gevolge van fusies en herindelingen maar achterwege.

Met al die verkiezingsdrukte is het niet vreemd dat kiezer soms door de bomen het bos niet meer ziet. En niet alleen de kiezer. Ook de campagneteams en volksvertegenwoordigers draaien op volle toeren. Daarbij moet er ook nog bestuurd worden, hetgeen we bijna zouden vergeten. Een van de bijzondere eigenschappen van de verkiezingsaandacht, is dat volksvertegenwoordigers – en dus ook wij Statenleden – vaak worden geleefd door de waan van de dag. Sterker nog, zeker de nieuwe generatie vertegenwoordigers, is vaak ad-hoc gedreven voor de gunst van de kiezer. Hoe kom je in de picture? Iphone-gedreven besturen. Nog voordat de vragen bij de griffie zijn ingediend, staan ze al op de social media. Het gegeven dát we aandacht hebben voor problemen of krantenkoppen, wint het vaak van de inhoud of nog erger, dan de antwoorden.

Grote vraag is voor wie doen we het? Besturen we omdat het een leuke hobby is? Hebben we oog voor de maatschappij of staan we graag in het middelpunt van de belangstelling? Willen we iets betekenen voor de omgeving, streven we onze idealen na, handelen we uit goede bedoelingen of is het een machtsspel? Is politiek niet per definitie macht? De kunst is om dit alles te combineren en als er sprake is van macht dit op de juiste manier toe te passen in het belang van de gemeenschap. Daarvoor zijn we immers gekozen, of niet? Ad-hoc denken en handelen kan zeer zinvol zijn zolang we de lange termijn maar niet uit het oog verliezen. En social media mogen daarbij best helpen. En als we gezamenlijk doelen bereiken door – al dan niet bewust – in het middelpunt te staan dan is dat ook te verdedigen. Als we het doel door alle verkiezingsdrukte maar niet verliezen want dan zijn vertegenwoordigers pas echt ‘in alle Staten’.

Max Ruiters is sinds 2015 namens het CDA lid van Provinciale Staten in Limburg. Van 1998-2014 was hij lid van de gemeenteraad in Kerkrade. 

Lees meer »

Column Lang leve het Statenlid en haar vakvereniging - Gerben Huisman

Het zijn van volksvertegenwoordiger in Nederland is een vrij veilig en goed uitvoerbare taak. In Nederland mogen wij blij zijn met de democratie zoals die er is. Volksvertegenwoordigers hebben de macht om kaders te stellen, bestuurders goed te controleren en het volk te vertegenwoordigen. Dit laatste is misschien wel het moeilijkste. Want wanneer en hoe vertegenwoordig je het volk. Ik zie de provinciale volksvertegenwoordigers, Statenleden, bijna dagelijks aan het werk. U denkt dan misschien, dagelijks? Maar het is toch een parttimefunctie? En ook dat klopt. Onze Statenleden hebben een vrijgestelde dag om hun functie als Statenlid uit te oefenen. Maar ik zie dat ze er veel meer tijd in stoppen. Ik overdrijf niet als ik ervan uit ga dat een Statenlid 20 uur per week bezig is met zijn/haar werk als Statenlid. Bij ons in Fryslân is de woensdag de Statendag. Deze dag is vaak vol met werkbezoeken, commissies, bijeenkomsten met experts over bepaalde onderwerpen en natuurlijk de Statenvergaderingen. En dat zijn vaak de momenten dat ze druk bezig zijn in het provinciehuis.

 

Deze wereld in het provinciehuis is slechts een deel van het werk van het Statenlid. Tel daarbij op de contacten met de inwoners en belangenorganisaties in Fryslân en het werk dat ze voor elk van hun partij ook nog doen. Ik benijd ze niet. Waar ik als griffier fulltime voor hen aan het werk mag zijn, doen zij het “erbij”. Niet erbij als in met halve inzet. Nee, ik zie Statenleden juist hard werken en genieten van het Statenwerk. En zeker het is een eer dat je het Friese volk mag vertegenwoordigen maar het kost je ook wat. Let wel, dit is geen klaagzang maar meer een ode aan het werk van Statenleden. Want ga er maar aan staan. Zij nemen beslissingen over waar een nieuwe weg komt te liggen. Ze weten vaak drommels goed dat niet iedereen daar altijd blij mee is, waar windmolens mogen komen etc. Onderwerpen die mensen diep kunnen raken. Daar horen zorgvuldige besluiten bij en dat kost tijd en energie en de wil om er verantwoording over af te leggen.

 

Voor mij is een beroepsvereniging voor de Statenleden dan ook vanzelfsprekend en van groot belang. Van belang om als vertegenwoordiger op te treden in overleggen met het Rijk. Want deskundigheidsbevordering is voor alle Statenleden van belang. Politieke partijen hebben hier een rol in maar ook een vereniging kan hierbij ondersteunen. Dat geldt nog meer voor de vergoeding van Statenleden. Zelf vind ik die te weinig. We praten over zo’n 1.100 euro bruto per maand. Natuurlijk is het niet niks, maar als we dat afzetten tegen de 20 uur die zij er aan tijd besteden dan vind ik het te weinig. Wetende dat raadsleden in steden met meer dan 375.000 inwoners zo’n 2.300 euro bruto krijgen. Ga er maar aan staan. Onze provincie met de minste inwoners is Zeeland en daar wonen al meer dan 375.000 inwoners.

 

Ik ben dankbaar dat we in een democratie wonen en deze democratie is mij veel waard. In mijn ogen mag de democratie zeker wat kosten. De vereniging Statenlid.nu ziet dat ook en wil zich hiervoor in zetten. Als griffier kan ik dan wel geen lid zijn, maar mijn sympathie en steun hebben ze zeker. Ik raad dus alle Statenleden aan om lid te worden van deze vereniging, want samen sta je sterker!

 

Gerben Huisman

Griffier provinsje Fryslân

Lees meer »

Speech Huri Sahin Kickoff Statenlidnu

Vandaag op 1 juli 2017 gaat in het mooie provinciehuis van Overijssel onze vereniging Statenlidnu officieel van start! 1 juli is een mooie datum om het startsein te geven aan onze activiteiten. Achter de schermen zijn we druk bezig geweest om zo goed mogelijk te kunnen starten met de vereniging, leden te werven en de voorbereidingen te treffen voor deze feestelijke dag.

“Waarom een beroepsvereniging en wat heb ik er eigenlijk aan als Statenlid?” is een vraag die we regelmatig hebben gehoord. Maar ook de opmerking: “Wat goed dat het nu eindelijk is gelukt!”. Dit geeft eigenlijk goed weer hoe verschillend statenleden denken over een een beroepsvereniging. Laat ik als voorzitter van het oprichtingsbestuur heel duidelijk zijn. Een beroepsvereniging is echt van toegevoegde waarde als wij als statenleden ons werk ook serieus nemen. Als we daadwerkelijk vorm en inhoud willen geven aan onze drie belangrijke rollen: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur is het belangrijk dat we onze positie blijven versterken. Natuurlijk is voor een politicus zijn of haar politieke idealen leidend, maar hoe mooi is het als je ook zelfbewust je taken kunt uitvoeren en je idealen kunt vertalen in resultaten.

Ik ben blij en trots dat wij, statenleden, nu ook een eigen beroepsvereniging hebben. Een beroepsvereniging van en voor statenleden. Niet alleen omdat de andere beroepsgroepen in het openbaar bestuur ook een vereniging hebben en wij daarom niet kunnen achterblijven, maar omdat onze vereniging van toegevoegde waarde is. Onze beroepsvereniging heeft als doel om de positie van statenleden te versterken. Sterke statenleden betekent ook sterke Provinciale Staten, sterke provinciebesturen en daarmee een sterke democratie.

Deskundigheidsbevordering en belangenbehartiging

Statenlidnu wil de positie van statenleden versterken door bij te dragen aan het bevorderen van de deskundigheid van statenleden én door het behartigen van de belangen van statenleden. Deze belangen kunnen rechtspositioneel van aard zijn, maar ook breder zoals onze positie binnen de provincie en het openbaar bestuur.

Ik weet niet hoe u het statenlidmaatschap ervaart, maar ik heb het gevoel dat als je effectief wilt zijn, je minstens 20 uur per week aan het statenwerk moet besteden. Dat is niet niks. Zeker als je het combineert met een baan, andere activiteiten en een privé leven.

Wat gaan wij als vereniging doen?

Wij willen activiteiten organiseren gericht op het vergroten van de kennis én het versterken van de vaardigheden van Statenleden. Dat willen wij doen met statenleden en Statengriffiers. De kennis van statenleden zelf willen we hierbij zo optimaal mogelijk benutten.Wij willen een platform creëren voor onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling.Wij willen lobbyen voor het versterken van onze rechtspositie. Dat betekent een sterke gesprekspartner zijn tijdens gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en constructief samenwerken met de andere beroepsverenigingen.Wij willen de informatie over (nieuwe) wet- en regelgeving die relevant zijn voor provincies toegankelijk maken voor statenleden en alert zijn op de positie van de Provinciale Staten.

Waarom willen wij deze activiteiten uitvoeren?

Uit het grootschalig belevingsonderzoek dat door BZK onder Statenleden is uitgevoerd, bleek dat statenleden maatschappelijke waardering missen en de vergoeding die zij ontvangen niet in verhouding vinden in relatie tot de tijd en energie die zij daadwerkelijk besteden aan het statenwerk. Het is belangrijk dat he statenlidmaatschap ook aantrekkelijk blijft voor de toekomst. Daarom zullen we ook meer moeten investeren in het vergroten van de diversiteit. De gemiddelde leeftijd van statenleden is 48, iets lager dan de gemiddelde leeftijd van raadsleden (52). Het percentage vrouwen onder Statenleden is 35%, bij raadsleden is dat nog lager: 28%.

Hoe is het besluit voor de oprichting van de beroepsvereniging genomen?

Na de statenverkiezingen van 18 maart 2015 werd na benoeming van de algemene vergadering van het IPO de klankbordgroep rechtspositie samengesteld. Snel kwamen we binnen de klankbordgroep en de algemene vergadering tot oordeel dat het professioneler zou zijn  om de belangen van statenleden ook professioneel te organiseren. We zijn gestart met een verkenning en hebben gesprekken gevoerd met Raadslid.Nu, de Vereniging van AB leden van de waterschappen, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We besloten om actief aan de slag te gaan en hebben een plan opgesteld. Dit plan werd financieel gesteund door het ministerie van BZK en na toekenning van de subsidie zijn we van start gegaan.

Wie zijn er al lid?

Kort na onze brief naar alle Provinciale Staten ontvingen we het enthousiaste bericht uit Limburg. De statenleden van Limburg werden als eerste collectief lid. Daarna volgde de provincie Friesland, Overijssel, Zeeland en deze week mijn eigen provincie Zuid-Holland. We zijn blij met enthousiasme en hopen natuurlijk ook de andere provincies te enthousiasmeren. Binnenkort gaan we op bezoek bij de provincies Flevoland en Noord-Brabant. De Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland hebben gekozen voor individueel lidmaatschap.

Door collectief lid te worden kunnen we de krachten bundelen, goede programma’s ontwikkelen en uitvoeren. “Een vereniging is zo sterk als haar leden”, zei Gerben Huisman, de Statengriffier van Friesland toen ik hem sprak over de vereniging. Dat is helemaal waar en daarom willen we eigenlijk dat ieder statenlid lid wordt. Maar ook voor statenleden die niet lid zijn of niet lid willen worden, gaan wij ons inspannen.

Voor vandaag hebben we een mooi programma voor jullie samengesteld. Voor de inhoud hebben we gekozen voor het thema Energietransitie, voor het versterken van onze vaardigheid hebben we een training Tedwaardig presenteren, integriteit omdat dit een belangrijk thema is en blijft. We hebben ook een workshop waarbij we interactief gaan starten met de vormgeving van het jaarprogramma van 2018. Uiteraard is er volop gelegenheid tijdens de lunch om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Ook dat is erg waardevol.

Ik wens u een informerende en inspirerende bijeenkomst toe!

Lees meer »

Als Statenlid in Beeld - column Andrea van Langen

Ben ik in beeld? Bij deze zin denk ik meteen aan de legendarische filmpjes van het duo van Kooten & de Bie met wethouder Hekking uit Juinen. Voor de jongere Statenleden vast wel terug te vinden op You Tube. De wethouder doet voortdurend zijn best om beter in beeld te komen dan de burgemeester. Hekking is het type man die in de Provinciale Staten waarschijnlijk erg ongelukkig wordt, het is nu eenmaal niet de bestuurslaag waarmee je in beeld komt.
Voor de meeste mensen is het al lastig om de gemeenteraad los te zien van wat er in de tweede kamer gebeurt, laat staan dat er enig besef is van wat de provincie doet. Zelfs veel gemeenteraadsleden zien de provincie hooguit als hindermacht, als er weer eens een herindeling moet komen of een stokje wordt gestoken voor een woningbouwplan. Als je dus graag wilt scoren dan is het Provinciehuis niet de “place to be”.

Wanneer dan wel? Als je ervan houdt om technische stukken zoals een bestemmingsplan onder de loep te nemen. Als je bereidt bent je ergens in vast te bijten én een lange adem hebt. Als je niet de populariteitsprijs hoeft te winnen maar je wél hard wilt maken voor de regio waar je vandaan komt.

Zelf ben ik nu 2 jaar Statenlid voor de VVD in Noord-Holland. Vanwege mijn plattelandsachtergrond, ik kom uit Andijk, ben ik blij met het woordvoerderschap voor natuur, landbouw en visserij.  Het is confronterend om te zien hoe het platteland is ondervertegenwoordigd in de Provinciale Politiek. Maar er worden ondertussen wel allerlei beslissingengenomen die in de praktijk grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van het landelijk gebied.

Daarom doe ik mijn best om de plattelandsproblematiek in beeld te brengen, elke dag weer. Dat kan op allerlei manieren, door een werkbezoek te organiseren bijvoorbeeld, door  je inbreng in de vergadering of door een column te schrijven.

Natuurlijk, ganzen zijn schattige beestjes maar ze zijn niet alleen een bedreiging voor de vliegveiligheid, ze zorgen ook voor miljoenenschade aan gewassen. Ook op het platteland is behoefte aan woningbouw om de schaarse voorzieningen in stand te kunnen houden. En op het platteland wonen boeren- en tuinders  die last hebben van allerhande regels terwijl ze dagelijks hun steentje bijdragen aan onze gezondheid en onze economie. Dat beeld wil ik laten zien. En dan hoef ik zelf als Statenlid écht niet in beeld!

Lees meer »

Als Statenlid in Beeld - column Max Ruiters

Woensdagavond 18 maart 2015. De zenuwen gieren door mijn keel. In een drukke zaal in het Gouvernement, zoals we in Limburg het Provinciehuis noemen, krijg ik een microfoon van regionale omroep L1 onder mijn neus. “Mijnheer Ruiters, zenuwachtig?”, vraagt de journalist. “Nee eigenlijk niet maar ik vind het wel spannend”, vertel ik rustig live op televisie. Innerlijk borrelt het. Zou ik het halen? Ik heb al vier keer meegedaan met de Gemeenteraadsverkiezingen en dat is ook vier keer gelukt. Nu is het anders. Dit is nieuw. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving, nieuwe dimensie. Rustig blijven, de camera is steeds op me gericht, ik ben continu in beeld. Gek eigenlijk, meedoen aan verkiezingen van het middenbestuur, de Provincie. Ten tijde van mijn Raadslidmaatschap vond ik het maar een ver-van-mijn-bedshow, die Provincie. En nu, nu ben ik er een “onderdeel” van.

De uitslag, met een ruim aantal stemmen word ik gekozen. Weer die journalist maar nu ben ik opgelucht in beeld. Dit is wel fijn. Mijn eerste keer als Statenlid in Beeld, hoewel de beëdiging volgt pas een weekje later. Statenlid. En nu? Welk beeld heb ik van Provinciale Staten? Welk beeld heeft mijn omgeving van de Staten? Het woord “beeld” heeft veel betekenissen om nog maar van de ‘beeldvorming’ te zwijgen. Ik heb het gered. Hoewel gered? Nu begint het pas! Een mooie, eervolle en verantwoordelijke taak! Grotere en complexere dossiers dan op gemeenteniveau. Met iets meer afstand maar wel met een behoorlijke dosis ‘gezond boerenverstand’. Aan dat beeld moet ik ook werken. Hoe brengen we de Provincie dichter bij de burger? En….staat die burger daar wel op te wachten? Werk aan de winkel.

Ik heb diverse woordvoerderschappen zoals Cultuur & Samenleving, Erfgoed, Economie, Media. Daarnaast ben ik ook nog plaatsvervangend voorzitter en lid van de Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer. Welk beeld zullen mensen van mij hebben met zoveel woordvoerderschappen en bezigheden? De mogelijke fusie van regionale omroepen kwam al snel op mijn pad. Mijn fractie is fel tegen omdat we vinden dat de onafhankelijkheid van de redactie niet gewaarborgd was. Dat was mijn beeld over een branche die met beelden werkt. Binnen mijn portefeuille Erfgoed ging het over andere beelden maar dan in de letterlijke vorm. Kortom, beelden vormen de rode draad in de afgelopen twee jaar.

Twee jaar als Statenlid in Beeld. Elke dag opnieuw ben ik me ervan bewust welk voorrecht je geniet om als volksvertegenwoordiger het vertrouwen van velen te hebben. Het vertrouwen om keuzes te maken namens anderen, het vertrouwen om discussies met anderen te voeren met dat ene doel, zorgen voor een Provincie waarin het goed leven, werken en vertoeven is. Dat is nog eigenlijk het belangrijkste beeld dat ik voor ogen heb. Het beeld dat vertrouwen heet, het beeld dat de kiezer van een Statenlid heeft en waar je elke dag bij stil moet staan. Elke dag opnieuw met enorm veel passie en drive. Dat beeld neemt niemand je af.

Lees meer »

Meer staten volgen Limburg en worden collectief lid

Eerder berichten wij over het besluit van provinciale staten van Limburg op collectief lid te worden van Statenlidnu. Zij waren hiermee de eerste staten die dit besluit namen. Inmiddels hebben een aantal andere provinciale staten dit voorbeeld gevolgd. Ook uit Zeeland en Fryslan heeft het bestuur bericht ontvangen dat zij collectief lid willen worden. In Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland is de besluitvorming in een vergevord stadium. Huri Sahin (voorzitter) 'Het is verheugend om te constateren dat in zoveel provinciale staten gekozen wordt voor een collectief lidmaatschap, voor een sterke en krachtige vereniging is dit heel belangrijk. Als volksvertegenwoordigers bij de provincies is het erg belangrijk dat Statenlidnu er is en voor onze belangen opkomt'.

Lees meer »

Winnaars schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' bekend

Max Ruiters (Limburg) en Andrea van Langen (Noord-Holland) hebben de schrijfwedstrijd 'Als statenlid in beeld' gewonnnen en mogen hun winnende column voordragen tijdens de Kick-off bijeenkomst op 1 juli in Zwolle. Na de bijeenkomst zullen de columns ook geplaatst worden op deze website en in de nieuwsbrief van Statenlidnu.

Lees meer »

Eerste collectieve lidmaatschap een feit

Het Limburgs Parlement is als eerste provinciale staten collectief lid geworden van Statenlidnu. Het presidium van het Limburgs Parlement heeft dit besluit genomen. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment is vrijdag 2 juni aan een statencommissie een taart aangeboden.

Ook Provinciale Staten van Fryslan hebben besloten om collectief lid te worden. In Zeeland en Overijssel is een besluit tot collectief lidmaatschap in voorbereiding. Het bestuur van Statenlidnu is erg blij met deze steun voor de beroepsvereniging.

Lees meer »

Statenleden werken hard

De eerste poll op onze website tonen wederom aan dat statenleden harde werkers zijn. Ruim 55% van de statenleden is meer dan 20 uur per week in touw als statenlid. Zij doen dit vaak naast een baan en natuurlijk altijd hun privé leven. Ruim 10% van de statenleden is zelfs meer dan 30 uur per week in touw voor de politiek.

Met deze uren die per week aan het statenlidmaatschap besteed worden in het logisch dat bijna 90% van de statenleden vindt dat de vergoeding voor het statenlidmaatschap te laag is.

Deze uitkomsten bevestigen de uitkomsten van het onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gehouden onder alle volksvertegenwoordigers.

 

Lees meer »

Blog: Lucia van Milaan

Sinds vijf jaar vervul ik de functie lid van de IPO-Algemene Verenigingsvergaderingen en samen met Fokko Spoelstra vertegenwoordig ik Gelderland daarin. Deze bijeenkomsten, waarin alle provincies zitting hebben, zijn voor menig Statenlid een groot vraagteken. Wat betekent deze functie? Waarvoor zit je daar en vooral wat doe je daar? De concrete opdracht is netjes in statuten vastgelegd. De Algemene Vergadering (AV) voert de ‘Governance’-rol binnen de vereniging uit zoals controletaken op het IPO-bestuur als het gaat over verenging begroting en onroerend goed zoals onlangs bij het nieuwe onderkomen van het IPO in Den Haag.

In de praktijk liepen de deelnemende AV-leden vaak tegen het feit aan dat zij hun rol wilden uitbreiden. Echter het principe: “Je kunt er wel wat van vinden, maar je gaat er niet over”, kwam steeds om de hoek kijken. De behoefte groeide om gezamenlijk apolitiek bij grote vraagstukken – zoals de nieuwe Omgevingswet, energie en mobiliteit – op te trekken en deze onderwerpen te kunnen belichten over de provinciegrens heen. Gelijktijdig speelde ook mee dat er in elke provincie signalen waren dat er vragen waren als: Hoe Statenleden kunnen worden ondersteund in hun rechtspositie. Wie komt er voor het Statenlid op?

Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit de AV-leden om het takenpakket te vergroten. In juli 2016 is dit verzoek in de algemene ledenvergadering positief ontvangen. Vanaf dat moment kon de AV stappen ondernemen om te onderzoeken hoe zij deze behoefte aan ondersteuning kunnen uitvoeren en vormgeven. Een flink aantal AV-leden ging als kwartiermakers aan de slag. De eerste vergaderingen waren ter oriëntatie, hoe werkt het bij de raadsleden, een gesprek met bestuur van Raadslid.Nu volgde. Daarna volgde de verenigingen voor bestuurders bij de waterschappen en de griffiers die ook hun ervaringen met ons deelden. Op de valreep van een inzendingsdatum werd met stoom en kokend water nog een subsidie ingediend voor de oprichtingskosten die ons werd toegekend. De vereniging voor Statenleden begon steeds meer vorm en body te krijgen. De ondersteuning van het IPO door mankracht is daarbij van grote waarde.

In december 2016 was het zover dat er een bestuur moest worden gevormd. Dit heeft ertoe geleid dat er een voorzitter, secretaris en penningmeester (en tevens beoogd vice-voorzitter) naar voren kwamen. Samen met de Zuid-Hollandse Huri Sahin en de Fries Teus Dorrepaal mag ik de rol van secretaris in het bestuur in oprichting vormgeven. Nu gaat het serieuze werk beginnen.

Statuten, opstellen van informatievoorzieningen, een logo laten ontwerpen, social media inrichten, kortom: het hele circus. De streefdatum voor de presentatie aan de leden is vastgelegd op 1 juli 2017, de vergaderfrequentie is inmiddels opgeschroefd en het enthousiasme wordt steeds groter. De geboorte van de beroepsvereniging Statenleden is een feit. Zij zal de naam ‘StatenlidNu’ gaan voeren. De informatie over het hoe en wat hebben de Statenleden inmiddels ontvangen. Samen willen wij het doel zoals deskundigheidsbevordering en rechtspositie handen en voeten geven en ik zie uit naar mooie resultaten in de aankomende jaren! Graag ontmoeten wij jullie op 1 juli 2017 bij de feestelijke startbijeenkomst!

Lees meer »